عباس بازرگان

 عباس بازرگان دانشگاه تهران، علوم تربیتی

عباس بازرگان

Abas Bazargan

دانشگاه تهران، علوم تربیتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی عملیاتی ارزیابی پایداری موسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
2 ارزیابی درونی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 21
3 ازارزیابی بوروکراتیک و رتبه بندی تامشارکت دربهبود کیفیت و اعتبارسنجی درنظام آموزش مهندسی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 54
4 بررسی رابطه بین میزان انواع تعامل دانشجویان گروه فنی مهندسی مؤسسه آموزش عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 68
5 تبیین و ارزیابی الگوی درونداد دانش آفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
6 تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
7 تعیین شایستگی های پایه مورد انتظار از دانش آموزان پایه هشتم در علوم تجربی و مقایسه آن ها با تاکیدات برنامه درسی علوم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 44
8 تفکیک ابعاد متعامد از خوشه های سوال بر اساس هشت روش تعیین بعد در داده های دو ارزشی: مورد آزمون ریاضی رشته ریاضی فیزیک کنکور92-91 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
9 چگونگی ارزشیابی برنامه های درسی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
10 ظرفیت سازی برای تضمین کیفیت آموزش مهندسی درایران : ضرورت ملی و فرصت سازی برای عرضه آموزش مهندسی فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 43
11 فرایند هدف گذاری در علوم میان رشته ای و نقش هدف ها در ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
12 فرهنگ کیفیت و نقش آن دردستیابی به عملکرد مطلوب دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
13 واکاوی آموزش فعال در دانشگاه: منظرها و چالش های موجود از نظر استادان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژوهشهای یادگیری الکترونیکی در ایران:چالش ها و چشم اندازها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
2 رویکردی نظام گرا به کیفیت آموزش عالی کشور؛ مورد مطالعه دستاوردهای یادگیری مهندسی برق- قدرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
3 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
4 ظرفیت سازی برای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: ضرورت ملی وفرصت سازی برای عرضه آموزش مهند سی فراملی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
5 نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب گروه های آموزشی دانشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
6 نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک