دکتر اسماعیل کاظم پور

دکتر اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دکتر اسماعیل کاظم پور

Dr. Esmaeil Kazempour

دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 38
2 ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 1
3 ارائه مدلی برای ارزیابی عدالت آموزشی در آموزش متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 3
4 ارائه مدلی برای تجاری سازی تحقیقات انجام شده در حوزه علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 3
5 ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 1
6 ارزشیابی برنامه ی درسی اجرا شده ی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری،با استفاده از مدل سه بعدی روبیتایل (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 1
7 امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 3
8 امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 5
9 Identifying the Success Factors of Talent Management in the Public Educational System of the Country (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای» (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
11 برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگی های اساسی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 3
12 تاثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت های فراشناخت حالتی دانش-آموزان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
13 تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 3
14 تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
15 تاثیر آموزش صلح بر مسئولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
16 تاثیر آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 2
17 تاثیر آموزش مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23
18 تاثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
19 تاثیر برنامه درسی آموزش هنر دیسیپلین محور بر تربیت هنری دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
20 تاثیر روش یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 1
21 تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
22 تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 2
23 تبیین عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات در حوزه علوم تربیتی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 5
24 رابطه بین برنامه درسی پنهان و نابرابری های جنسیتی در دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
25 رابطه رویکردهای مطالعه و هویت تحصیلی باخودپنداره دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 3
26 شناسایی ابعاد و عناصررهبری برنامه درسی کوانتومی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی دوره: 3، شماره: 4
27 شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه تفکر پژوهشی دانش آموزان در دوره های تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 11، شماره: 1
28 شناسایی چالش های جاری طرح تدبیر در مدارس ابتدایی: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
29 شناسایی مولفه های برنامه درسی معنوی با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
30 شناسایی مولفه های پرسشگری استراتژیک در راستای توسعه پایدار نظام آموزش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 71
31 طراحی الگوی برنامه درسی فناوری اطلاعات وارتباطات و تأثیر آن بر عملکرد شناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
32 طراحی الگوی مدیریت یادگیری سازمانی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 4
33 طراحی و اعتبار سنجی الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه مبتنی بر اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 20، شماره: 76
34 عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری رایانش ابری در آموزش متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
35 مفهوم سازی حکمرانی خوب در آموزش و پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
36 مقایسه ی اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
37 مقایسه ی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایند برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 4
38 نقش آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 3
39 واکاوی ابعاد و مولفه های نوآوری رفتاری منابع انسانی در سازمان کودکان استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ارزشیابی برنامه درسی دانشجویان در بستر آموزش های الکترونیکی در دوران پاندمی کرونا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
2 ارایه مدل برنامه درسی پایه مشترک دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
3 ارایه مدل برنامه درسی پایه مشترک دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
4 امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
5 بررسی اثربخشی آموزش به روش چند حسی فرنالد بر مهارتهای خواندن (سرعت،درستی و درک مطلب) دانشآموزان دیرآموز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
7 بررسی رابطه خود پنداری با رفتار شهروند سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
8 بررسی رابطه خود تعیین گری با رفتار شهروند سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
9 بررسی رعایت دبیران اصول آزمون سازی در طراحی سوال های پایان سال تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
10 بررسی عامل ثبات شغلی بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 بررسی عامل ماهیت شغلی یا حرفه ای بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 بررسی عامل مدرس، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
13 بررسی عامل موثر بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
14 بررسی عامل ویژگی های کارکنان سازمان، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
15 بررسی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت حرارت از توربین ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
16 بررسی هدف تاسیس مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده از نظر صاحب نظران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 تاثیر آموزش اندیشه ورزی بر بهبود مهارت راهبردشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
18 تاثیر آموزش برنامه انضباط مثبت بر مهارت خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
19 تاثیر آموزش به روش اندیشه ورزی بر مهارتهای زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 تاثیر آموزش به روش اندیشه ورزی بر مهارتهای زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
21 تاثیر آموزش تفکر خلاق بر مهارت بهبودگری دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
22 تاثیر آموزش صلح بر مسیولیت پذیری و خودبازداری دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
23 تاثیر آموزش مبتنی بر «استیم» بر تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
24 تاثیر آموزش های پژوهش محور بر تفکر تاملی دانش آموزان دختر دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
25 تاثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
26 تاثیر روش تدریس کاوشگری بر روحیه پژوهشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
27 تاثیر محیط یادگیری مدرن بر خودانگاره و انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
28 تاثیر محیط یادگیری مدرن برخودکنترلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
29 تاثیر نگرش معلمان در خصوص استفاده از یادگیری سیار بر کا میابیشغلی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی معلمان دوره ابتدایی شهرستانتنکابن در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
30 تاثیرآموزش تفکر اندیشه ورزی به روش اجتماع پژوهشی برمهارت های زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
31 تأثیر آموزش بزرگسالان در استفاده بهینه از پساب ها در حوزه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
32 تأثیر برگزاری دوره آموزش کار آفرینی بر خودکارآمدی شغلی مددجویان بهزیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
33 تأثیرآموزش ضمن خدمت بر توانمندی تدریس خلاقانه ی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
34 تحلیل محتوای تطبیقی کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بر اساس میزان توجه به مولفه های آموزش مهارت همدلی در کشورهای ایران، ترکیه و هند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
35 تحلیل مولفه های حقوق زنان در محتوای کتاب علوم اجتماعی دوم متوسطه علوم انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
36 تعیین رابطه هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شهرداری (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
37 تقویت مهارت خواندن دردانشآموزان دیرآموز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
38 رابطه بین خودپنداره مدرسه ای با تاب آوری در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری شهررشت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
39 رابطه بین هوش سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شهرداری تنکابن (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
40 رابطه بین هوش هیجانی و هوش سازمانی با انگیزش شغلی در کارکنان شهرداری تنکابن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
41 رابطه رویکردهای مطالعه و خشم با خودپنداره دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کلاچای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
42 سبک فرزند پروری مستبدانه با رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
43 ضرورت مدیریت بالندگی حرفه ای اعضای هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
44 طراحی مدل عدالت آموزشی مبتنی برتفاوت های فردی وتغییر برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
45 طرح کالبدی در حس مکان در مسجد گوهرشاد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
46 کارآموزی و تجاری سازی دانش در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه
47 مطالعه هوش فرهنگی و ارتباط آن با رعایت اخلاق کاری معلمین مدارس رودبار (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
48 مفاهیم برنامه ریزی درسی نیازمحور با رویکرد مرور نظام مند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
49 مقایسه ی تاثیر آموزش هنر مبتنی برتدریس مشارکتی، بدیعه پردازی و بارش مغزی، بر تربیت هنری دانش آموزان پسر پایه ی هشتم شهرستان رامسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
50 مقایسه ی شایستگی های عاطفی یادگیری دانش آموزان دختردوره ی راهنمایی تحصیلی مدارس عادی با هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
51 نقش اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش و تاثیر آن در تربیت نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی