دکتر عزت اله قدم پور

دکتر عزت اله قدم پور استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

دکتر عزت اله قدم پور

Dr. Ezatollah Ghadampour

استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر کیفیت خواب و استحکام روانی سالمندان شهر خرم آباد (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 3
2 بررسی رابطۀ معنای زندگی و عزت‌نفس با کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای سالمندان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 26، شماره: 5
3 اثر آموزش معنا درمانی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 4
4 اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سوگیری تعبیر و نگرش ناکارآمد در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 2
5 اثرآموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 2
6 اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
7 اثربخشی آموزش تکنیک های فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
8 اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش پیشرفت و عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
9 اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 4
10 اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
11 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
12 اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
13 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش-آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 3
14 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر تحمل پریشانی و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 6، شماره: 2
15 اثربخشی آموزش معنا درمانی بر بی حوصلگی و شکفتگی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 2
16 اثربخشی بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی معلمان طی ارزشیابیهای تکوینی بر میزان هیجانات تحصیلی دانشآموزان پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 1
17 اثربخشی بازخوردهای اصلاحی(کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی های تکوینی بر میزان عشق به یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 1
18 اثربخشی بازی درمانی بی رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
19 اثربخشی برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر ادراک رفتارهای ازخودگذشتگی خود و شوهر و تاب آوری ابهام در زنان دانشجو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 2
20 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 3
21 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح باورهای فراشناختی و رضایتمندی زناشویی در زوجین مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
22 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
23 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 2
24 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 1
25 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب آوری مراقبان بیماران دمانس (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 43
26 اثربخشی روان درمانی مثبت بر چشم انداز زمان، خوش بینی و بهزیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علایم اختلال افسردگی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 2
27 اثربخشی سبک زندگی تحصیلی سلامت محور بر ثبات قدم و امید تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 3
28 اثربخشی سیستم روان درمانی تحلیل شناختی - رفتاری بر سوگیری توجه در دانش آموزان نوجوان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 4
29 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 4
30 اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 62
31 اثربخشی کیفیت زندگی درمانی در تغییر سطح تاب آوری تحصیلی و خودتمایزیافتگی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 3
32 اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 38
33 اثربخشی معنویت درمانی بر باورهای فراشناختی و نگرشهای ناکارآمد سالمندان شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 4
34 اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 3
35 اختلال های رفتاری کودکان و تنیدگی مادران: نقش واسطه ای خستگی و راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 62
36 ارائه مدل علی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه ای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
37 ارائه مدل علی پیش‎ بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس مکان کنترل درونی (با واسطه گری خوش بینی تحصیلی)؛ کاربرد تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
38 ارائه مدل علی درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی: نقش میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 4
39 الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکارآمدی شخصی با میانجی گری خودکارآمدی جمعی معلمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
40 الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 47
41 Effectiveness of Sand Tray Therapy on Emotional- Behavioral Problems in Preschool Children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
42 The effect of emotion-focused processing strategies training on academic adjustment of girl students (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
43 بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 3
44 بررسی اثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) در تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت و نگرانی از تصویر بدنی (BICI) دانش-آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 49
45 بررسی تاثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تاب آوری مادران دارای کودکان اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
46 بررسی تاثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
47 بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
48 بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های شهر اصفهان (پیشبینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
49 بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
50 بررسی رابطه توانایی های شناختی و ذهن آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه ای هیجانات مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
51 بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 1
52 بررسی نقش میانجی گری خودشفقت ورزی در ارتباط جو خانواده و مدرسه با پیوند با مدرسه- مورد مطالعه: دانش آموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 4
53 بررسی و مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و واقعیت درمانی بر کاهش کمال گرایی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
54 بررسی و مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
55 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
56 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ویژگی شخصیتی بازیگوشی روان‎شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 41
57 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایه ششم ابتدائی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 38
58 پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
59 پیش بینی پیوند با مدرسه بر اساس خوش‎بینی تحصیلی و طرحواره های هیجانی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 1
60 پیش بینی گرایش به مواد مخدر بر اساس خودکنترلی، تحمل آشفتگی و احساس تنهایی در زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 51
61 تاثیر آموزش امید بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر استثنایی(کم توان ذهنی) دوره متوسطه دوم شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 4
62 تاثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران، بر مهارت های خودکنترلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دوره دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
63 تاثیر آموزش برنامه جرات ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 3
64 تاثیر آموزش برنامه جرات ورزی بر میزان تفکر انتقادی(خلاقیت، بالندگی، تعهد) در دانش آموزان دختر پایه دوم دورهمتوسطه اول شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
65 تاثیر آموزش به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر نیازهای خود تعیین گری و معنای تحصیل در یادگیری زبان انگلیسی (مورد مطالعه: دانش آموزان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دوره متوسطه دوم) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
66 تاثیر آموزش خود شفقتی بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه بدون متاستاز تحت شیمی درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
67 تاثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
68 تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
69 تاثیر آموزش راهبرد­های یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال­‌کاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش­ آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 3
70 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تاخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
71 تاثیر آموزش روش فنوگرافیکس بر میزان کارکرد اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 3
72 تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر مولفه های بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 16، شماره: 3
73 تاثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه ی قصه گویی بر بخشودگی بین فردی دانش-آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
74 تاثیر بهزیستی معنوی بر آشفتگی های روان شناختی بیماران دارای آسیب نخاعی: نقش میانجی گری احساس تنهایی و ناامیدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 4
75 تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 6
76 تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 2
77 تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش نشانه های تکانشگری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
78 تاثیر نقاشی درمانی گروهی بر احساس تنهایی، مهار خشم، و سازش یافتگی اجتماعی دانش-آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
79 تبیین بهزیستی روان شناختی کارکنان بر اساس سازه های رهبری معنوی و سلامت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
80 تبیین مدل ساختاری شادکامی معلمان بر اساس خردمندی و بخشش (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
81 تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان سازی با میانجی گری عشق به یادگیری، عزت‎نفس و مهارت‎های خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
82 تدوین مدل ساختاری پیش بینی قربانی شدن قلدری از طریق عوامل محیطی و مهارت های ارتباطی با واسطه گری آشفتگی روانشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
83 تدوین مدل ساختاری عوامل موثر بر طرد همسالان در مقطع ابتدائی و بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر این مدل در پرخاشگری، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 9
84 تدوین مدل علی خطرپذیری اجتماعی، تحصیلی و هیجانی مبتنی بر شیوه های فرزندپروری، هیجان خواهی، سبک های مقابله با استرس با واسطه گری مهارت های تحصیلی در دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 3
85 تدوین مدل علی رابطه میان چشم انداز زمان آینده و خودتنظیمی بلندمدت با تحول شغلی؛ تلویحاتی درباره مشاوره روان شناختی با والدین دارای فرزند نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 2
86 تدوین مدل کمال‎گرایی دانش آموزان تیزهوش بر اساس دلبستگی ناایمن، سبک های فرزندپروری و باورهای غیرمنطقی با میانجی گری بی نظمی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 1
87 خوشه بندی دانشجویان علوم پزشکی با نیم رخ های گوناگون باورهای انگیزشی و جهت گیری هدف پیشرفت از لحاظ عملکرد تحصیلی: تحلیل مبتنی بر فرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
88 رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 21
89 رابطه بین ابعاد چشم انداز زمان و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه ای تفکر ارجاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
90 رابطه سبک های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 2
91 شناسایی راه کارهای موثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس از نظر دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه دوم استان همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 18
92 کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
93 کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
94 کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد تحمل آشفتگی بیماران مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 1
95 مدل یابی علی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
96 مقایسه اثربخشی آموزش به روش های ایده جویی(اسکمپر)، بارش مغزی و سنتی در تغییر سطح خودپنداره خلاق و باز بودن نسبت به تجربه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
97 مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
98 مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 2
99 مقایسه انعطاف پذیری شناختی، اجتناب شناختی و ناگویی خلقی در دانش آموزان پسر با و بدون اختلال لکنت زبان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
100 مقایسه اهمال کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان پسر مصروع و غیرمصروع (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
101 مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
102 مقایسه میزان کفایت اجتماعی، خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی. (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
103 مقایسه نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی) دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
104 مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
105 مقایسه هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی نوجوانان بزهکار و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 4، شماره: 2
106 نقش ابعاد حمایت اجتماعی در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
107 نقش باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
108 نقش خوش بینی‎تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش‎بینی خودناتوان‎سازی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 30
109 نقش خوش بینی‎تحصیلی، مکان کنترل (درونی بیرونی) و درگیری تحصیلی (شناختی رفتاری انگیزشی) در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 55
110 نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی در رابطه بین کارآمدی جمعی معلمان و هیجانات تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
111 ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
112 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلال کمبود توجه دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 اثربخشی نمایش عروسکی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر کم توان ذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر سبک گرایش- اجتناب حل مسئله دانشآموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی تحصیلی ناشی از انتظارات از خود و انتظارات دیگران در دانشجویان پسر دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
5 اثربخشی درمان مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان جهت گیری انگیزشی افراد مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 ارتقاء، اقدام،اجرا و ارزیابی برنامه ها توسط مدیران دبیرستان های متوسطه نظری دخترانه شهر خرم آباد از دیدگاه دبیران (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
7 The relationship between GAI and CPI factors in new Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) with Wechsler Individual Achievement Test Second Edition (WIAT-II) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 بررسی تاثیر آموزش الگوی خانواده سالم و بر وجود معنا ود رزندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر جستجوی معنا در زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
10 بررسی تأثیر آموزش به شیوهی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابل زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
11 بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر اعتماد به حل مسئله دانشآموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر بدسرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
13 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری فردی نوجوانان دختر بدسرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
14 بررسی رابطه بین آگاهی ازدفاع مقدس ومدیریت جهادی دبیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
15 بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی، تاب آوری و جرات ورزی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
16 بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و عزت نفس با شادکامی دانشجویان دختردانشگاه لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
17 بررسی نقش سازههای احساس تنهایی و فرسودگی شغلی در پیشبینی قصدترک شغل کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
18 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
19 تاثیر آموزش مهارت های مثبت نگری به شیوه گروهی بر اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
20 تاثیر انجام خطاهای عمدی بر نگرش مثبت به خطا دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
21 تاثیر قصه خوانی همراه با مشاهده تصاویر کتاب بر دلایل اجتماعی برای انگیزه خواندن در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
22 تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر هیجان مثبت یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
23 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای خودکارآمدی و خوش بینی تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
24 رابطه امید و انگیزش تحصیلی با خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
25 رابطه بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 رابطه بین تاب آوری و جرات ورزی با تنیدگی تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
27 مقایسه اثربخشی ایروبیک و آموزش رفتاری والدین بر رفتار و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
28 نقش هوش معنوی و استرس ادراک شده در پیش بینی عملکرد شغلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت