سیدمجتبی هژبرالساداتی

 سیدمجتبی هژبرالساداتی رئیس موسسه آموزش عالی توس

سیدمجتبی هژبرالساداتی

Mojtaba Hozhabrsadati

رئیس موسسه آموزش عالی توس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.