دکتر ابراهیم ادهمی

دکتر ابراهیم ادهمی دانشگاه یاسوج

دکتر ابراهیم ادهمی

Dr. Ebrahim Eadhami

دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار درخت بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر برخی خصوصیات خاک در منطقه جنگلی یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
2 اثر آتشسوزی جنگل و سوزاندن پسمان زراعی بر تغییرات کانی های رسی و برخی ویژگی های فیزیکو- شیمیایی لایه های سطحی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
3 اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک منطقه سروک، شهرستان یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
4 اثر رژیم رطوبتی و ویژگی های خاک بر فسفر بومی و بازیابی فسفر افزوده شده به خاکهای آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
5 اثرهای تغییر کاربری بر برخی ویژگی های حاصل خیزی و زیستی خاک در منطقه جنگلی یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
6 ارتباط شکل های مختلف پتاسیم با کانی های رسی و تکامل خاک در برخیخاک های استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
7 ارزیابی تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک و پارامترهای مدلهای مربوطه با استفاده از زمینآمار (مطالعه موردی: دشت منصورآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
8 ارزیابی منشاء پذیرفتاری مغناطیسی با استفاده از تیمارCBD و تصاویر میکروکت اسکن در برخی از خاک های استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
9 ارزیابی منشاء پذیرفتاری مغناطیسی با استفاده از تیمارCBD و تصاویر میکروکت اسکن در برخی از خاک های استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
10 The effect of isolated phosphorus solubilizing bacteria and molasses on Soluble and available P in wheat straw medium (دریافت مقاله) مجله فناوری محیط زیست ایران دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی شکل های معدنی فسفر در اراضی کشاورزی و بکر اطراف یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
12 برهمکنش پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر ویژگی های شیمیایی خاک در کشت ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
13 پایش تغییرات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه زاهد شهر، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
14 تاثیر اسیدهای آلی و ورمی کمپوست بر تغییر شکل های مختلف پتاسیمدر خاک های آهکی جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
15 تاثیر پرایمینگ بذر و کادمیوم بر صفات فیزیولوژیک گیاهچه و شاخص های جوانه زنی بذرهای تولید شده سورگوم (Sorghum bicolor L.) ژنوتیپ SOR834 (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
16 تاثیر جنگل کاری با گونه های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) بر ترسیب کربن و برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی دشت مازه دهدشت) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 15
17 تاثیر فسفر و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
18 تاثیر فسفر و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
19 تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ های حل کننده فسفر در طی زمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
20 تاثیر ورمی کمپوست و دو گونه زئولیت (فیروزکوه و سمنان) بر سینتیک تثبیت نیکل در دو نوع خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
21 تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
22 تغییر شاخص های مغناطیسی و اکسیدهای آهن خاک در پی تغییر کاربری (مطالعه موردی: دشت مختار استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 2
23 تغییر قابلیت استفاده و اجزاء روی در ریزوسفر ذرت در خاک آلوده تیمار شده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
24 تغییر ویژگیهای زیستی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک در نتیجه تغییر کاربری (مطالعه موردی: منطقه مختار یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
25 تغییرات شکل های نیکل تحت تاثیر زمان و مصرف ورمی کمپوست و زئولیت در دو خاک آهکی با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
26 تغییرات کادمیم قابل دسترس در طی زمان و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شدیدا آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
27 توزیع شکلهای روی در تعدادی نمونه خاک آهکی از دشتهای ماهیدشت و هلیلان استانهای کرمانشاه و ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
28 جداسازی و شناسایی گونه های قارچ حل کننده فسفر از خاک های جنگلی اطراف کوه سپیدلار به روش ITS-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
29 سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با کانی شناسی رس برخی از خاک های آهکی استان کهگیلویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
30 مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
31 مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی در برخی خاکهای اکوییک و غیراکوییک استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
32 مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمین نما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
33 مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاک های شالیزاری منطقه نورآباد ممسنی و اراضی بکر مجاور (استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
34 نشان باکتری‎های گشاینده فسفات، قارچ میکوریز و منابع فسفر بر رشد و جذب فسفر نهال‎های پسته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب کشت و کارآیی مصرف آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
2 اثر اسید سیتریک بر فسفر بومی خاک ها و فسفر افزوده شده به سه خاک آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات خاک در دو دشت مختار و سروک، شهرستان یاسوج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر رژیم رطوبتی بر بازیابی فسفر افزوده شده به خاک های آهکی در شکل های مختلف فسفر معدنی و ارتباط آنها با خصوصیات خاک ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر روی بر عملکرد اجزاء عملکرد و روغن کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر سطوح مختلف نیتروژن خاک و محلول پاشی نیتروژن بر میزان پروتئین گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر گوگرد بر فسفر بومی خاک ها و فسفر افزوده شده به سه خاک آ]کی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر ماده آلی بر قابلیت جذب و شکلهای مختلف شیمیایی فسفر معدنی در خاکهای آهکی تخت دو رژیم رطوبتی ماندابی و غیر ماندابی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اثر نیتروژن و کم آبیاری بر عملکرد دانه و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم در رامین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر نیتروژن و مالاس بر انحلال خاک فسفات در بستر کاه گندم توسط قارچ های حل کننده فسفر (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 اثر ورمی کمپوست غنی شده با سنگ فسفات و تلقیح با قارچ بر شکلهای معدنی فسفر (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 اثر ورمی کمپوست و اسیدهای آلی(سیتریک،مالیک و اگزالیک)بر تغییر شکل پتاسیم در برخی خاک های انتخابی استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 اثرپساب تصفیه شده ی شهری و نیتروژن برعملکرد علوفه و برخی ازصفات مورفولوژیک ذرت شیرین درمنطقه ی یاسوج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثرتراکم بوته و نیتروژن برعملکرد کارایی استفاده ازنیتروژن و کارایی بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 اثرتراکم بوته ونیتروژن برعملکرد و کارایی فیزیولوژیک ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 اثرتکامل خاک و تغییر کاربری اراضی بر شکلهای مختلف فسفر در یک ردیف پستی وبلندی در استان مازندران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
17 ارتباط میان شکلهای فسفر و خصوصیات خاک در خاکهای آهکی استان فارس (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
18 ارزیابی استفاده از بقایای کاه گندم، خاک فسفات و قارچ آسپرژیلوس نیجر به عنوان کود زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
19 استفاده از پساب تصفیه شده ی شهر یاسوج در تولید ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
20 انحلال خاک فسفات در بستر کاه گندم غنی شده با کنسانتره خاک فسفات اسفوردی یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی جذب سطحی کادمیوم با غلظتهای مختلف توسط جاذبهای مختلف آلی و معدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
22 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی، تکامل و رده بندی خاک های یک ردیف پستی و بلندی در دشت جنوبی یاسوج (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
23 بررسی شکل های مختلف پتاسیم در ارتباط با کانی رسی در برخی از خاک های انتخابی استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
24 بررسی شکل های معدنی فسفر در چند خاک آهکی انتخابی استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی عملکرد ایستگاه تصفیه سیلاب شهری شهر شیراز (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
26 بررسی نقش اقلیم بر تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی، ژنتیکی و طبقهبندی خاکهای دشت رستاق و کاکان در استانهای فارس و کهگیلویه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 بررسی همدماهای جذب سطحی نیکل در برخی خاکهای استانهای فارس و گیلان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
28 پتانسیل استفاده از پساب تصفیه شده ی شهریاسوج درمحصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
29 تاٌثیر باکتری های حل کننده فسفر برفراهمی فسفر خاک فسفات غنی شده با گوگرد در بستر کاه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
30 تاثیر انواع مختلف بیوچار بر ویژگیهای شیمیایی و قابلیت استفاده عناصر غذایی در برخی از خاکهای انتخابی داراب، استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
31 تاثیر تراکم بوته و میزان مصرف نیتروژن برعملکرد و محدودیت مبدا و مقصد درذرت هیبرید 704 درممسنی استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیر شوری و فسفر بر برخی پارامترهای رشد پسته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیر فسفر بر برخی پارامترهای رشد نهال پسته تحت تنش آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تاثیر ورمی کمپوست و لجن فاضلاب بر قابلیت تحرک روی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 تاثیر ورمی کمپوست و لجن فاضلاب تحت شرایط رطوبتی متفاوت بر قابلیت جذب روی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 تغییر شکلهای فسفر معدنی در اثر جذب سطحی فسفر در برخی خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
37 جداسازی باکتری های حل کننده فسفر از خاک های جنگلی کوه سپیدلار استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 جداسازی و بررسی توانایی باکتری های تولید کننده سورفکتانت زیستی ازخاک های آلوده به نفت شهرستان گچساران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
39 جذب و آزادسازی فسفر توسط برخی خاک فسفات های معادن ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 رهاسازی پتاسیم در یک ردیف پستی و بلندی در دشت بشار، کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 سینتیک جذب فسفر در تعدادی نمونه خاک فسفات معادن ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 سینتیک غیرقابل جذب شدن فسفر در شرایط غرقاب و ظرفیت مزرعه خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
43 سینتیک قابلیت جذب روی افزوده شده به خاکهای شدیدا آهکی استان کهگیلویه وبویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
44 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با تکامل خاک وکانی شناسی رس در راسته های غالب خاکاستان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- مطالعه شکل های مختلف پتاسیم در راسته های غالب خاک استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: شیمی خاک- اثر جهت شیب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل های بلوط اطراف شهر یاسوج (مطالعه موردی مناطق جنگلی سروک، پارک جنگلی و لته کار) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 مطالعه تاثیر شرایط آب گرفتگی بر پذیرفتاری مغناطیسی برخی خاک های جنوب ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 مطالعه تغییرات غلظت عناصر غذایی در برگ درخت بلوط در طول دوره رشد (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 مطالعه کانیشناسی رس خاکهای دشت کاکان و رستاق در استانهای کهگیلویه و فارس با اقلیمهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
50 مطالعه میکرومورفولوژی و کانی شناسی رس خاک های دشت آبریگون استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 منشأ و پراکنش کانی های رسی در خاک های مناطق مختلف اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
52 میکرومورفولوژی افق آرجیلیک در تعدادی از خاک های آهکی و گچی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
53 میکرومورفولوژی کربنات کلسیم ثانویه در برخی خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
54 واجذب فسفر از برخی خاکهای آهکی در شرایط اکسایش و کاهش و ارتباط آن با خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
55 واکنش عملکرد بلال و اجزای عملکرد ذرت شیرین به پساب تصفیه شده ی شهری و نیتروژن درمنطقه ی یاسوج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 وضعیت آهن، روی، مس، منگنز، سرب، نیکل و کادمیوم در رسوبات چاه تصفیه سیلاب شهری: مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران