عبدالرسول سلمان ماهینی

 عبدالرسول سلمان ماهینی استاد

عبدالرسول سلمان ماهینی

Abdorasoul Salman Mahini

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش کاربری های چندگانه جنگل های زاگرس از نظر عوامل کلان اقتصادی – اجتماعی و سیاستی (مطالعه موردی، استان ایلام، شهرستان بدره، جنگل کبیرکوه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
2 استفاده از الگوریتم کوتاهترین مسیر در مسیریابی شبکه جادهای در شهرستانهای کردکوی، بندرگز و گلوگاه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
3 بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر تناسب پهنه های دارای ارزش زیبایی شناختی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
4 بررسی مقایسه ای روش های کشف تغییرات گستره جنگل با استفاده از داده های سنجنده های TM و+ ETM (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 3
5 بررسی کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری درارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 3
6 تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک دربخشی از اراضی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
7 تعیین ضرایب موثر بر رشد شهری در مدل SLEUTH برای شهرستان های علی آباد، رامیان و آزاد شهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
8 تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 1
9 تلفیق عناصر بصری و محیط زیستی با استفاده از روش های فازی و چند معیاری در ارزیابی کیفیت زیباشناختی حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
10 جنگل های مانگرو و تهدیدات پیش روی آنها (با تاکید بر اثرات تغییر اقلیم و پاسخ مانگروها به این تغییرات) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 23، شماره: 91
11 ذینفعان و معیارهای شناسایی آنان در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: جنگل های استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 4
12 مدل سازی ارتباط کیفیت آب های سطحی و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
13 مسیریابی بهینه ی خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی به کمک روش LCPA (منطقه ی مورد مطالعه: دهنه ی زاو استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
14 مقایسه روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در آمایش سرزمین به روش اختصاص چندهدفه زمین (MOLA) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 2
15 مقایسه قابلیت معیارهای پیوسته و گسسته در ارزیابی تکه تکه شدگی سیمای اراضی جنگلی گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
16 مقایسه و اعتبار سنجی دو رویکرد بهینه سازی کاربری ها در آمایش سرزمین شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
17 مقایسه وضوح مکانی تصاویر اسپات و لندست در تعیین تکه تکه شدگی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
18 مکانیابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی. مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
19 نقش سنجش از دور و داده هاى آن در چرخه مدیریت بحرانى طبیعى و بحران ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار تکه تکه شدن زیستگاه ها بر جامعه پرندگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
2 آشکارسازی تغییرات کاربری زمین و پوشش گیاهی در منطقه گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
3 اثرات اندازه لکه های جنگلی برجامعه پرندگان مطالعه موردی: گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
4 اثرات اندازه لکه­های جنگلی بر تنوع زیستی پرندگان (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 اثرات تغییر مقیاس بر رفتار معیارهای سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
6 اثرات ناشی از زیرساختها به خصوص جادهها بر جامعه پرندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
7 ارائه یک مدل GIS-MCE برای ارزیابی قابلیت پرنده بینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 ارایه چند طرح استراتژیک برای حفاظت یوزپلنگ آسیایی درایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
9 ارتقاء روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی با استفاده از روش ماتریس های ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
10 ارزیابی توان اکولوژیک دشت میان آب شوشتر جهت کاربری توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
11 ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی توسکستان- چهارباغ در استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 ارزیابی زیستگاه دارکوب سیاه (Dryocopus martius) در فصل غیرتولید مثلی در پارک ملی گستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
13 ارزیابی زیستگاه پاییزه کل وبز Capra aegagrus) درپارک ملی گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
14 ارزیابی سلامت سیمای سرزمیه به منظور تعیین محدوده شایسته برای حفاظت در مناطق حفاظت شده ایران با استفاده از متریکهای سیمای سرزمینمطالعه موردی؛ ایران، زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
15 ارزیابی شاخص وضعیت حرارتی پوشش گیاهی VTCI ماهواره مودیس در پایش خشکسالی پوشش گیاهی حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
16 ارزیابی قابلیت برخی فعالیت های تفرجی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 ارزیابی قابلیت فعالیت تفرجی مشاهده حیات وحش وطبیعت با استفاده از روش ترکیب خطی وزن داده شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 ارزیابی محیط زیستی خط لوله ی گاز طبیعی دهنه ی زاو با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
19 ارزیابی مقایسه‌ای کارایی دو روش آمایشی سیستمی و تخصیص سرزمین چندفاکتوره در تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 ارزیابی وضعیت اکوهیدرولوژیکی بخشی از مراتع طالقان با استفاده از روش نوین DLA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
21 ارزیابی کیفیت هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
22 ارزیابی کیفیت هوا با استفاده از ماتریس متقابل و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
23 استفاده از ارزیابی چندمعیاره برای مکان یابی پنده بینی درپناهگاه حیات وحش میانکاله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
24 استفاده از روش ماتریس متقابل برای ارزیابی اثرات ترافیک بر روی کیفیت هوا در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی جهت مدیریت زیستگاه حیات وحش:مطالعه موردی قوچ و میش اصفهانیOvis orientalis isfahanica در پناهگاه حیات وحش موته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
26 استفاده از منطق نادقیق در ارزیابی اثرات توسعه، راهی نو در پیشگیری از آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 اصول و کاربرد شبیه سازی عامل محور در برنامه ریزی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
28 الگوی مسیریابی بهینه ی خطوط انتقال لوله ی گاز طبیعی به کمک روش MCEوLCPA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
29 امکان پیش بینی روند توسعه ی شهر با توجه به خدمات بوم سازگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 اهمیت ارزیابی و بهینه سازی فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
31 اهمیت پوشش گیاهی رودکناری در حفاظت از پرندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
32 اولویت بندی معیارهای زیبایی شناختی منظر شهری از دیدگاه شهروندان مشهد نمونه موردی خیابانهای احمدآباد و آیت الله شیرازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
33 اولویت بندی پارامترهای مهم زیستگاهی در ارزیابی زیستگاه گونه ی کبک دری مطالعه موردی:منطقه ی حفاظت شده جهان نما و منطقه شکار ممنوع چلچلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
34 برآورد پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از GIS و مدل RUSLEمطالعه موردی حوزه آبخیز گرگان و علی آباد استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
35 بررسی اثر اختلاف نظر کارشناسان در وزن دهی معیارها بر ارزیابی زیستگاه بالقوه گوزن مرال (شمال ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی، بوم سازگان ها و راهکارهای تخفیف اثرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 بررسی ارتقای کیفی آب رودخانه ها به وسیله بهترین شیوه های مدیریت (BMP) و روش های مدلسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 بررسی اصول زیبایی شناسی در طراحی و معماری طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
39 بررسی امکان مدیریت منابع زیست محیطی سطحی جهت بهره برداری پایدار ازآبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای بوچیر وحمیران ) (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
40 بررسی بعضی از روشهای مدلسازی آلودگی غیرنقطه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
41 بررسی تأثیراحیاء جوامع گیاهی حاشیه رودخانه بر ساختار اکولوژی سیمای سرزمین در آبخیزچهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
42 بررسی تاثیرجاده برجابجایی پازن (Capra aegagrus) درپارک ملی گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
43 بررسی تغییرات تولید و ذیتوده گیاهی به کمک مدل SWAT (مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
44 بررسی تغییرات سطح شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat در محیط GIS (رهیافتی برای مدیریت توسعه شهری به عنوان بحران محیط زیست ایران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
45 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی شهر گرگان جهت مصرف آب شرب با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 بررسی تفاوت در انتخاب مکانهای تولید مثلی بین دو گونهدارکوب خالدار کوچک و دارکوب سبز در جنگل شصتکلاته گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 بررسی توسعه پایدار شهری و شاخص های پایداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
48 بررسی جامعه پرندگان مناطق رودکناری در شیبی از کاربری های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
49 بررسی رابطه کاربری، پوشش و معیارهای سیمای سرزمین با کیفیت آب های سطحی حوضه های قره سو و گرگانرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
50 بررسی روش بهینه سازی Mola در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
51 بررسی روند تغییرات دسترسی به کاربری فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
52 بررسی زیستگاه بالقوه پستانداران بر مبنای روش ارزیابی چندمعیاره برای آمایش سرزمین در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
53 بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی شهر گرگان با تأکید بر جنبه آب شرب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 بررسی متد امرژی به عنوان یک روش برای سنجش پایداری شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
55 بررسی متغیرهای زیستگاهی موثر برجامعه پرندگان در لکه های جنگلی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
56 بررسی مدل های SLEUTH و SLEUTH-GA در مدل سازی توسعه ی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
57 بررسی مطلوبیت زیستگاه دارکوب سیاه (Dryocopus martius) و دارکوب سبز (Picus viridis) در فصل غیر تولید مثلی در پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
58 بررسی نقش بافر حاشیه رودخانه به عنوان یک BMP در کاهش آلودگی غیرنقطه ای در حوضه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
59 بررسی نقش بهترین شیوههای مدیریت BMPدر کاهشآلودگی غیرنقطهای در منابع آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
60 بررسی نقش دما و بارش بر توزیع فضایی فراوانی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در جوندگان با استفاده از نرم افزار جی ای اس (مطالعه موردی استان گلستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 بررسی نقش رطوبت و ارتفاع از سطح دریا بر توزیع فضایی فراوانی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در جوندگان با استفاده از نرم افزار جی ای اس(مطالعه موردی استان گلستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 بررسی ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی تفرجگران پارک جنگلی نهارخوران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
63 بررسی کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
64 بررسی کارکردهای فضای سبز در بهبود اکوسیستم های شهری در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
65 بررسی کارکردهای فضای سبز و جایگاه آن در برنامه ریزی و مدیریت شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
66 برنامه ریزی توسعه پایدار کشاورزی در دشت میان آب شوشتر (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
67 بهینه سازی محصولات کشاورزی با رویکرد اقتصادی و استفاده از الگوریتم های فراابتکاری درشرق استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
68 تأثیر خشکه دارهای سرپا و افتاده بر جامعه پرندگان در فصل غیر تولید مثلی در پارک ملی گستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
69 تأثیر مناطق رودکناری بر تنوع و تراکم درختان و درختجه ها (مطالعه موردی: رودخانه مادرسو در پارک ملی گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
70 تاثیر بصری رنگ بر منظر و بررسی نقش نرم افزار Image Color Summarizer در پردازش تصاویر و طراحی منظر رنگی شهرها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
71 تحلیل روش محاسبه ی جزیره ی حرارتی شهری با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
72 تحلیل های خشک سالی و سری زمانی شاخص NDVI تصاویر ماهواره ای MODIS جهت پایش تخریب پوشش گیاهی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
73 ترکیب GIS و برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه زمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
74 تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
75 تعیین تراکم گونه ای پرندگان در لکه های جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
76 تعیین مکان های بالقوه و احتمالی حضور پلنگ ایرانی بین دو زیستگاه پارک ملی گلستان وپناهگاه حیات وحش خوش ییلاق به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و MCE (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
77 تعیین و توسعه فعالیتهای تفرجی در مناطق حفاظت شده با توجه به نظرات بازدیدکنندگان مطالعه موردی: پناه گاه حیات وحش میانکاله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
78 تکنیک پردازش تصاویر و×کاربرد×آن×در زیبایی منظر خیابانی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
79 جایگاه فضای سبز در کنترل و بهبود تغییرات اقلیمی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
80 جایگاه پیاده روها در سیمای منظر فضاهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
81 حفاظت از تنوع زیستی با انتخاب سیستماتیک مناطق حفاظتی به روش ارزیابی سریع تنوع زیستی (BioRap) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
82 درآمدی بر لزوم و روشهای ارزیابی اثرات محیط زیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
83 ذینفعان و مدیریت مشارکتی جنگل ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
84 رویکرد جای پای اکولوژیک برای سنجش توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
85 طبقه بندی ویژگی های منابع آب زیر زمینی استان گلستان به منظور پیش بینی مناطق با پتانسیل آبدهی بالا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 محاسبه و تعیین فاکتور فرسایش پذیری خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه توسکستان – چهارباغ در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
87 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه مرال Cervus elaphus maral به روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی ENFA) در منطقه حفاظت شده جهان نما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
88 مدل سازی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی حوضه های آبخیز به منظور استفاده در برنامه ریزی و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
89 مدل های عامل محور، روشی نوین برای اولویت دهی کاربری ها و سناریو سازی در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
