عباس اخوان سپهی

 عباس اخوان سپهی دانشیار

عباس اخوان سپهی

Abass Akhavan Sepahi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات ضد قارچی نانو کریستال سلولز و نانوکیتوزان بر روی اسکناس های ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
2 پاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی های بیماری زای روده ای در نمونه های آب ورودی به تصفیه خانه های شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 105
3 تنظیم پاسخ استرسی توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس LX-108 در رت نر نژاد ویستار تحت استرس بی حرکتی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 1
4 جداسازی و شناسایی مولکولی آنتروکوکوس ها و بررسی حضور ژن بیماریزای سایتولیزین (cyl) از نمونه های ادراری (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
5 شناسایی و ارتباط ژنهای پلی کتیدسنتاز ) PKSs ( با فعالیت ضدمیکروبی درسیانوباکتری های خاکزی لواسان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تکنیک تهویه زیستی در تیمار خاک های آلوده به گازوئیل در مقیاس میدانی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
2 امکان سنجی ازدیادبرداشت میکروبی نفت خام با استفاده از سویه ی باسیلوس سوبتیلیس جد اسازی شده از چاههای نفت مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 بررسی اثرات Sub-MIC عصاره اتانولی گیاه Hypericum Perforatum بر روی خواص ضد میکروبی و رفتار باکتریایی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 بررسی افزایش بهره وری ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
5 بررسی توان آنزیمی باکتری های جنس سایتوفاگا در تولید آنزیم سلولاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
6 بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انواع سدوموناس های هالوفیل و هالوتولرنت از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
7 تاثیر استفاده از نانوذرات در بهبود حذف زیستی گوگرد از نفت خام و جداسازی بیوکاتالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
8 تاثیر نمک درهیدرولیز پرتوسط باسیلوس های دریازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
9 تالاب اینچه برون، منبعی نو جهت جداسازی آرکی های نمک دوست جدید (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
10 جداسازی باکتری نمکدوست Salinivibrio sp از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
11 جداسازی و بررسی نانوساختار لایه سطحی S-LAYER از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
12 جداسازی و شناسایی باکتری های هالو آلکالوفیل تالاب قلیایی نمکی - دریایی گمیشان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
13 شناسایی ژن های کدکننده بتالاکتامازهایSHV،-1NDMو KPC در ایزوله های سودوموناس آیروژینوزا به روش PCR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
14 کاربرد فناوری نانو دربهبود کیفیت نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
15 کاهش اثرات سمی افلاتوکسین موجود در جیره غذایی طیور با استفاده از پروبیوتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
16 کاهش میزان بار الودگی و شاخص های شوری فاضلاب توسط عملیات ناپیوسته بیولوژیکی بوسیله گونه اسپرژیلوس فلاووس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 نقش کلسترودیوم های جداشده ازمخازن نفت خام درتولید بیوسورفکتانت و بیوپلیمربه منظور ازدیاد برداشت میکروبی نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی