فرحناز امینی

 فرحناز امینی استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی

فرحناز امینی

Farahnaz Amini

استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.