دکتر کامبیز بازرگان

دکتر کامبیز بازرگان دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر کامبیز بازرگان

Dr. kambiz bazargan

دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیم و غلظت روی درگندم تولیدی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 9
2 بررسی میزان باقیمانده نیترات در سیب زمینی مناطق عمده تولید کشور و میدان مرکزی میوه و تره بار تهران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 4
3 بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله ی گیاه ذرت در خاک های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ های P۳۲ و Zn۶۵ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 2
4 بررسی وضعیت آلودگی خاک و محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 1
5 بررسی وضعیت نیترات در محصولات کشاورزی ایران و نقدی بر مطالعات گزارش شده-مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 11
6 تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و عناصر کم مصرف بر روی عملکرد ارقام پیشرفته گندم نان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 1
7 رابطه بین شکل های شیمیایی کادمیوم خاک و غلظت آن در دانه گندم در برخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 4
8 سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاکها با استفاده از روش تترافنیل بران سدیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
9 شناسایی استعداد اراضی و مشخص‎سازی محدودیت‎ها برای کشت آبی گندم در بخشی از اراضی دشت قزوین با استفاده از تکنیک‎های فازی و AHP (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
10 ضرورت تدوین «قانون کود» و «استانداردهای ملی» در راستای ساماندهی مدیریت امور کود در ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 3
11 مدیریت یکپارچه خاک و آب در مقیاس مزرعه در زیر حوضه هنام (قسمت اول: تعیین واحدهای همگن مدیریت خاک و آب) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 3
12 مطالعه تطبیقی الگوی کشت و تناسب اراضی محصولات زراعی و باغی عمده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
13 مقایسه سه روش زمین آمار برای پیش بینی گروه های بافتی در اراضی زراعی و باغی استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
14 مقایسه سه روش عصاره گیری مقادیر قابل دسترس فلزات سنگین مس، کادمیم، سرب و نیکل برای گیاه گندم در خاک های متاثر از شوری در استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رفتار پتاسیم خاک با استفاده از ویژگیهای شیمیایی وکانی شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 ارزیابی قدرت بافری پتاسیم خاک در برخی خاکهای آهکی استانهای مختلف کشور (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
3 اهمیت شناسایی کانیهای رسی خاک در برآورد بهینه مصرف کودهای پتاسه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
4 بررسی اثر کربنات کلسیم بر پتاسیم قابل جذب دربرخی خاکهای آهکی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
5 بررسی تحول کانیهای رسی و ارتباط آن با شکلهای مختلف پتاسیم در ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان کردستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
6 بررسی گندم تولیدی کشور ایران از نظر میزان فلزات سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
7 بررسی وضعیت استاندارد فلزات سنگین در کودها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
8 بررسی همبستگی میزان آلاینده های نیترات و کادمیم خاک با سلامت محصول سیب زمینی استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 تاثیر آبشویی و مقایسه روشهای عصاره گیری مقادیر قابل دسترس مس گندم در خاکهای شور استان خوزستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
10 توزیع و پویایی فسفر و پتاسیم در خاک و جذب توسط ذرت و سیب زمینی درسیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
11 روند تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
12 ضرورت تدوین قانون کود و استانداردهای ملی در راستای ساماندهی مدیریت امور کود در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
13 عرفی مدل جذب عناصر غذایی (NST.3) و بررسی کارایی آن در پیش بینی جذب پتاسیم توسط گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
14 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تلفیق عوامل خاکی- آبی در راستای پایداری تولید محصولات کشاورزی در مقیاس مزرعه (مطالعه موردی زیر حوزه هنام از حوزه کرخه) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 مدیریت تلفیقی خاک و آب در مقیاس مزرعه با رویکرد مشارکتی و بین رشته ای بسوی کاهش تخریب خاک و تخلیه بنیه غذایی در زیر حوزه هنام از حوزه کرخه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 مقایسه حدود مجاز فلزات سنگین سرب و کادمیم در گندم کشور ایران بر مبنای استاندارد ملی ایران و استانداردهای معتبر جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
17 مقایسه رفتار ترشحی ریشه های گندم و چغندر قند تحت تاثیر سطوح مختلف پتاسیم محلول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران