محمد رضا اصغری پور

 محمد رضا اصغری پور عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل

محمد رضا اصغری پور

Mohammad Reza Asgharipour

عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
2 اثر نظام های مختلف تغذیه ای بر ویژگی های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
3 اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی دانه در سال آور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
4 تاثیر EDTA و آمونیوم مولیبدات بر افزایش کارآیی زیست فراهمی و کاهش تنش سرب توسط ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
5 تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی زیره سبز Cuminum cyminum L در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شیروان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی تأثیر کم آبی بر شاخص های رشدی، محتوای نسبی آب و درصد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
3 بررسی تاثیر تنش خشکی بر شاخصهای رشدی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
4 بررسی کارایی مصرف انرژی زراعت سورگوم در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 بررسی کارایی مصرف انرژی و آنالیز حساسیت تولید سورگوم در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
6 تأثیر سیلیکون بر پارامترهای جوانه زنی بذر ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 تاثیر تیمارهای خراش دهی پوسته بذر و سرمادهی بر جوانه زنی چای ترش (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی .(Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
9 تاثیر کشت مخلوط در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال ذشاهید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
11 جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه اسفرزه و زیره سبز تحت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
12 واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپهای ماش (Vigna radiate L.) به تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
13 پایش خشکسالی در بخشی از استان خراسان رضوی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب