عادل مدحج

 عادل مدحج دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عادل مدحج

Adel Madhaj

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 1
2 اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه گندم در شرایط اقلیمی شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
3 اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
4 اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700S.C در شرایط محیطی شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
5 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
6 اثرسطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
7 ارزیابی رقابت علف هرز پنیرک (Malva spp) بر عملکرددانه گندم در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
8 ارزیابی قدرت رقابت ژنوتیپ های ذرت (Zea mays L.) با علف های هرز در مقادیر مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
9 بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم های گیاهچه سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
10 بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی دو گیاه زراعی (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
11 بررسی اثرتنش گرمای پایان فصل برمحدودیت مبداوعملکرد ژنوتیپ های گندمTriticum aestivum L درخوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
12 بررسی تاثیر عصاره آبی گندم (Triticum aestivum) بر جوانه زنی، رشد رویشی، تخریب غشا سلولی، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز یولاف وحشی (Avena ludoviciana ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
13 بررسی رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های گندم(Triticum aestivum and T. durum) و تریتیکاله (Triticale hexaploid Lart.) در شرایط محیطی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
14 کنترل شیمیایی علف های هرز اسفناج (Spinacia oleracea) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
15 مدیریت تلفیقی علف های هرز نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط محیطی شوشتر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
16 واکنش جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ژنوتیپ های گندم (.Triticum aestivum and Triticum durum L) به تنش شوری در رژیم های مختلف دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر برهمکنش دگرآسیبی عصاره آبی دو گیاه زراعی گندم و جو و علف هرز خردل وحشی Sinapis arvensis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
2 اثر تاریخ کاشت بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا در منطقه شمال خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپهای گلرنگ (Carthamus tincatorius) در خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه ی 10 ژنوتیپ یونجه (.Medicago sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
5 اثر تنش شوری بر رشد گیاهچه ی 10 ژنوتیپ یونجه (.Medicago sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
6 اثر تنش قطع آب در مرحله رویشی و زایشی و مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت هیبرید Sc704 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 اثر تنش قطع آبیاری در مراحل رویشی و زایشی و مقادیر نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
8 اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق Xanthium spp و سلمه تره Chenopodium album بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
9 اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق Xanthium spp و سلمه تره Chenopodium album بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
10 اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق و تاج خروس بر جوانه زنی بذر و فعالیت های آنزیمی گیاهچه عدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
11 اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم بهاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم های علف هرز پنیرک Malva spp بر عملکرد دانه گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
13 اثر علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط شوشتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 اثر کود سبز و مقادیر مختلف کود فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 اثر مقادیر کود نیتروژن و دو علف کش پاراکوت و متریبوزین در کنترل علف هرز پیچک در مزارع سیب زمینی (solanum tubersum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
16 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و علف کش بر کارایی کنترل علف های هرز و عملکرد دانه گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
17 اثرات بازدارنده عصاره آبی تاج خروس و اسطوخودوس بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه خرفه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
18 اثرات سطوح و روش های مختلف مصرف کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ذرت هیبرید S.C704 در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثرتنش گرما و شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه در ژنوتیپ های آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 اثرتنش گرما و شوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه ونسبت سدیم به پتاسیم در ژنوتیپهای آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 ارزیابی اثر کم آبی و مصرف پتاسیم بر هدایت روزنه ای ژنوتیپ های ماش در شمال خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
22 ارزیابی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه سه رقم کلزا (Brassica napus L. در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
23 ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه، الگوی میزان توزیع مجدد مواد فتوسنتزی به دانه و شاخص سطح برگ پرچم در ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
24 ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و روند رشد دانه در ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
25 ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و درصد پروتئین دانه در ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط اب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
26 ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای انتهای فصل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 ارزیابی شاخص تحمل به تنش خشکی پیشنهادی فرناندز در گیاه ماش در دزفول (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
28 ارزیابی کارآیی علفکش ایمازتاپیر بر کنترل علف های هرز در مزرعه باقلا (Vicia faba) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
29 ارزیابی مدیریت تلفیقی شیمیایی و مکانیکی علفهای هرز بر زیست تودهه علف هرز، عملکرد واجزای عملکرد نخودL. Cicer arietinum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
30 از تنش گرمای بعد از گرده افشانی بر محدودیت منبع ارقام گندم و جو در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی اثر آرایش‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ماش رقم گوهر در شرایط محیطی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
32 بررسی اثر تراکم بذر در متر مربع بر میزان رقابت ارقام گندم و علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) در شرایط محیطی استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 بررسی اثر تراکم بوته بر روی کمیت و کیفیت ارقام گلرنگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی بذر ژنوتیپ های یونجه (.Medicago sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
35 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر ژنوتیپ های یونجه (.Medicago sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
36 بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی علف های هرز یولاف وحشی و سوروف (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
37 بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر عملکرد واجزای عملکرد گندم در شرایط محیطی شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
38 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیکی کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
39 بررسی اثر سطوح نیتروژن بر تغییرات شاخص های حساسیت و تحمل به تنش گرمای پس از گرده افشانی ارقام گندم نان در شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
40 بررسی اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گندم نان در شرایط تنش گرمای پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
41 بررسی اثر سیتوگیت بر کارایی علف کش های کروز و اکوییپ روی ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
42 بررسی اثر علف کش چلنج بر روی علفهای هرز دو رقم ذرت در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
43 بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی بر برخی صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
44 بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
45 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر رقابت ارقام کلزا با خردل وحشی در شرایط آب و هوایی شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس و اسطوخودوس بر جوانه زنی فعالیت آنزیم پراکسیداز بذر قیاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
47 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اسطوخودوس و تاج خروس برجوانه زنی و نشت پذیری غشای سلولی گیاهچه قیاق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 بررسی اثربرخی پارامترهای اقلیمی برتولید و عملکرد نیشکردرشمال خوزستان با استفاده ازمدل رگرسیونی چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
49 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی آفتابگردان(Helianthus annuus) بر علف هرز قیاق(Sorghum halapense ) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 بررسی پتانسیل دگرسیبی عصاره آبی دو گیاه زراعی کلزا و گلرنگ وعلف هرز خردل وحشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
51 بررسی تاثیر تنش گرمای انتهای فصل بر محدودیت منبع ارقام گندم در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک تاج خروس و اسطوخودوس برجوانه زنی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه های خرفه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
53 بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی، سوپرجاذب و کود ورمی کمپوست بر شاخص های فیزیولوژیک ریشه و عملکرد دانه عدس پاییزه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
54 بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی، ورمی کمپوست و سوپرجاذب بر عملکرد دانه و خصوصیات پروتئین عدس به صورت کاشت پاییزه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
55 بررسی تأثیر مدیریت نیتروژن و زمان برداشت علوفه برعملکرد علوفه و میزان انتقال مجدد در چین های مختلف دانه جو جنوب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
56 بررسی تنش کمبود آب و مقادیر مختلف و تقسیط نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
57 بررسی روابط منبع‐ مخزن فیزیولوژیک ذرت هیبرید S. C 704 در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت(zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
59 بررسی میزان تاثیر مصرف نیکوسولفورون و آترازین به همراه ادجونت ها بر رشد ذرت در حضور علف هرز توق در منطقه خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 تاثیر برهمکنش مقادیر مختلف کود نیتروژن و علف کش بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 تاثیر سطوح نیتروژن و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر عملکرد و کنترل علف های هرز در سیب زمینی رقم آلمرا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 تاثیر مصرف ادجونت ها بر کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز تاج خروس و سلمه تره درذرت در منطقه خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
63 تاثیرعصاره آللوپاتیک گندم برجوانه زنی آنزیم های آنتی اکسیدانت و a-آمیلاز بذریولاف وحشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
64 تاثیرکاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر رقابت خردل وحشی ( Sinapis arvensis L) با کلزا (Brassica napus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
65 تأثیر مدیریت تلفیقی شیمیایی و مکانیکی علفهای هرز گیاه نخود Cicer arietinum L. درتعداد و سهم شاخههای جانبی در عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
66 تشدید محدودیت منبع ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 عنوان مقاله بررسی اثر مواد افزودنی (مویانها) بر کاراییی علفکشهای ذرت در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
68 کنترل تلفیقی (مکانیکی و شیمیایی) علف های هرز کلزا (Brassica napus L. ) در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز ذرت در شرایط محیطی شوشتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
70 مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز گیاه نخود (.Cicer arietinum L) در شوشتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
71 مطالعه تاثیرسطوح متفاوت کودنیتروژن ومیزان مصرف علفکش متریبوزین برعملکرد واجزاء عملکرد سیب زمینی (solanum tubersum) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
72 مطالعه همبستگی عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه هیبریدهای ذرت تحت تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران