پروفسور علی اله بداشتی

پروفسور علی اله بداشتی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

پروفسور علی اله بداشتی

Prof. Ali allahBedashti

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه طرحی نو در نظریه الاهیدانان مسلمان در تقسیم بندی صفات ثبوتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی طرحواره آفرینش از منظر علامه طباطبایی با تاکید بر دیدگاه استاد مصباح یزدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 7، شماره: 13
3 الحاد جدید: چیستی، بنیان ها، و زمینه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
4 انسان شناسی از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 9، شماره: 33
5 انسان شناسی شناخت عقل در پرتو عقل و نقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 5، شماره: 19
6 انسان شناسی صدرالمتالهین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 3، شماره: 9
7 بررسی انتقادی رویکرد ابن تیمیه در تفسیر آیات متشابه با رجوع به آرای علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 6، شماره: 11
8 بررسی انتقادی ضوابط تکفیر معین از منظر ابن تیمیه (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 24، شماره: 95
9 بررسی تطبیقی مبانی اندیشه سلفیه و شیعه امامیه شناخت اجمالی سلفیه و امامیه (دریافت مقاله) مجله میقات حج دوره: 21، شماره: 82
10 بررسی جایگاه نبی در حکمت عملی از نگاه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی دیدگاه ملاصدرا در مورد عوالم پیشین به مثابه ی نقطه ی عطف سیر تطور تاریخی نظریات و مقایسه ی تطبیقی آن با روایات شیعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 27، شماره: 70
12 بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 8، شماره: 22
13 بررسی روایی مکانمندی خدا از دیدگاه امامیه و سلفیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 17
14 بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تاویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 1
15 بررسی و نقد انتقادات شیخ مفید بر دیدگاه انسان شناختی شیخ صدوق (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 89
16 تاویل گرایی در اندیشه نصر حامد ابوزید و محمدهادی معرفت (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 18
17 تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه سلفیه در معناشناسی صفات خبری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 6، شماره: 12
18 تحلیل و بررسی نظریه فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی درباره تصور و تصدیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 23، شماره: 2
19 تحلیل و نقد بعد هستی شناسی و معناشناسی الهیات تنزیهی حکیم تبریزی بر مبنای حکمت صدرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 20
20 تناسخ و مسئله تجربه های نزدیک به مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 2
21 جایگاه «تاویل» در منطق نقلی فهم دین از نگاه «ابن تیمیه» و نقد آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 7، شماره: 13
22 جایگاه عقل ونقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
23 جهان شناسی میرداماد و ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 6، شماره: 22
24 چگونگی تعلق قدرت الهی به شرور از منظر کلام اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 20
25 روح القدس در آموزه های مسیحی و اسلامی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 3
26 رویکرد ملاصدرا به تاویل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 9، شماره: 17
27 رویکرد هرمنوتیک روشی به صفات خبری، از اشتراک لفظی اشاعره و مجاز معتزله تا روح معنای امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 2، شماره: 3
28 ضرورت توسعه کلام اجتماعی اسلام با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 2
29 عقل و معیار اعتدالگرایی از دیدگاه کلام اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 7، شماره: 13
30 علی (ع) در نگاه احمد بن حنبل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 14
31 فرایند معناجویی زندگی و نقش آن در ایجاد حیات اجتماعی مومنانه «از منظر جهان بینی اسلامی» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 16، شماره: 3
32 مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
33 مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 8، شماره: 16
34 معاد جسمانی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 1، شماره: 2
35 مقایسه مبانی معرفت شناسانه و روش شناسانه قاضی عبدالجبار معتزلی و قاضی ابوبکر باقلانی در معرفت دینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
36 من عرف نفسه فقد عرف ربه بررسی و تحلیل حدیث تلازم معرفت نفس و معرفت رب ازدیدگاه عالمان شیعه (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 1
37 نقد و بررسی انسان شناسی داروین براساس حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 64
38 نقد و بررسی کلام لفظی و کلام نفسی براساس حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 7، شماره: 2
39 نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 79
40 نقش قاعده بسیط الحقیقه در اثبات توحید صفاتی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 25، شماره: 99
41 واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 6، شماره: 17
42 واکاوی مفهومی تاویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاویلات قرآنی دوره: 2، شماره: 3
43 واکاوی و ارزیابی مفهوم سعادت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 6، شماره: 23