اکبر افقری

 اکبر افقری دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

اکبر افقری

Akbar Afghari

دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of EFL Learners Gender and Second LanguageProficiency on Willingness to Communicate (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 1، شماره: 1
2 The Effect of Systematic Implementation of Formative Assessment on Male and Female EFL Learners’ Academic Achievement (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
3 The Interaction among Using Test-Taking Strategies, Level of Language Proficiency, and Test Performance (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
4 The Role of HEXACO Personality Traits in Predicting the Speaking Ability of Male and Female EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A SOCIOPRAGMATIC STUDY OF APOLOGY SPEECH ACT REALIZATION PATTERNS IN PERSIAN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
2 Exploring the Gender Effect on Iranian EFL Learners’ Beliefs About the Role of Rote-Learning in Vocabulary Learning Strategies (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
3 Implementation of the Keyword Method to Improve Foreign Language Vocabulary Recall Among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
4 Investigating Language Policy and Its Influence on U.S. Immigration Restriction and Citizenship Test (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 On the Relationship between Critical Thinking Ability and Translation Accuracy in SLA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Role of Word-Order Permutations in EFL Learners’ Semantically Non-Deviant and Deviant Sentences Processing Mechanisms (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
7 Sex Differences in English Vocabulary Learning Through the Keyword Method: The Case of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
8 The Differences Between Undergraduate and Postgraduate Students in Attitude and Use of Language Learning Strategies: A Study of EAP Students in Iran (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
9 The Interaction Between Linguistic Competence and Metacognitive Awareness in Reading Comprehension Test Performance of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
10 The Interaction Between Using Test-Taking Strategies, Level of Language Proficiency, and Test Performance (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
11 The Relationship Between Think-Aloud Protocols (Concurrent and Retrospective Verbal Reports) and Reading Ability of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان