محمدجواد زارع

 محمدجواد زارع

محمدجواد زارع

Mohamad javad zare

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه علیه قارچ Fusarium solani (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
2 بررسی صفات مهم مورفولوژیکی و عملکرد دانه عدس Lens culinaris Medic تحت سایه اندازی و بیوپرایمینگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 1
3 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و کارایی کاربرد آب در ذرت سیلویی (SC260) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا بین میکوریزا آربسکولار و باکتری ریزوبیوم دراشغال جایگاههای ریشه گیاه لگوم رقابتی وجود دارد؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
2 اثر آبیاری و روش کاشت بر شاخص سطح برگ، کلروفیل a و b و پیری برگ در ذرت سلیویی در منطقه ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
3 اثر تنش خشکی بر عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارایه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت های گاز استانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
5 بررسی اثر اسانس گیاهان دارویی نعناع فلفلی و مرزه علیه دو گونه از قارچ جنس فوزاریوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی اثر ضد قارچی اسانس گیاه اسطو خودس (Levandula angustifolia) علیه قارچ بیماری زای فوزاریوم سولانی (Fusarium solani) در شرایط آزمایشگاهی÷ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 بررسی اثر کودهای شیمیایی و زیستی برعملکردواجزای عملکرد تحت شرایط دیمCarthmus tinctoriusگیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 بررسی کارایی جذب عناصرریزمغذی درگندم نان و ژنوتیپ های اجدادی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 تأثیر نوع آبیاری و روش کاشت بر عملکرد علوفه خشک و کارایی مصرف آبدر ذرت سیلویی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
10 تأثیرکاربرد سیست مهای مختلف تغذیه ای (آلی و شیمیایی) ومیکوریزا بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان Helianthus annuus .L. (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 تاثیر باسیلوس کواگولانس و ازتوباکتر بر رشد اولیه گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 تاثیر مدیریت مصرف آب و روش کاشت برعملکرد و برخی از ویژگی های فیزیولوژیک ذرت علوفه ای SC260 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
13 تاثیر منابع مختلف کود فسفر بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام مختلف ماش (Vigna radiata L. ) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 تاثیر پیش تیمار هورمون2,4- D و باکتری آزوسپیریلیوم بربرخی صفات مرتبط با غلاف و عملکرد ماش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 تاثیرپیش تیماربذری با هورمون 2, 4- D و باکتری Azesperlium strain برعملکردواجزای عملکردماش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ترکیبات موثره موجود در گیاهان دارویی و خواص آنها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تغییرات مورفولوژیک - فیزیولوژیک ریشه ماش درپاسخ به پیش تیمار آن با هورمون 2.4-D و باکتری آزوسپیریلیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
18 مطالعه رقابت بین باکتری ریزوبیوم، آربسکولار میکوریزا و کرم خاکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 نقش کرم های خاکی بر میزان همزیستی قارچ میکوریزا با شبدر برسیم در مدیریت پایدار خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
20 نقش گیاهان دارویی در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 پاسخ پایداری غشاء سلول، کلروفیل و تنظیم کننده های اسمزی در گیاهچه های گندم کلونیزه شده با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 پاکسازی آلایندهای خاک توسط کرم خاکی، قارچ میکوریزا آربسکولار و گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 کاربرد لئوپولد در معیارهای مکان یابی محل های اسکان موقت در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
24 کارت ارزیابی متوان (BSC) و چالشهای پیش روی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت