عبدالهادی حسین زاده

 عبدالهادی حسین زاده دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

عبدالهادی حسین زاده

Abdolhadi Hossein Zadeh

دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرپذیری های بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپهای لوبیاPhaseolus vulgaris L در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
2 ارزیابی لاین های مختلف گندم دورومTriticum turgidum L تحت شرایط مطلوب و محدود آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
3 ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران تحت شرایط تنش آبی و آبیاری طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
4 برخی پاسخ های بیوشیمیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranychus urticae Koch) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
5 بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
6 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
7 بررسی سطح بیان ژن های fds ، hdr و idi در اندام های هوایی گیاه Artemisia diffusa و ارتباط آن ها با میزان برخی از ترپنوییدهای تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
8 بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
9 بررسی نوع عمل ژن و ترکیب پذیری صفات مهم زراعی در کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
10 تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و محتوای رنگدانه های نورساختی در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
11 تاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
12 تعیین مه مترین صفات موثر بر عملکرد ماش Vigna radiata L. Wilczek با استفاده ازروش های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی و بدون تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
13 توارث برخی صفات کمی گندم نانTriticum aestivum L تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
14 مطالعه پاسخ پروتیوم برگ جو در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
15 مطالعه پاسخ پروتیوم برگی Hordeum bulbosom به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تولید و تسهیم ماده خشک در ماش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی صفات کمی مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران (Triticum turgidum) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی لاین های گندم دوروم تحت شرایط مطلوب و محدودیت آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put) در تعدادی ازارقام و لاین های گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 استفاده از روش های مبتنی بر تجزیه واریانس در مطالعه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در اقلیم سرد ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی از طریق تجزیه میانگین نسل ها در گندم نان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی روابط بین صفات و مطالعه شاخصهای مقاومت به خشکی در لاینهای پیشرفته ماش (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 بررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا تنش کمبود آب در مراحل اواخر زایشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی و تعیین مناسب ترین سورگوم علوفه ای جدید برای منطقه کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
15 تاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تجزیه آماری چند متغیره در ارقام گلاندلس پنبه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام تجارتی سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تعیین ملاک های گزینش غیر مستقیم در مطالعه عملکرد دانه جو آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تلاقی برگشتی نشانگر-یار: اصول، مزایا و معایب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
20 مطالعه تغییرات فنولوژیکی برحسب درجه حرارت روز رشد و ارتباط آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
22 مکان یابی ژن مقاومت در یک رقم موتانت جو با استفاده از مارکر SSR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران