دکتر علی اصغر رستمی

دکتر علی اصغر رستمی پروفسور زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

دکتر علی اصغر رستمی

Dr. Aliasghar Rostami

پروفسور زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.