90 مدلسازی مناطق مناسب کاشت گردو Juglans regia L. با استفاده ازروش Fuzzy AHP )مطالعه موردی: جنگل های شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 مدیریت بازدیدکنندگان در مناطق حفاظت شده با تعیین فرصتهای تفرجی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
92 مدیریت بازدیدکنندگان در مناطق طبیعی با تعیین فرصتهای تفرجی ( مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش میانکاله) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
93 مدیریت مواد زائد با استفاده از روش کمپوست در شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
94 مدیریت کشاورزی و بهبود وضعیت کیفی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
95 مروری بر اثر جاده ها برحرکات حیات وحش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
96 مروری بر اثرات آلودگی صوتی ناشی از ترافیک جادهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
97 مروری بر برخی روش های بهینه سازی در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
98 مروری بر تاریخچه و روشهای ارزیابی اثرات توسعه بر محیطزیست در ایران واستفاده از ماتریس ریاضی در فرایند ارزیابی اثرات (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
99 مروری بر روش های انتخاب سیستماتیک مناطق تحت حفاظت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
100 مروری بر مهمترین متغیرهای زیستگاهی در مطلوبیت زیستگاه پلنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
101 مروری بر کاربرد تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS در حل مسائل محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
102 مروری کلی بر اثرات تغییر کاربری اراضی بر حیات وحش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
103 معرفی روشی نوین در تهیه نقشه شکل سطح زمین (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
104 معرفی مدل clue-S به عنوان ابزاری درشبیه سازی تغییرات کاربری اراضی و مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
105 مقایسه دو روش AHP و PCA برای اولویت بندی معیارهای عینی موثر درارزیابی کیفیت بصری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
106 مقایسه مدلهای ارزیابی زیستگاه حیات وحش در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
107 مقایسه مطلوبیت زیستگاه پاییزه دارکوب سیاه در پارک ملی گلستان و جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
108 مقایسه ی الگوریتم های کم هزینه ترین مسیر (LCP)و ژنتیک (GA)در مسیریابی بهینه ی زیر ساخت های خطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
109 مقدمهای بر هستی شناسی مطالعات آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
110 مکانیابی محل کارخانه کمپوست در شهرستان گلپایگان با استفاده از روش ماتریس ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
111 نظارت بر توسعه شهری و اثرات زیستمحیطی با استفاده از روش امرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
112 نقش اصول بوم شناسی سیمای سرزمین در طراحی فضای سبز و تأثیر آن بر تنوع زیستی شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
113 نقش فهرست سرخ IUCN در پایش و مدیریت بحران انقراض تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
114 نقش معیارهای سیمای سرزمین در بهبود کیفیت آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
115 نقش گسترش شهری بر تعادل هیدرلوژیکی با استفاده از مدل ارزیابی اثرات در چالوس و نوشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
116 پارامترهای موثر در انتخاب زیستگاه توسط دارکوب خالدارکوچک در جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
117 پهنه­بندی مناطق مستعد حفاظت با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
118 پیش بینی تغییرات ذخیره کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی درمنطقه دیلمان استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
119 پیش بینی مکان های مناسب فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل تناسب در محیط GIS (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
120 پیش بینی میزان تولید مواد زاید جامد شهری با استفاده از مدل سازی پویای سیستم (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
121 کاربرد تکنیک بهینه سازی در تعیین مهمترین متغیرهای تصمیم احداث کارخانجات کمپوست و دفن پسماند (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
122 کاربرد روش LCPA در مسیریابی بهینه ی خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی (منطقه ی مورد مطالعه: دهنه ی زاو استان گلستان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
123 کاربرد روش تحلیل عاملی FA در تعیین معیارهای موثر زیبایی شناختی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
124 کاربرد زمین آمار در مدیریت توسعه پایدار: توزیع مکانی تراکم کربن آلی در رابطه با بافت خاک (منطقه مورد مطالعه: دیلمان، گیلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
125 کاربرد ماتریس های ریاضی و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS برای ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کمپوست مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
126 کاربرد نرم افزار SCREEN3 در مدلسازی انتشار آلاینده های صنایع نفت(پالایشگاه ها و پتروشیمی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
127 کمی سازی تغییرات پویا در الگوی فضای سبز شهری (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار