دکتر شیما ابراهیمی

دکتر شیما ابراهیمی استادیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شیما ابراهیمی

Dr. Shima Ebrahimi

استادیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «نسبیت حسی» و تاثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی‎زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
2 آسیبشناسی و تحلیل محتوای کتابهای تاریخ زبان فارسی در پرتو الگوی هیجامد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 2
3 الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ روشی موثر در معرفی فرهنگ ایرانیان به غیرفارسی زبانان( مطالعه ی موردی: زباهنگ مرگ اندیشی در شاهنامه ی فردوسی)(مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
4 Cultuling Analysis of “Devaluation” in the Iranian Culture (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
5 Making Accreditation with English in Daily Conversations (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 3
6 بررسی استعاره مفهومی احساس «غم» در شعر مسعود سعد سلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 4، شماره: 13
7 بررسی تاثیر الگوی تدریس مبتنی بر هیجامد بر هوش فرهنگی زبان آموزان غیرفارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 35
8 بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر الگوی جامد بر هیجانات زبان آموزان فارسی زبان زن در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
9 بررسی تاثیر مولفه های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی؛ مطالعه موردی شاهنامه فردوسی (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان‌آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 2
11 بررسی ترجیحات زبانی دانشجویان: مطالعه موردی سبک های عالی، حسی هیجانی و ساده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 47
12 بررسی ترجیحات نوازه گیری ادبی و غیرادبی دانشجویان از منظر جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 14، شماره: 4
13 بررسی تفاوت های سبک نحوی زنانه و مردانه در اثر سووشون دانشور و سه تار آل احمد (دریافت مقاله) مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی " با استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 12
15 بررسی زباهنگ کارگریزی مدرسان در پرتو الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
16 بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی میزان اثربخشی استفاده از الگوی تدریس هَیَجامَد بر ارتقای آگاهی واج‌شناختی و مهارت خواندن دانش‌آموزان سندروم داون (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هیجامد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 9
19 بررسی نقش زباهنگ های آموزشی در تدریس زبان و ادبیات فارسی (مطالعه موردی :دانش اندوزی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 32
20 بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران و نیازسنجی زبانی ذی‌نفعان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 10، شماره: 4
21 تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 4
22 تحلیل محتوای درسنامه فارسی عمومی براساس الگوی مفهومی آموزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 26، شماره: 50
23 تحلیل محتوای کتاب های فازسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل ویلیام رومی: مطالعه موردی سال های آموزشی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 4، شماره: 10
24 دوگانه های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 39
25 سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 5
26 طراحی و هنجاریابی پرسشنامه انرژی معلم: گامی به سوی فرادلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 1
27 فرهنگستان و زباهنگستان: دو بال تعالی زبانی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 55، شماره: 3
28 مجازی سازی الگوی مفهومی آموزش گامی موثر در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 8، شماره: 13
29 معرفی «الگوی زبامغز» جهت آموزش مهارت گفتگو به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 7، شماره: 12
30 معرفی «زباهیجان» به عنوان حلقه مفقوده قوم نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
31 معرفی «زینتگری زبانی»: رویکردی نوین فراتر از توانش ارتباطی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
32 معرفی آموزش های مبتنی بر چینش ذهنی و چینش مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 4
33 معرفی الگوی «زبامغز» و بررسی نقش آن در برقراری ارتباط مؤثر: گامی فراتر از توانش ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 3
34 معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 1
35 معرفی الگوی روایت محور هیجامدی در بازنگری کتاب های تاریخ زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 14، شماره: 43
36 معرفی الگوی نیمرخ هیجامدی و بررسی رابطه آن با نگرش فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
37 معرفی سبک های فرزندپروری براساس دل نگرانی والدین: مطالعه زباهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 4
38 معرفی مفهوم «سرمایه هیجانی- حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 2
39 معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 6، شماره: 1
40 نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرفی آموزش «فکربردی» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 5
41 هیجان نخبه بینی دانش آموزان و تجلی آن در کتاب های فارسی دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی ارتباطی موثر تدریس: روشی کارآمد جهت افزایش هیجانات مثبت فراگیران در دورانپساکرونا (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
2 الگوی مفهومی آموزش» الگویی کارآمد در بازنگری و تدوین کتابهای درسی مطالعه موردی: کتاب تاریخ ادبیات ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
3 بازنمایی تصاویر نمادهای هویت ایرانی در کتابهای دوره مقدماتی «آزفا»؛ مطالعه موردی مرکز بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز جامعه المصطفی قم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 بازنمایی نمادهای هویت ملی در کتابهای آموزش نوین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
5 بررسی جایگاه مولفه های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب های زبان فارسی به فارسی آموزان مرکز بین المللی جامعه المصطفی قم. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
6 بررسی زبان شناختی باهم آیی های واژگانی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
7 بررسی مولفه های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
8 بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی از کتاب های تاریخ ادبیات (دریافت مقاله) الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی
9 بررسی میزان رضایتمندی از کتاب های فارسی عمومی دانشگاهی بر اساس الگوی مفهومی آموزش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ
10 بررسی و دستهبندی زبانشناختی باهمآییهای واژگانی در اثرمثنوی معنوی مولانا (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
11 تحلیل زبان شناختی کتیبه بیستون در دوره فارسی باستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
12 تحلیل محتوای کتابهای تاریخ ادبیات در پرتو الگوی مفهومی آموزش مطالعه موردی: کتاب تاریخ ادبیات ایران(۴) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
13 تحلیل محتوای کتابهای نونگاشت فارسی مقطع متوسطه دوم بر مبنای الگوی هوش هیجانی بار-آن (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
14 روایت، روشی مؤثر برای تولید هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان: مطالعة موردی درس تاریخ زبان فارسی (دریافت مقاله) الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی
15 سبک شناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفت خوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش گرایی هلیدی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
16 مقایسه ساختمان هجایی و الگوهای هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با اسامی ایرانی مردان در شاهنامه (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی