علیرضا آذربخت

 علیرضا آذربخت

علیرضا آذربخت

Ali reza Azarbakht

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری روابط کاهندگی نسبت به پایگاه داده های ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
2 اپسیلون به عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب نگاشت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
3 بررسی اثرات اندرکنش خاک پی سازه در ضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه یی ساختمان های موجود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
4 بررسی حاشیه ی اطمینان در طراحی لرزه یی شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه یی ASCE41-06 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
5 تفکیک خطر لرزه یی شاخص اتا در طیف های شرطی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
6 خوشه بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه یی برای نواحی لرزه خیز ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
7 مطالعه ی تاثیر لحاظ عدم قطعیت های عمق رخدادها د رنتایج تحلیل خطر لرزه یی احتمالاتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نحوه انتخاب شتابنگاشت بر پاسخ دینامیکی شیبهای خاکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی روابط کاهندگی درتطبیق با مجموعه داده های فلات ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
3 ارزیابی کفایت لرزه ای پل بزرگراه طبقاتی صدر با استفاده از روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
4 بررسی اثرات اندرکنش خاک - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 بررسی اثرپالایش شتاب نگاشت های زمین لرزه براساس شاخصهای شکل طیفی روی پاسخ غیرخطی سیستم های چنددرجه آزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
6 بررسی حاشیه اطمینان درطراحی لرزه ای شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
7 بررسی عملکرد سنجه های شدت لرزه ای در برآورد پاسخ لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
8 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح با دیوار برشی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک_فونداسیون_سازه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 بررسی پارامترهای کلیدی چشمه زمین لرزه در شبیه سازی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود EXSIM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
10 تحلیل بیشینه شتاب شهرقزوین ومقایسه آن با آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
11 خوشه بندی روابط کاهندگی درارزیابی خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
12 مبانی پایه محاسبه قابلیت اعتماد لرز ه ای سازه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
13 مطالعه تطبیقی طیف شتاب شهرقزوین با استفاده ازروابط کاهندگی نسل جدید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست