دکتر اکبر اصغری زمانی

دکتر اکبر اصغری زمانی دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر اکبر اصغری زمانی

Dr. Akbar Asgharizamani

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز شکلی قطعات تفکیکی مسکونی منطقه یک تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 3، شماره: 8
2 ارزیابی ابعاد کالبدی- فضایی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 20
3 ارزیابی تاثیرات فروش تراکم بر مفهوم خط آسمان درشهر خوی با استفاده از محاسبه شاخص SVF (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 34، شماره: 1
4 ارزیابی تطبیقی سلسله مراتب تصویر ذهنی مردان و زنان از فضاهای شهری، مورد منطقه ۸ تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 59
5 ارزیابی تفکیک اراضی مسکونی و تجاری از منظر شاخص های تفکیک و ذینفعان عرصه زمین؛ مطالعه موردی: منطقه یک و سه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
6 ارزیابی جابجایی سلولی شاخص های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد شناسی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
7 ارزیابی سطح کارایی شبکه معابر به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه در مناطق حاشیه نشین؛ مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 25
8 ارزیابی شهر جدید سهند با استفاده از سیستم ظرفیت برد شهری(U.C.C.A.S) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 3
9 ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی محله دولت آباد و شاطرآباد سال ۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
10 ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تاکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۵۵(۱۹۷۵-۲۰۰۵) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 1
11 ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی در روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۱ (نمونه موردی: آخماقیه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 2، شماره: 7
12 ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی در روستاهای الحاقی به مادرشهر تبریز طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۱ (نمونه موردی: آخماقیه) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
13 ارزیابی نقش حکمروایی خوب در تحقق توسعه پایدار منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 2، شماره: 7
14 ارزیابی و مدل سازی الگوی رشد شهری در شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
15 الگوی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بر مبنای رویکرد مشارکت و تسهیلگری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 1
16 بازاندیشی در ساختار فضایی کلان شهرها از منظر پراکنش هسته های عملکردی (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 28
17 بازنمایی فضایی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی: رهیافتی از تریالکتیک لوفور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 33
18 بازنمایی فضایی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی: رهیافتی از تریالکتیک لوفور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 33
19 بررسی اثر مورفولوژی شهری بر شدت جزایر حرارتی - مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 32، شماره: 126
20 بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه زمانی 1385-1375 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
21 بررسی پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان های ساحلی جنوب کشور با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 5
22 بررسی تطبیقی وضعیت خط آسمان شهری با استفاده از تحلیل های سه بعدی GIS، مطالعه موردی: شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
23 بررسی تطبیقی وقوع کمی و کیفی پدیده ی وندالیسم شهری و ارتباط آن با کاربری اراضی در مناطق یک و چهار شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 49
24 بررسی تغییرات تراکم های ساخت و ساز در کلان شهرهای ایران(مطالعه موردی شهرک زعفرانیه کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
25 بررسی توزیع خدمات شهری در راستای عدالت فضایی با تاکید بر ساختار جمعیتی (مطالعه موردی:شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 2
26 بررسی رابطه متقابل میان کاهش عمر ساختمان و افزایش ارزش منطقه ای آن در کلان شهر تبریز (مطالعه موردی: شهرک زعفرانیه) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 4
27 بررسی شاخص های کالبدی اجتماعی مسکن در تعیین بلوک های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 3
28 بررسی عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی محلات شهری پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
29 بررسی کیفیت دسترسی به فضاهای باز شهری به هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی (مطالعه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 48
30 بررسی مغایرت کارکردی کاربری های شهری در ارتباط با ارزش زمین (مطالعه موردی: منطقه ۱ شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
31 بررسی نقش توسعه میان افزا دراصلاح بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
32 بررسی نقش محوری جریان فضایی– زمانی فعالیت های زمان غروب و شب در ادراک امنیت، مطالعه موردی: مرکز شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 40
33 پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 47
34 تبیین جایگاه جامعه شبکه ای در برنامه ریزی شهری با تاکید بر حکمروایی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 1
35 تبیین عوامل و پیامدهای رانت بر فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
36 تحقق توسعه پایدار در قالب مفهوم شهر دوستدار کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
37 تحلیل تاثیر عناصر فرم شهری بر رفتار سفر در جهت توسعه شهر کم کربن (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
38 تحلیل جایگاه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در روند توسعه گردشگری در بازار کهن تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 7، شماره: 14
39 تحلیل سیاست های عرضه زمین مسکونی، تولید فضای رانتی و انسجام ساخت شهر مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
40 تحلیل مولفه های بازآفرینی پایدارشهری در محلات شمالی بافت تاریخی - فرهنگی تبریز با رویکرد انسجام و پیوستگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 4
41 تحلیل نقش حق زنان به شهر بر مبنای جدایی گزینی جنسیتی (مورد مطالعه: پارک بانوان شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
42 تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
43 تحلیل و ارزیابی فضایی- زمانی ساختار سلسله مراتب نظام شهری و شهرنشینی در استان کردستان (۱۳۹۰-۱۳۵۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 12
44 تحلیل و سنجش رابطه کلیشه های جنسیتی و توانمندسازی زنان در نواحی فقیرنشین شهری (مطالعه موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
45 تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
46 تحلیل وضعیت خط آسمان شهری با استفاده از محاسبه شاخص SVF، مطالعه موردی: شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
47 تحلیل همبستگی شاخص های طراحی شهری با امنیت اجتماعی در محیطGIS: مطالعه موردی شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 1، شماره: 1
48 جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
49 سطح بندی محلات حاشیه نشین بر اساس شاخص های کالبدی – اقتصادی فقر شهری (نمونه موردی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 11
50 سنجش مناطق شهری بر اساس توزیع کاربری های خدمات شهری و اثرات آن در توزیع فضایی جمعیت(مطالعه موردی: مناطق شهر مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 43
51 سنجش و پهنه بندی کیفیت محیط مناطق شهری در بافت میانی مناطق شهری، با استفاده از مدل AHP و شاخص همپوشانی وزنی، مطالعه موردی بافت میانی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
52 سنجش و پهنه بندی کیفیت محیط مناطق شهری در بافت میانی مناطق شهری، با استفاده از مدل AHP و شاخص همپوشانی وزنی، مطالعه موردی بافت میانی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 69
53 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا (مطالعه موردی شهر زنجان و پیرامون) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 17
54 کنترل و پایش ردپای کربن گامی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 1
55 مدلسازی وضعیت خدمات درمانی شهر تبریز با تاکید بر تغییرات ساختار سنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 36
56 مطالعه دمای سطح زمین شهر تبریز دررابطه با کاربری اراضی با استفاده از تصویر لندست ۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
57 مطالعه رابطه شاخص های مورفولوژی شهری با آلودگی صوتی منطقه سه شهر تبریز (محله های منظریه و امامیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
58 مقایسه تطبیقی و سطح بندی تاب آوری کالبدی- محیطی بافتهای شهری مناطق ده گانه شهر تبریز در مواجهه زلزله با استفاده ازتحلیل های فضایی- مدل های ترکیبی تصمیم-گیری (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 2، شماره: 5
59 مقایسه عملکرد رگرسیون های خطی چندگانه و جنگل تصادفی درجهت ارزیابی قیمت واحدهای مسکونی (موردشناسی: ولیعصر شمالی، شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An overview of urban renewal and improvement with an emphasis on apartment building (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
2 آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری:مطالعه موردی طرح هادی شهرجوانرود (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهرکرج با تاکید برزمین های کشاورزی و باغها 1390-1379 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 ارزیابی تحقق پذیری طرح جامع شهر تبریز (مطالعه موردی : ناحیه دوم منطقه یک شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر اراک طی دوره 1391-1364 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
6 ارزیابی جایگاه بهره گیری از نور طبیعی در سیاست عرضه مازاد تراکم ساختمانی با استفاده از شاخص SVF (محدوده مورد مطالعه: خیابان امام خمینی تبریز) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7 ارزیابی خیابان شهید مختارزاده خوی از نظر تاثیرات عرضه مازاد تراکم ساختمانی بر محصوریت فضایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی سطح بهره برداری مراکز اقامتی گردشگری شهر تبریز با تاکید بر هتل ها از خدمات تبلیغات الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
9 ارزیابی شاخص های جرم درمناطق حاشیه نشین مطالعه موردی حاشیه نشینان شمال تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
10 ارزیابی مدیریت مشارکتی در اداره بهینه شهری مورد: شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
11 ارزیابی میزان پایداری شهر از نظر بحران در شهر جدید سهند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
12 ارزیابی نقش مدیریت گردشگری در توزیع متوازن خدمات گردشگری با استفاده از مدل تحلیل عاملی در محیط spss (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
13 ارزیابی و تغییر تحول فضایی کالبدی کاربری و کارکردی تبدیل باغات به ویلا واقع در حوضه استحفاظی شهر مرند طی دوره زمانی 1392تا1362 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
14 ارزیابی و محاسبه میزان تراکم فروشی و تاثیر آن بر خط آسمان در مناطق مادرشهری با استفاده از طراحی و برنامه نویسی در نرم افزار City Engine، مطالعه موردی: شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
15 بررسی الگوی توسعه ی شهری و عوامل موثر در شکل گیری آن مطالعه موردی: شهر شیراز طی سالهای 65 تا 87 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
16 بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی گردشگری برای جذب گردشگر طبیعی داخلی در منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
17 بررسی تاثیرات تجاری سازی تراکم شهری بر الگوی خط آسمان (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
18 بررسی تحلیل فضایی تصادفات درون شهری و عوامل مؤثر انسانی در آن با استفاده از مدل ویکور و GIS (مورد مطالعه: شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 بررسی تسهیلات و موانع حرکت پیاده در فضاهای شهری و ارائه راهکارهایی جهت تقویت آن در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
20 بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه آزاد ارس طی سالهای 2002، 2010 و 2018 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 بررسی درجه مطلوبیت قطعات تفکیکی مسکونی با استفاده از بعد فراکتال مطالعه موردی: محله های فردوس و قورخانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
22 بررسی راهکارهای توسعه ی گردشگری پایدار شهر زنجان در راستای سند چشم انداز1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
23 بررسی سازوکارهای گردشگری الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
24 بررسی مولفه های موثر بر جلب مشارکت عمومی در توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
25 بررسی نقش شبکه معابر به هنگام بروز بحران در مناطق حاشیه نشین- نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر (مورد مطالعه: شهر تبریز در فاصله سالهای 1390-1360) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
27 بررسی نقش نورپردازی در توسعه فضاهای شهری با تاکید بر شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
28 پهنه بندی حوزه آبریز دریاچه ارومیه به منظور مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 تاثیربافت شهری درکاهش میزان آسیب پذیری ناشی اززلزله مطالعه موردی: شهرتبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
30 تجربیات موفق و تحلیل اقدامات و پاکسازی مناطق حاشیه نشینی محدوده مورد مطالعه فیکیر تپه ، استانبول ترکیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
31 تحلیل پراکنش خدمات عمومی براساس تراکم جمعیت ، قابلیت دسترسی و کاربری ها در شهر تکاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
32 تحلیل فضایی پراکندگی عناصر گردشگری شهری بر اساس تحلیل شبکه مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
33 تحلیل و مکان یابی مراکز جدید بیمارستانی در شهر ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
34 تعیین حداثر تراکم ساختمانی مجاز با رویکردی بر پدافند غیر عامل (نمونه موردی: خیابان صابونچی، شهر خوی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
35 جهانی شدن، شهر و گردشگری الکترونیکی و سرمایه گذاری دردنیایی مجازی ( مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
36 حاشیه نشینی و فقر شهری، راهکارها و پیامدها (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
37 راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالشهای هشت گانه شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 شهر فشرده؛شهری برای آینده؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
39 شهر هوشمند و بکارگیری تکنولوژی برای بهبود کیفیت زندگی شهری نمونه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
40 مسائل و مشکلات عمده کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری
41 مطالعه رابطه بین دمای سطح زمین، شاخص تفاضلی پوشش گیاهی و پوشش شهری، موردشناسی: شهرستان پلدشت (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
42 معرفی و تحلیل چشم انداز شهر داکا در بنگلادش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
43 مکان یابی گسترش فضاهای کالبدی منفصل مادرشهرهای ایران بااستفاده ازروش AHP نمونه موردی مادرشهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
44 مکان یابی مراکز بیمارستانی جدید با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با تاکید بر معیارهای انسانی (مورد مطالعه: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
45 مکان یابی و پهنه بندی کارکردی سایت های مستعد گردشگری سلامت دراستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
46 نقش سطح بهره بردای مراکز اقامتی گردشگری شهری از خدمات تبلیغات الکترونیکی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
47 نقش و کاربرد GIS در مدیریت امداد و نجات ساکنین سکونتگاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
48 واکاوی عملکرد موثر ممیزی املاک و اراضی در مدیریت فضاهای زیستی شهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21