بهزاد قره یاضی

 بهزاد قره یاضی دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

بهزاد قره یاضی

Behzad Ghare Yazi

دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ژنcry1Abدر نسل های مختلف در حال تفکیک برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
2 استفاده از روش تراریزش توام برای انتقال ژن کولین اکسیداز به برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 1
3 انتقال ژنcodA به عدس (.M culinaris Lens )و تولید گیاهان تراریختهT1 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی آخرین وضعیت تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به آفات درایران و جهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی ساختار جایگاه تراژن cry1Abدر برنج تراریخته طارم مولایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 1
6 بهینه سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
7 تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 24، شماره: 2
8 جداسازی و آنالیز عملکرد ژن افزایش جذب فسفر (PSTOL1) از گونه وحشی برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
9 ردیابی ژن nptIIو پیشبر nosدر دستگاه گوارش و بافت های موش هایصحرایی تغذیه شده با سیب زمینی تراریخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 1
10 مقایسه کشت متداول گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم به آفاتاز جنبه اثر بر سلامت محیط زیست، انسان و دام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 1
11 مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و تحلیل وضعیت زیست فناوری در ایران Evaluation and analysis of Biotechnology status in Iran (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 انتقال ژن آنتی پورتر واکوئلی آرابیدوپسیس AtNHX به کلزا و بررسی بیان آن در گیاهان تراریخته (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در القای شاخساره در گیاه زینتی شاه اشرفی Cosmos bipinnatus (var, sonata white) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
4 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در القای کالوس در گیاه زینتی شاه اشرفی Cosmosbipinnatus (var, sonata white) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 بررسی تنوع مرفولوژیکی در برخی صفات تودههای گردوی تویسرکان کرج، شاهرود، ارومیه و مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 بررسی روابط ژنتیکی برخی گونه های وحشی و زراعی جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران نسبت به جنبه های تاثیر گذار بکارگیری گیاهان تراریخته (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
8 پدافند غیرعامل: از واقعیت تا هراس افکنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
9 پروتئومیکس و اصلاح نباتات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از زئولیتهای پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم ، بر افزایش عمر انبار مانی و خصوصیات کیفی میوه زرد آلو رقم شاهرودی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
11 تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از نانوزئولیت های پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم برخصوصیات کیفی و عمر انبارمانی هلو و شلیل (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 تاثیر سطوح استوسرنیگون بر کارایی انتقال ژن گیاه به (Cydonia oblonga) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 تاثیر گرانولهای نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر جذب هورمون اتیلن و افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی میوه گیلاس رقم تکدانه (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
14 تاثیر محیط در باززائی ریزنمونه های دمبرگ گیاه به با هدف انتقال ژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 تأثیر غلظت های مختلف هورمون TDZ « به » بر باززایی ریزنمونه های دمبرگ و جوانه جانبی گیاه Cydonia oblonga با هدف انتقال ژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
16 تعیین تنوع ژنتیک جدایه های قارچ R. solani AGI-IA ، عامل بیماری شیت بلایت برنج، بر اساس فنوتیپ های زایمو گرمی در استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
17 تعیین تنوع ژنتیکی گیاه سالیکورنیا با استفاده از نشانگر ملکولی رپید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تعیین ردیف مجاور محل تلفیق تراژنCry1Ab در برنج تراریخته ی طارم مولایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 تعیین وضعیت زیگوسیتی گیاه پنبه تراریخته ایرانی توسط تکنیک Real-Time PCR (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تنوع ژنتیک بادام (Prunus dulcis) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
21 تهیه نقشه ژنتیک ترانسژن cry1Ab با استفاده از نشانگر ریزماهواره در یک برنج تراریخته مقاوم به آفات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
22 تهیه نقشه لینکاژی نشانگرهای SSR و مکان یابی QTLهای کنترل کننده زمان رسیدگی در یک جمعیت F2 برنج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
23 زراعت مولکولی (Molecular Farming) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 سنتز زیست گیاهی نانو ذرات طلا (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
25 شناسایی QTL های کنترل کننده ابعاد دانه در جمعیت 2F حاصل از تلاقی دو رقم برنج ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
26 شناسایی ژن‎های مرتبط با تحمل به شوری در برنج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
27 فناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
28 مطالعه الگوی بیان گذرای ژن OsHKT1 در بافت های مختلف گیاه برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران