علی جبار رشیدی

 علی جبار رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار

علی جبار رشیدی

Ali Jabarrashidi

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.