دکتر مرتضی برمکی

دکتر مرتضی برمکی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مرتضی برمکی

Dr. Morteza Barmaki

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ﺍﺯﺗﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﺮﻭﮐﻮﮐﻮﻡ (Azotobacter chroococcum) و گلوموس اینترارادیسز (Glomus intraradices) بر عملکرد، اجزای عملکرد و جوانه‌زنی بذرهای حاصل تحت شرایط آبیاری تکمیلی در برخی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
2 اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی های مورفو-فیزیولوژیک چای ترش Hibiscus sabdariffa L. (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
3 اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 29
4 اثر محلول پاشی نانوکودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه بر برخی صفات کمی نخود (Cicer arietinum) در کشت دیم دشت مغان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
5 ارزیابی اثرات محیط زیستی و ردپای آب گیاه زراعی سویا در مزارع اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 8
6 ارزیابی تولید غده های سوپرالیت سیب زمینی با اعمال روش های مختلف پلتینگ (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
7 ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط سیب زمینی و باقلای محلی در شهرستان سراب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
8 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
9 ارزیابی کاربرد کود نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد، سرعت و دوره پر شدن دانه ذرت رقم سینگل کراس 500 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
10 Evaluation of Seed Emergence, Seedling Vigour of Four Satureja Species Using Priming Technique and Chilling Treatment (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی برخی از شاخص های رشد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
12 پلتینگ مینی تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 9، شماره: 4
13 تاثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه و برخی از ویژگی های ریشه استویا در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
14 تاثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 28
15 تاثیر سه نوع محلول غذایی بر صفات کمی و کیفی بوته ها و ریزغده های دو رقم سیبزمینی در سامانه هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
16 تاثیر محلول پاشی سولفات منیزیم و سولفات منگنز بر عملکرد و برخی صفات کمی سیبزمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
17 تاثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
18 عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
19 کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
20 مطالعه اثرات زیست‌محیطی تولید گیاهان روغنی در اردبیل با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
21 مطالعه پاسخ های عملکردی، مورفو-فیزیولوژیکی و کیفی ریز غده های سوپرالیت سیب زمینی به پوشش های مختلف بذر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
22 مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی به صورت کشت مستقیم و نشاکاری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آللوپاتی علف هرز سیاه دانه Agrostemma githago بر روی رشد گیاه چه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
2 اثر اختلاط اوره و علفکشهای رایج بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز مزارع گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
3 اثر تاریخ کاشت و قطع آبیاری برتولید گندم سیاه (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر سطوح مختلف کود هیومیک گرانوله بر عملکرد غده سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز سیاهدانه (Agrostemme githago) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 اثر محلول پاشی با کودهای آلی بر برخی صفات زراعی ارقام ذرتEffect of foliar application with several types of organic fertilizers on some agronomic traits ofcorn cultivars (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثر محلول پاشی گلیسین بتایین و اتانول بر عملکرد علوفه تر و خشک کل اسپرس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 اثر محلول پاشی نانو کلات آهن بر رشد و عملکرد گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
9 اثر محلول پاشی نانو کلات روی بر رشد و عملکردگیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 اثر نانو کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم گوکسو در دشت مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
11 اثر نانو کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه بر گره زایی و رشد رویشی نخود رقم گوکسو در دشت مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
12 اثرگوگرد گرانوله و باکتری تیوباسیلوس بر برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 اثرگوگرد گرانوله و باکتری تیوباسیلوس برعملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 ارزیابی تاثیر هورمون 6- بنزیل آمینون پورین بر روی عملکرد غده، درصد ماده خشک غده و میزان کلروفیل برگها در ارقام و کلونهای امیدبخش سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
15 ارزیابی شاخص های نسبت برابری زمین و مجموع ارزشی نسبی در کشت مخلوط سیب زمینی و نخود فرنگی در اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 استفاده از نانوتکنولوژی در رابطه با گیاه پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
17 افزایش توان خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر 4 جمعیت گیاه دارویی مرزه Satureja laxiflora با استفاده از فنآوری پرایمینگ و تیمار سرما (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
18 بررسی اثر استفاده از نانوکلات روی و اسید هیومیک در بوته های مادری لوبیا چیتی برقدرت رویشی بذور تولیدی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی اثر ایمن سازی اسید سالیسیلیک بر میزان تاثیر علفکش آتلانتیس بر فعالیت فتوسنتزی گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 بررسی اثر بقایای علف کش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی اثر بقایای علفکش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیک بیست ژنوتیپ گندم دوروم در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 بررسی اثرات زئولیت و نیتروژن بر وزن مینی تیوبر و صفات کیفی ان در رقم آگریا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 بررسی ارتفاع و قطر ساقه سیب زمینی رقم آگریا تحت تأثیر زمان های مختلف مصرف کود نیتروژنه در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 بررسی پتانسیل تولید مینی تیوبر سه رقم تجاری سیب زمینی در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
27 بررسی تاثیر pH بر روی رشد و جوانه زنی علف هرز سیاهدانه (Agrostemma githago) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 بررسی تاثیر تنش کم آبی و هورمون های اسپرمین و اسپرمیدین بر عملکرد و کارایی مصرف آب هیبرید 902375 سیبزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 بررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات منیزیم و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بالنگوی شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن روی صفات فنولوژیک دو رقم سیب زمینی در اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن روی عملکرد و تجمع نیترات دو رقم سیبزمینی در اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زثولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 بررسی تاثیر سیتوکینین مصنوعی بر صفات کمی و کیفی در ژنوتیپ های سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
34 بررسی تاثیر علف کش مزوسولفورن متیل + یدوسولفورون متیل در ترکیب با اسید سالیسیلیک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 بررسی تاثیر قطع آبیاری و تاریخ کاشت بر کیفیت گندم سیاه (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی تاثیر کاربرد کود نیتروژنه در دوره های مختلف رشدی بر روی درصد پروتئین، نشاسته و ماده خشک سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
37 بررسی تاثیر کاربرد کود نیتروژنه در دوره های مختلف رشدی بر روی عملکرد کل و عملکرد قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
38 بررسی تاثیر کاربرد کود نیتروژنه در دوره های مختلف رشدی بر روی عملکرد و اجزایعملکرد سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
39 بررسی تاثیر کود آلی میسلیومی و نیتروژنه بر اندازه غده و عملکرد قابل فروش سیبزمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
40 بررسی تاثیر کود آلی میسلیومی و نیتروژنه بر درصد پروتئین و ماده خشک سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 بررسی تاثیر محلول پاشی گلایسین بتایین و اتانول بر روی شاخص های جوانه زنی اکوتیپهای بالنگوی شهری (Lallemantia iberica F.&C.M.) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
42 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد با تیوباسیلوس روی خصوصیات کمی سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد با تیوباسیلوس روی خصوصیات کیفی سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
44 بررسی تاثیر مقداروزمان مصرف کودنیتروژن برعملکرد دانه و کارایی مصرف کود درسویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
45 بررسی تاثیر هورمونهای متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک بردرصد پروتئین و نشاسته غده ها پس از دوره انبارداری مینی تیوبر در سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
46 بررسی تأثیر کاربرد کود نیتروژنه بر روی وزن مخصوص، درصد نشاسته و ماده خشک سیب زمینی رقم آگریا در منطق اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 بررسی تأثیر کود الی میسلیومی و نیتروژنه بر روی اندازه غده و عملکرد قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 بررسی درصد بقاء زمستانه، عملکرد، و تحمل به سرما در تیپ های مختلف جو آبی در منطقه ی سردسیر اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و نوآوری های علوم کشاورزی و محیط زیست
50 بررسی عملکرد پروتئین در ژنوتیپ های امیدبخش جو در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 بررسی عملکرد کل و قابل فروش و درصد پروتئین سیب زمینی تحت تأثیر ز مان های مختلف مصرف کود نتیروژنه در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 بررسی عملکرد و اجرای عملکرد نه ژنوتیپ مختلف لوبیا چیتی به نانو کود فسفره در شرایط اکولوژیکی اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
53 بررسی عناصر نه ژنوتیپ مختلف لوبیا چیتی به نانو کود فسفره در شرایط اکولوژیکی اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
54 بررسی کنترل علف هرز سلمه تره Chenopodium album L تحت تاثیر تاریخ و تراکمهای مختلف کشت چاودار در کشت ذرت علوفه ای Zea mays L. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 بررسی میکروفلور بذری 10 رقم و ژنوتیپ امیدبخش جو درشرایط آبی منطقه اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 بررسی همبستگی بین عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های امیدبخش جو آبی در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
57 بزرسی تاثیز کود آلی میسلیومی و نیتزوژنه بز روی بزخی صفات مورفولوژیکی سیب سمینیرقم آگزیا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
58 به کارگیری کودهای زیستی نیتروکسین و اسیدهیومیک در تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
59 بهینه سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف در شرایط تنش آبی در شبکه آبیاری یامچی، اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
60 بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی؛ مطالعه موردی شبکه آبیاری یامچی، اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
61 تاثیر ازتوباکتر و میکوریزا (Glomus hoi) در سطوح مختلف تنش کم آبی بر روی برخی از اجزای عملکرد گلرنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
62 تاثیر ازتوباکتر و میکوریزا (Glomus hoi) در سطوح مختلف تنش کم آبی بر روی درصد کلروفیل و وزن تر و خشک ساقه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
63 تاثیر پیش تیمار با باکتری های محرک رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از صفتهای مورفولوژیکی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
64 تاثیر تاریخهای مختلف کشت گیاه پوششی چاودار بر روی کنترل علفهای هرز چندساله در ذرت علوفه ای Zeamays L. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 تاثیر تاریخهای مختلف کشت گیاه پوششی چاودارSecale cereale L.بر روی کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای Zea mays L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 تاثیر تنش سرما بر برخی صفات موفولوژیک تیپ های مختلف جو در اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و نوآوری های علوم کشاورزی و محیط زیست
67 تاثیر سطوح مختلف سولفات منیزیم و منگنز بر عملکرد، درصد چربی و ماده خشک گیاه بالنگوی شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 تاثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی مینی تیوبر درسیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
69 تاثیراستفاده نیتروژن در مراحل زمانی مختلف برروی درصد فسفر و پتاسیم سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 تاثیرنیتروژن و پیش تیماربذر با باکتریهای محرک رشدبرعملکردواجزای عملکردتریتیکاله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 تأثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات مرفولوژیک ارقام کلزا در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
72 تأثیر کاربرد کود آلی زئولیت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد مینی توبر سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
73 تأثیر نیتروژن و پش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد گیاه بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوزیک تریتیکاله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
74 تخصیص و توزیع بهینه آب بین محصولات مختلف در شرایط کمبود آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
75 رشد و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
76 روش های مؤثر در شکست خواب وافزایش جوانه زنی و بنیه ی بذر جمعیت های گیاه دارویی مرزهSatureja macrantha (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
77 کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم نوری II، هدایت روزنه ای و عملکرد تریتیکاله در پاسخ به کودهای بیولوژیک و محلول پاشی نانواکسید روی در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
78 مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 مطالعه اثر کودزیستی نیتروکسین واسیدهیومیک بر وزن مینی تیوبر و صفات کیفی آن در رقم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
81 مطالعه برخی شاخص‌های رشد گیاه گل رنگ در کشت مخلوط با سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
82 مطالعه توانایی رقابتی پنج رقم گندم با علف های هرز تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
83 مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی با استفاده از تجریه همبستگی و تجزیه رگرسیون تحت تاثیر سطوح مختلف کود هیومیک گرانوله (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
84 مطالعه شاخصهای رشدگیاه گلرنگ درکشت مخلوط با سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
85 مطالعه صفات کمی و کیفی بوت هها وغده های مینی تیوبر سیب زمینی پس از دوره انبارداری تحت تاثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
86 مطالعه میزان جذب و کارآیی زراعی مصرف فسفر عدس، متأثر از سطوح مختلف نیتروژن، فسقر و پتاسیم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 مطالعه ی تاثیر ریزوبیوم، کودهیومیک و نانوکلات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
88 مقایسه برداشت تخریبی و غیر تخریبی غده چه ارقام مختلف سیب زمینی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
89 مقایسه مراحل فنولوژیک در کشت مخلوط گلرنگ و سیب زمینی نسبت به کشت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
90 واکنش جوانه زنی بذر علف هرز سیاه دانه (Agrostemma githago) به دماهای مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر