امین باقی زاده

 امین باقی زاده دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران

امین باقی زاده

Amin Baghi Zade

دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
2 ارزیابی مورفولوژیکی و زراعی اکوتیپ های لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
3 برآورد گرافیکی نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در لاین های S7 ذرت در شرایط نرمال و کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
4 بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
5 تاثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 1
6 تاثیر مدیریت آبیاری با استفاده از پتانسیل آب در خاک بر بهره وری آب گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
7 تأثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر السیتور روی و عصاره مخمر بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه بادرنجبویه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آنها بر عملکرد گیاه هندوانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
3 اثر نیتروژن بر کیفیت علوفه چند رقم سورگوم علوفه ای در کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 احیا اکوسیستم های آلوده شده توسط فلز سنگین کادمیوم با کمک گیاه ازمک( Cardaria draba L) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
5 ارائه مدل مناسب ژنتیکی برای عملکرد و صفات وابسته به آن تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای خاکشیر با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD در استان کرمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات مرتبط با کیفیت نانوایی در لاین های مختلف گندم نان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زیره سبز Cuminum cyminum L.) بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 ارزیابی ژنوتیپهای زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت استرس خشکی بر پایه شاخصهای تحمل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 ارزیابی صفات مورفولوژیک و تعیین مهمترین اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) تحت شرایط تنش و نرمال رطوبتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 ارزیابی عملکردی اجزای عملکرد کىجد تحت تىش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
12 ارزیابی مدل ژنتیکی مناسب برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 اصلاح الگوی تولید و مصرفدر گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
14 اصلاح الگوی تولیدومصرف نان (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
15 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر روند تغییرات رشد چغندرقند پاییزه در دشت ارزوئیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی اثر عصاره اتانولی، متانولی و اسانس گیاهان Pimpinella Anisum بر درصد زنده مانی سلولهای سرطان معده انسان در شرایط in vitro (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بررسی اثر عصاره اتانولی، متانولی و اسانس گیاهان Pimpinella Anisum بر درصد زنده مانی سلولهای سرطان معده انسان در شرایط in vitro (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره مخمر بر بیوسنتز رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 بررسی اثر کادمیوم بر طول اندام زمینی و هوایی و میزان جذب در اندام هوایی در گیاه تاجریزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
20 بررسی اثر کادمیوم بر وضعیت سیتوژنتیکی گیاه تاج ریزی (Solanm nigrum L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی اثرکادمیوم برمیزان پروتئین ها دراندام هوایی گیاه تاجریزی Solanum nigrum L. (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
22 بررسی تاثیر ریز ذرات اکسید روی و اکسید مس بر جوانه زنی و صفات ریخت شناسی گیاهچه شیرین بیان (Glycrrhiza glabra L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 بررسی تاثیر سرب بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
24 بررسی تجمع کادمیم در قسمت های مختلف گیاه سیر و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
25 بررسی تحمل به تنش شوری در برخی جمعیتهای گندم دیپلوئیدTriticum boeoticum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)
26 بررسی تنوع ژنتیکی باکتریهای PGPR تولید کننده اکسین با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های گیاه دارویی مرزه با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
28 بررسی تنوع ژنتیکی ختمی دارویی با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
29 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
30 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی حنا با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
31 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی حنا با استفاده از نشانگرمولکولی RAPD (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی تنوع فنولوژیک گیاه چند منظوره و روغنی هوهوبا chinensis (LINK) Simmondsisa در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
33 بررسی تنوع مولکولی لاینهای غله جدید تریتیپایرم در مقایسه با لاینهای امیدبخش تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 بررسی خویشاوندی نمونه های موجد در ژرمپلاسم لوبیای چشم بلبلی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
35 بررسی ژنتیکی صفات مختلف در اینبرد لاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم روشن و سوپرهد تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بررسی صفات فیزیولوژیک گیاهچه زیره سبز .CUMINUM CYMINUM L تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 بررسی صفات مرتبط با عملکرد جو از طریق نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
38 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص های تحمل در هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی مدل های چند پارامتری صفات مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
40 بررسی میزان lawsone در عصاره گیاه دارویی حنا کرمان با استفاده از کارماتوگرافی مایع (HPLC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
41 بررسی میزان جذب آرسنیک توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
42 بررسی میزان جذب سرب توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
43 بررسی میزان جذب فلز کادمیوم توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات این فلز بر خصوصیات فیتوشیمیایی و موفولوژیک آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
44 بررسی واکنش متفاوت اکوتیپ های کرانه ای زیره سبز در پاسخ به ریکاوری بعد از تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
45 بررسی وجود اسکوآلن در برخی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
46 بهینه سازی سیستم کالوس زایی یونجه (medicago sativa L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
47 بیوتروریسم و پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
48 تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
49 تاثیر EDTA بر غلظت عناصر سنگین مس و روی در خاک و توانایی ایجاد آلودگی آبهای زیرزمینی توسط این عناصر (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر میزان آفلاتوکسین پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
51 تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
52 تاثیر میزان کودهای ازته و فسفاته و دور آبیاری بر میزان آفلاتوکسین پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
53 تأثیر پارامترهای جوی بر محصولات کشاورزی دریک اقلیم بیابانی( مطالعه موردی : شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
54 تجزیه QTL برخی صفات مرتبط با عملکرد جو در جمعیت F 3 حاصل از تلاقی Cwb×Afzal در کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
55 تعیین مدل مناسب ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم نان ( Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
56 تهیه و کاربرد کاوشگرPTA71 در شناسایی نواحی ریبوزومی ژنوتیپهای تریتی پایرم (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
57 شناسایی ژن کارکردی Nax1 در گندمهای دیپلوئید Triticum boeoticum غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
58 شناساییQTLهای های متحمل به شوری در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقی گاسپارد و خارچیا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
59 مخاطرات محیطی محصولات تراریخته (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
60 مدلسازی عملکرد اکوتیپ های زیره سبز (cuminum cyminuom ) در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
61 مطالعه ژنتیکی برخی صفات گندم نان تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات کمی مهم در تعدادی از هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 مکان یابی QTLهای برخی صفات زراعی گندم نان تحت تنش شوری با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
64 مکانیابی ژنهای کنترل کننده برخی از صفات فیزیولوزیک گندم نان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
65 نقش اسید سالیسیلیک در جنین زایی سوماتیکی غیر مستقیم هوهوبا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 همسانه سازی فرم کوتاه شده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (K2S) در ناقل کلروپلاستی توتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران