دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب

Dr. Masoud Hajialilue-Bonab

استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی هوازدگی و فرسایش سنگ های آذرآواری مخروطی شکل روستای کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر در مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان و بررسی عددی استفاده از این مصالح برای فرازبند سد بختیاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
3 بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاسشده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی تاثیر احداث ستون های سنگی بر فرکانس اصلی ساختگاهی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی تغییرات اصلاح دانه بندی روی رفتار تحکیمی خاک های درشت دانه رس دار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
6 بررسی رفتار تجربی گروه شمع بلند و کوتاه با هد گیردار تحت بار جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 87
7 بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
8 بررسی رفتار لرزه ای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایش های میز لرزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی رفتارخاک های ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
10 بررسی عددی اثر ستون های سنگی بر کاهش پتانسیل روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 95
11 بررسی عددی سه بعدی رفتار سیستم میخ گذاری خاک به روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 90
12 تحلیل عددی پاسخ لرزه ای تونل زیرزمینی مترو تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 3
13 مدلسازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
14 مطالعه ی ازمایشگاهی و عددی تاثیر مسلح سازی خاک در ظرفیت باربری پی نواری در نزدیکی دیوار حایل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رفتار مکانیکی خاکهای ماسه‌ای فوم‌ دار در حفاریهای مکانیزه EPB (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
2 ارزیابی زهکش قائم در تحکیم بستر با خاک رس اشباع ( مطالعه موردی بزرگراه پاسداران تبریز) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 بررسی آزمایشگاهی مقاومت بیرون کشیدگی مهارهای چند صفحه ای عمودی منفرد و گروهی در خاک درشت دانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
4 بررسی اثر آرایش شمعهای مایل و قائم در گروه شمع تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
5 بررسی اثر اندازه حرکت ضربه در تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
6 بررسی اثر ناهمسانی خاک رس طبیعی روی نشست پی های سطحی با استفاده ازمدل رفتاری با سخت شوندگی دورانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 بررسی استفاده از مصالح خاک سیمان در طراحی فرازبند سد بختیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی الگوی تغییرشکل در اطراف گروه شمع تحت بارگذاری جانبی در ماسه به روش تصویری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه با استفاده از روش ترکیبی المان محدود- المان محدود مرزی مقیاس شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
10 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی تاثیر وجود شمع مایل در گروه شمع تحت بار جانبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
12 بررسی توزیع تنش در اثر حرکات قائم لوله های انتقال نفت و گاز درخاک های رسی مدل فیزیکی و عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 بررسی رفتار خاک اطراف شمع منفرد تحت بار جانبی به روش تصویری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی رفتار شمع با اتصال گیرداری و آزاد تحت تغییرمکان دیوار حایل به روش تصویری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی رفتار شمع با اتصال مفصلی تحت تغییر مکان دیوار حایل به روش تصویری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی رفتار گودهای پایدارشده به روش میخکوبی در کنج های 270 درجه به روش تفاضل محدود سه بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
17 بررسی رفتار لرزه ای پل کابلی تبریز با در نظر گرفتن اندرکنش شمع خاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 بررسی رفتار مقاومتی خاک رس طبیعی با مدل رفتاری همسان و ناهمسان با سخت شوندگی دورانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
19 بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری بکمک روش PIV (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 بررسی عددی اثر پارامترهای هندسی ریز شمع ها در بهبود ظرفیت باربری خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
21 بررسی عددی مکانیسم رفتاری خاکهای غیر اشباع در اندرکنش با رویه بتنی کانالهای انتقال آب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 بررسی عددی نتایج مدل سازی گودبرداری در مجاورت تونل با مدل های رفتاری متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
23 بهینه سازی مقطع عرضی کانالهای واقع بر روی خاکهای متورم شونده بکمک موقعیت درزهای اجرایی و شیب دیواره ها (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
24 تأثیر آهک و خاکستر پوسته برنج بر خصوصیات خمیری و مقاومت فشاری خاک لس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 عملکرد گروه شمع صلب و خاک اطراف آن تحت بار جانبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
26 کاربرد سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) در مدلسازیهای ژئوتکنیکی مطالعة موردی گسترش کرنش در حالت تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 مدلسازی فیزیکی تراکم دینامیکی خاکهای ماسه ای سست (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
28 مدلسازی فیزیکی رفتار اندرکنشی خاکهای متورم شونده و رویه بتنی کانالهای انتقال آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
29 مدلسازی محیط نامحدودخاک توسط روش المان محدود مرزی مقیاس شده برای تحلیل مسائل دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
30 مطالعه اندرکنش خاک و سازه بروش مخروط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
31 مطالعه تغییر شکل های شمع و خاک تحت شرایط بارگذاری جانبی در آرایش گروه شمع ها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
32 مطالعه رفتار اندرکنشی رویه بتنی کانالها و خاک متورم شونده غیر اشباع بستربا استفاده از مدلسازی فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 مطالعه رفتار خاک و شمع در گروه شمع های چهار تایی تحت بارگذاری جانبی با استفاده ازمدل سازی فیزیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 مطالعه رفتار لرزه ای تونل مستطیلی کم عمق با استفاده از مدلسازی فیزیکی بر روی میز لرزه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران
35 مطالعه گسترش کرنش در زیر پی ها بروش تصویری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 مطالعه موردی فرآیند تزریق پرده آببند پی سد ونیار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
37 مکانیسم رفتاری هسته سد خاکی (مطالعه موردی سد قلعه چای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک