دکتر مصطفی افشاری

دکتر مصطفی افشاری استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر مصطفی افشاری

Dr. Mostafa Afshari

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آموزش مهارت های تعاملی بر ارتقا خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 18
2 اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
3 اثرات سیاسی-اقتصادی بحران آب در رودخانه هیرمند استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 14
4 ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش وجوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 56
5 ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعه موردی فدراسیون قایق رانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
6 اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 9
7 Risky Decision Making and Impulsivity in Adolescents’ Chess Players: Does Chess Modify or Induce Risky Decisions? (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 5
8 بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
9 بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه های سلامت سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
10 بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 31
11 بررسی نگرش مدیران ورزشی استان مرکزی به بازاریابی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 9
12 بررسی و تحلیل علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی های شخصی و عوامل سوق دهنده (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
13 تحلیل اکتشافی عوامل موثر بر برنامه راهبردی موفق در فدراسیون های ورزشی المپیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
14 تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
15 تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 52
16 تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش آموزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
17 تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
18 تحلیل کیفی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
19 تحلیل محتوای نشریه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
20 تحلیل مشارکت حامیان در رویدادهای ورزشی بر مبنای مدل ماتریس انگیزه حمایت مالی(مطالعه موردی: لیگ برترفوتبال ایران) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 64
21 تحلیل و کاربست عوامل موثر در توانمندی های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 58
22 تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
23 حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایه پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 47
24 سهم نسبی اشتیاق شغلی براساس اخلاق کاری و سرمایه روان شناختی (مطالعه موردی: کارکنان اداره ورزش و جوانان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
25 طراحی مدل آسیب شناسی برنامه ریزی اوقات فراغت با رویکرد قعالیت بدنی در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
26 طراحی و اعتباریابی پرسشنامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
27 عوامل موثر بر بحرانی شدن وضعیت آبی رودخانه هیرمند استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 11
28 مطالعه تطبیقی محتوای نشریه های علمی- پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
29 نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 30
30 نظریه سقف شیشه ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Future Studies in Iran s Sports Economy (Case Study: Sport Events) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 بررس و اولویت بندی علل ع دم رغبت فرهنگیان استان ما زندران به فعالیت های ورزشی با تأکید بر سوق دهنده ها و موانع بازدارنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 بررسی نقش تفریحات ورزشی بر پدیده ی فرسودگی شغلی کارمندان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 تحلی عوام موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
5 تحلی عوامل موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
6 طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون اختصاصی توان بی هوازی بدمینتون BSAT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
7 مطالعه تطبیقی سیاست گذاری ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته و ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران