احمد ارزانی

 احمد ارزانی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد ارزانی

Ahmad Arzani

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
2 ارزیابی پارامترهای آلوئوگرافی و پروتئین های گلوتن چاودم با استفاده از روش ظرفیت نگهداری حلال (2) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری های نوین غذایی دوره: 7، شماره: 2
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری های نوین غذایی دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی ترجیح میزبانی و تغذیه لاروهای پروانه برگ‪خوار در چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 26، شماره: 1
7 بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
8 تاثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
9 شناسایی فامیل های دیپلوئید گرده افشان (S1) برای اصلاح هیبریدهای متحمل به شوری در چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
10 نحوه توارث صفات مرتبط با کیفیت دانه در گلرنگ .(Carthamus tinctorious L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عوامل محیطی بر رفتار میوزی کروموزوم ها در غلات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارتباط نشانگرهای مولکولی و صفات مورفو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری و امیدبخش نیشکر در مرحله ابتدای رشد رویشی با استفاده از شاخص های مختلف تحمل به تنش و بررسی همبستگی صفات مروفوفیزلوژیک با عملکرد وزن خشک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید تریتیکاله (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ در شرایط تنش شوری مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 ارزیابی شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش به منظور شناسائی ارقام متحمل به خشکی در چند رقم تریتیکاله و گندم در اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
8 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه تحت اثر تنش خشکی در تریتیکاله در اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه درلاین های اینبرد نوترکیب گندم درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم تریتیکاله و گندم تحت شرایط تنش خشکی در اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
11 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام تریتیکاله (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های پیشرفته گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 ارزیابی کاربرد آزمون ظرفیت نگهداری حلال در تعیین برخی از ویژگی هیا دانه و آرد و کیفیت نانوایی 12 رقم چاودم (تریتیکاله) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 ارزیابی واکنش لاین های نوترکیب جو به نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد دوازده رقم چاودم (تریتیکاله)، چاودار، گندم و گندم دوروم با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلال (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
16 بررسی اجزای عملکرد و روغن ژنوتیپ های گلرنگ تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی تاثیر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و ازا عملکرد برنج در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد و شاخص های فیزیولوژیک مختلف برنج در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی تحمل به شوری ارقام گندم نان در سطح سلولی با استفاده از کشت کالوس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی تنوع ژنتیکی آنتی اکسیدانهای موجود در برگ و محتوای کلروفیل در گلرنگ Carthamus (tinctorius L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
22 بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی توده های بومی اسپرس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تنوع سیتوپلاسمی لاین های آلوپلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 بررسی گیاهان M1 حاصل از تیمار بذور کلزا با موتاژنهای شیمیایی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
25 بررسی نحوه توارث خارداری و رنگ گل در گلرنگ (Carthamus tinctoriuos L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
26 بررسی واکنش ریزنمونه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ به کالوس زایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
27 بررسی واکنش کالوس های حاصل از کشت درون شیشه ای ریزنمونه های مختلف گلرنگ به تنش شوری (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
28 بررسی همبستگی‌ فنوتیپی و ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد دانه و علوفه در خلر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
29 تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیر تنش شوری بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک در ایژیلوپس سیلیندریکا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 تاثیر سیتوپلاسم درتولیدوفتوسنتز گندم نان Triticum aestivum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیر شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی در سورگوم زراعی و وحشی ( قیاق) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 تاثیر موتاژنهای شیمیایی و اشعه گاما بر جوانهزنی بذور دو رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
34 تاثیرتنش خشکی برخصوصیات مورفو - فیزیولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تأثیر غلظت و نوع قند در محیط کشت بر جنین زائی میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
36 تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر روی باززائی جنینهای حاصل از کشت میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
37 تجزیه خوشه ای ژنوتیپهای گلرنگ براساس عملکرد و اجزای آن درشرایط شوری مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 تجزیه ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیک در گندم دوروم از طریق تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 تجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات مورفوفنولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L) با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 تجزیه ژنتیکی کمیت و کیفیت روغن در گلرنگ (Carthamus thinctorius L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 تجزیه مسیر عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در گندم دوروم در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 تشکیل گامت های کاهش نیافته در Aegilops cylindrica Host. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 تنوع ژنتیکی برخی گونه های وحشی گندم غرب کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
44 سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی یولاف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 کاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 مروری بر ارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
47 مطالعات کاریولوژیکی بر روی 5 جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ ( zygophyllum fabago) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
48 مطالعه ارتباط نشانگر RAPD با صفات مورفولوژی در شرایط مزرعه و کشت هیدرو پونیک در گیاه نیشکر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
49 مطالعه ژنوتیپ های تریتیکاله و گندم ازنظر تحمل به شوری تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 مقایسه هتروزیگوسیتی بین و درون والدین تلاقی چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولیEST-SSR و SSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 مکان یابی ژنهای کنترل کننده تحمل به شوری در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 واکنش ژنوتیپ های بومی طالبی به شکت بافت ازلحاظ اندام زایی و جنین زایی سوماتیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 واکنش سورگوم و قیاق به تنش شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران