عباس ابوالقاسمی

 عباس ابوالقاسمی استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

عباس ابوالقاسمی

Abass Abolghasemi

استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
4 اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش علایم وسواس فکری و عملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
6 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت نگر بر جهت مداری زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
7 اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش آموزان با نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 4
8 اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی، عملکرد اجرایی و شدت علایم در بیماران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
9 ارتباط جهت گیری هدف، خودکارآمدی و هیجان های مثبت و منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی در ووشوکاران دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
10 ارتباط مهارتهای ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی با واکنش پذیری بین فردی سوء مصرف کننده مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
11 بررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
12 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
13 بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی وانحراف توجه، برای کاهش وکنترل درد کودکان بستریی در بیمارستان عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 10
14 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی پیش بینی گرایش به رفتارهای ریسک پذیر براساس احساسات خودکارآمدی و هیجان خواهی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 2، شماره: 2
17 پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت است (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
18 پذیرش همسالان و دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
19 پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
20 پیش بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع های مسکونی شهر رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
21 تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش نا امیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
22 تاثیر آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای کلیشه ای دانش آموزان طیف اوتیسم (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
23 رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
24 راهبردهای کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 4
25 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت گیری ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
26 مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 4
27 مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی در حساب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 4
28 مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 1
29 مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیاب یهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
30 مقایسه حافظه هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
31 مقایسه حمایت و محرومیت اجتماعی در معتادان به مواد مخدر و داروهای روان گردان و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
32 مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علائم اختلال بدشکلی بدن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
33 مقایسه رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
34 مقایسه رگه های تاریک شخصیت، تصمیم گیری شناختی و استحکام روانی در بدنسازان طبیعی، مکملی و استروئیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
35 مقایسه ی نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان ابتدایی در مدارس مجری با مدارس سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
36 نقش خودارائگی، خودتنظیمی و رگه های تاریک شخصیت، در پیش بینی وابستگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 2
37 نقش رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 2
38 نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی فراشناخت درمانی بر کاهش نارسایی هیجانی و کمرویی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 اثر درمان حمایتی- بیانگر بر ابعاد منش و تحمل آشفتگی بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
4 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری هیجانی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاری برشدت علایم و –تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریکپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
8 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر بهبود خودکارآمدی مرتبط با وزن دانش آموزان دارای پراشت هایی عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
9 اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشانگان روان شناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی برپرستاران مضطرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
11 ارتباط ابعاد سرشت/ منش، احساس تعلق و تصویر بدنی با جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
12 ارتباط ابعاد سرشت/منشبا جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
13 ارتباط احساس تعلق و تصویر بدنی با جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
14 ارتباط حس انسجام با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
15 ارتباط سبک های دلبستگی با نشانه های اختلال پانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 ارتباط سیستم های مغزی رفتاری با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
17 بررسی ارتباط الگوهای پاسخ هیجانی و تاب آوری با کیفیت خواب بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
18 بررسی ارتباط جهت گیری کارآفرینی با عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
19 بررسی رابطه بین شادکامی، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
20 بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینی با نوآوری و خودشکوفایی در مدیران واحدهای تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
21 بررسی نقش باورهای فراشناختی بر اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
22 پنج عامل شخصیتی و سلامت روان به عنوان پیش بینی کننده های نوآوری در کارکنان دولتی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
23 پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس علائم و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
24 تاثیر آموزش برنامه توانمندسازی خودتنظیمی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان نارساحساب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
25 تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
26 تاثیر آموزش کنترل تکانه برکاهش نشانه های ADHD دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
27 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
28 تاثیرآموزش راهبردهای خودتنظیمی برخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
29 تعیین ارتباط الگوهای پاسخ هیجانی و تاب آوری با رفتارکمک جویی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
30 تعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
31 رابطه پویایی های ارتباطی و تأئید خود با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
32 رابطه پویایی های ارتباطی و خود تأئیدی با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
33 رابطه تنظیم هیجان شناختی با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
34 رابطه سرسختی روانشناختی و خوش بینی با رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
35 رابطه سیستم های مغزی/ رفتاری با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
36 مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خود آسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای، دوماده ای، چند ماده ای و افراد بهنجار (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
37 مقایسه ابعاد خودکارآمدی دردانش آموزان دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی و عادی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
38 مقایسه اختلالات خواب، آشفتگی هیجانی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای سندرم بیقراری پا و عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
39 مقایسه انعطاف پذیری، انسجام و ارتقاء خود در زنان با و بدون تعارض زناشویی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
40 مقایسه تنظیم‎شناختی هیجان و مدیریت زمان در دانشجویان دارای سطوح مختلف کمال‎گرایی (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
41 مقایسه کیفیت زندگی افراد دارای نشانه های PTSD و افراد بهنجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
42 مقایسه متغیر های شناختی مرتبط با نگرانی در نوجوانان مبتلا به اضطراب فراگیر و عادی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
43 مقایسه مهارت های فراشناختی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، نقص توجه/ بیش فعالیت و بهنجار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
44 مقایسه نارسایی شناختی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، اختلال نقص توجه/بیش فعالی و بهنجار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
45 مقایسه ی کیفیت خواب و فعالیت فیزیکی در زنان با و بدون نشانه های اختلال پانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 مقایسه‎ی ابعاد سرشت/منش در دانشجویان با و بدون کیفیت خواب (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
47 میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و بررسی تفاوت جنسیتی درمیزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
48 نقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
49 نقش بازداری رفتاری، تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی در پیش بینی سرمایه روانشناختی افراد دارای نشانه های وسواس فکری - عملی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
50 نقش تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی در پیش بینی سرمایه روانشناختی افراد دارای نشانه های وسواس فکری – عملی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
51 نقش تنظیم هیجان در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
52 نقش خودمهارگری به عنوان یک عنصر فرهنگی در پیش بینی راهبردهای حل مسیله اجتماعی دردانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
53 نقش سلامت معنوی در پیش بینی سطح امیدواری و افسردگی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
54 نقش سوء رفتار دوران کودکی در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
55 نقش شوخ طبعی در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
56 نقش شوخ طبعی و حس انسجام در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
57 نقش عاملهای شخصیت در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر در رانندگان متخلف شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
58 نقش کنترل عواطف ورفتارهای خودتنظیمی درپیش بینی کیفیت زندگی زنان چاق افسرده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
59 نقش گذشت در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
60 نقش گذشت، شوخ طبعی و حس انسجام در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
61 نقش مزاج های عاطفی و طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران