دکتر مرتضی آنالویی

دکتر مرتضی آنالویی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مرتضی آنالویی

Dr. Morteza Analoui

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluating Fidelity of Persian-English Sentence-Aligned Parallel Corpus (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
2 Multi-Objective Response to Co-Resident Attacks in Cloud Environment (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
3 Simulating the Resource Freeing Attack: Using Cloudsim Simulator (دریافت مقاله) مجله محاسبات و امنیت دوره: 2، شماره: 4
4 مکانیابی ماشین های مجازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
5 یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرم چاله در شبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A fair Delay-based Congestion Avoidance Scheme Based on TCP-Vegas (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 A Fuzzy-based Packet Scheduler with a Predictive Node Location Method in Integrated Cellular and Ad-hoc Networks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 A NEW FRAMEWORK FOR NETWORK LAYER BASED USER MODELING (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 A Soft Computing Approach in MAS Modeling (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
5 An Efficient Algorithm for Clustering of Convex and Non-Convex Data (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
6 Analysis of Self-Similarity in Recommender Systems (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
7 آموزش مربی فوتبال براساس الگوهای مطلوب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 ا فزایش کارایی الگوریتمهای کلاسترینگ مبتنی بر روش یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
9 ارائه روشی برای بهبود کارایی درحوزه سرویسهای متمایز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 ارائه روشی برای دسته‌بندی دوبه‌دو با روش SVM بر پایه‌ی نظریه‌ی بازی‌ها و الگوریتم آلفا ـ بتا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 ارائه یک الگوریتم بهینه جهت خوشه سازی داده ها بر اساس توابع پتانسیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
12 ارائه یک سیستم پرسش و پاسخ با رده بندی سوالات و جملات کاندید با استفاده از n-gram (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 ارزیابی کارایی پشتیبان گیری و همانندسازی ماشینهای مجازی در محیط های Vmware با استفاده از سامانه Veeam (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
14 استخراج بردارهای همبستگی واژ ههای فارسی در یک پیکر ه ی متنی بزرگ از اخبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
15 استخراج کلمات کلیدی اسناد فارسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 استخراج و انتخاب ویژگی براساس روش آنالیز واریانس چند متغیره و کاربرد آن در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 استفاده از شبکه های عصبی CC4 برای رده بندی اسناد فارسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
18 افزایش کارایی الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر روش یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
19 افزایش کارایی لایه LLC با استفاده از کیفیت کانال رادیویی در سرویس GPRS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 الگوریتمی برای تخصیص نرخ جریان ویدیوی چندپخشی ناهمزمان در شبکه پوششی برپایه روکسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 الگوریتمی برای تخصیص نرخ جریان بهینه در شبکه های پوششی با الهام از مدل زیستی جانداران در طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
22 ایجاد قواعد تصمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
23 Breast Cancer Detection from FNA Using SVM and RBF Classifier (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
24 Dynamic Bandwidth allocation with minimum long fluctuations and minimum readjustments in IP networks (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 Inspiration By Predator-Prey Interaction for Congestion Control In Communication Networks (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 Proposed Feature Selection Method to Reduce Dimensions of Semantic Vectors (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
27 Resource discovery using rough set in Grid environment (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
28 Round-Trip Time Aware Modified New Reno TCP (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
29 Scheduling for Input-Queued Switches based on High Throughput and QoS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
30 Smooth Bandwidth Allocation using multiple state decision mechanism (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 Trust Prediction in Multiplex Networks (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
32 Using Radial Basis Probabilistic Neural Network for Speech Recognition (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
33 بازیابی خبرهای مرتبط پیشین برای تولید خلاصه های پیشینه-خبر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
34 بررسی تقسیم تصادفی فضای خصیصه ها و تقسیم کلاس - محور داده ها بین رده بندی های پایه برای حداکثر کردن تنوع در مجمع رده بندها و ارائه یک روش برای بهبود کارایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
35 بررسی چالشهای الگوریتم استاندارد isodata و ارائه نسخه بهبود یافته این الگوریتم ، REI ، (Really Enhanced Isodata) با استفاده از کاهش مرتبه زمانی فاز نسبت دهی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
36 بکارگیری پروتکل Ethernet در شبکه های بلادرنگ و سیستمهای کنترل توزیعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 بهبود خوشه بندی ترکیبی با استفاده از تشخیص نمونه های مرزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 تاثیر وزن گذاری پویا برروی نحوه بکارگیری منابع شبکه درالگوریتمهای مسیریابی حساس به تاخیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 تخصیص نرخ جریان درشبکه های پوششی با الهام ازمفاهیم اقتصاد خرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
40 ترکیب نتایج مراحل مختلف ماشین بردار پشتیبان چند مرحله ای با الهام از روش تعمیم پشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
41 تکنیکهای یادگیری ماشین برای دسته بندی متون فارسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
42 خلاصه سازی چند سندی متون فارسی با استفاده از یک روش مبتنی بر خوشه بندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
43 خوشه بندی ترکیبی با استفاده از یک فضای ویژگی جدید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
44 دسته بندی اسناد متنی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
45 روش مبتنی بر یادگیری فعال در ماشین های بردار پشتیبان نیمه ناظر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 روشی جدید برای آشکارسازی عیب بلبرینگ های موتور القایی با استفاده از شناسایی الگو (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
47 روشی نو در خوشه بندی متکی بر ماتریس همبستگی نمونه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
48 روشی نوین برای ایجاد مجمع رده بندها با اعمال نویز روی مجموعه داده های آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
49 سیستم پرسش و پاسخ به زبان طبیعی در حوزه زندگی نامه به زبان فارسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
50 شناسایی افراد قابل اعتماد در شبکه های اجتماعی با اتکاء به شهرت و اعتماد شخصی (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
51 شناسایی کاربران کامپیوتربکمک ریتم کلیدزنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
52 طراحی بک روش اقتصادی برای ایجاد درخت ای چند پخشی بین سرورهای شبکه های تلفیقی توزیع محتوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
53 طراحی و ارزیابی یک پروتکل Single Sign-On جدید (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
54 طراحی وارزیابی یک پروتکل سبک وزن برای توزیع کلید رمزدرمحیط های بدوی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
55 غلط یاب املایی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
56 کاهش خطای دسته بندی با افزودن دسته بندهای ویژه جهت افزایش دقت در نواحی پرخطا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
57 کشف قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس خوشه‌بندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
58 محاسبه میزان تنوع در بین ترکیب کلاسه بندها با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
59 مدل سازی اعتماد با استفاده از توزیع چند جرئی دیریکله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
60 مدلسازی اعتماد عامل ها با استفاده از آنتروپی توزیع دیریکله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
61 مدیریت منابع مجازی سازی شده به منظور تعدیل بار در مرکز داده رایانش ابر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
62 مقایسه توان مصرفی در پردازنده های چند پردازشی برای Codecها به عنوان Workload (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
63 یک الگوریتم کدکننده صوتی با قابلیت مقیاس پذیری نرخ بیت مناسب برای کاربردهای بلادرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
64 یک روش آماری مبتنی بر پیکره برای جداسازی واژههای به هم چسبیده (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
65 یک روش مقیاس پذیر برای بهبود دقت سیست مهای بازشناسی با استفاده از دسته بندهای دوتایی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند