سلمان دستان

 سلمان دستان

سلمان دستان

salman Dastan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات همزمان نانوذرات سیلیس، پتاسیم، کود بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن بر جذب برخی عناصر و عملکرد شلتوک ارقام برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 54
2 ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
3 مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
4 مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج Oryza sativa L در نظام های کاشت در منطقه نکا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ های کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد کمی و کیفی و شاخص برداشت ارقام کلزای بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 اثر تراکم بوته و شیوه مصرف نیتروژن بر برخی از خصوصیات زراعی ذرت در منطقه بابلسر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر تراکم بوته و شیوه مصرف نیتروژن بر صفات رشدی و عملکرد دانه ذرت دانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر تقسیط نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در ژنوتی پهای پابلند و پاکوتاه برنج (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
5 اثر دزهای مختلف علفکش بوتاکلر بر صفات رشدی علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 اثر مصرف سیلیس و تنش نیتروژن بر جذب عناصر و عملکرد دانه برنج رقم طارم محلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 اثر مصرف سیلیس و تنش نیتروژن بر شاخصهای خوابیدگی برنج رقم طارم محلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر خصوصیات فنولوژیک ارقام سویا در شرایط آب و هوایی ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثرتاریخهای مختلف کاشت برویژگیهای کمی و کیفی ارقام سویا درشرایط اقلیمی ساری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرسیستم های مختلف کاشت برعملکرد دانه و اجزای وابسته به آن درژنوتیپ های پرمحصول و کم محصول برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر ویژگی های زراعی و درصد روغن ارقام سویا در شرایط آب و هوایی ساری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 ارزیابی اثر تقسیط نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، حرکت خمش و عملکرد دانه ژنوتیپ های پر محصول و کم محصول برنج (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
13 ارزیابی انرژی ورودی و خروجی در کشت رایج و نیمه مکانیزه برنج منطقه بابل و بابلسر (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 ارزیابی برخی پارامترهای عملکرد و صفات مورفولوژیکی دو ژنوتیپ برنج تحت منبع و روش کاربرد کود پتاسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 ارزیابی بیلان انرژی و اقتصادسنجی کشت بوم های تولید برنج در منطقه نکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
16 ارزیابی بیلان انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از تولید ژنوتیپ های برنج در نظام های شالیزاری نواحی اکولوژیکی شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 ارزیابی تراکم کاشت ذرت سیلویی در کشت خالص و مخلوط با شبدر برسیم بر عملکرد علوفه و نسبت برابری زمین (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
18 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی وابسته به ورس ژنوتیپ های برنج غرقابی درسیستم های زراعی تغییریافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارزیابی سیستم های زراعی تغییر یافته برای دو رقم پاکوتاه برنج در نواحی اکولوژیکی شمال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
20 ارزیابی نتایج دو ساله دور آبیاری و کاربرد کود پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 ارزیابی نتایج دو منطقه‌ای مدیریت علف‌های ‌هرز و مقادیر نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس برنج رقم سنگ طارم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 ارزیابی پارامترهای کمی و کیفی دو رقم کم محصول برنج تحت سیستم های زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در نظام های کاشت شالیزاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 انرژی ورودی و خروجی و تعیین شاخصهای ان در تولید گندم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 بررسی اثرات زوال بذربرسبز شدن گیاهچه و عملکردسویا رقم سحر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی اثرمقادیر سولفات روی بربرخی شاخصهای کیفی و غلظت روی دانه برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی تاریخ های مختلف کاشت ارقام کلزای بهاره درشرایط آب و هوایی غرب مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی تاریخهای مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
29 بررسی خصوصیات فنولوژیکی و عملکرد کمی دو رقم برنج غرقابی در سیستم های زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
30 بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
31 بررسی سطوح نیتروژن در مرحله خوشه دهی و مقادیر فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
32 بررسی کشت خالص و مخلوط ذرت سیلویی با شبدر برسیم و تراکم های بوته ذرت در شرایط آب و هوایی مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
33 تأثیر شیوه مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی از صفات رشدی ژنوتیپهای برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 تأثیر مقادیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 تاثیر پلیمر سوپر جاذب آکوسورب بر عملکرد و صفات رشدی گوجه فرنگی مطالعه موردی شهرستان اهرم استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 تاثیر کود های زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
37 تاثیرکود زیستی نیتروبین و سطوح نیتروژن برویژگیهای زراعی لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 تعیین اثر دو ساله دور آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن ر برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
39 تعیین بهترین منبع و روش مصرف کود پتاسیم برای دو ژنوتیپ برنج در شرایط آب و ه وایی شرق مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
40 تعیین روابط بین صفات ارقام سویا تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 تعیین پتانسیل بوم نظام های زراعی در دو رقم پرمحصول برنج برای برخی پارامترهای کمی و کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 تغییر اقلیم و نظام های تولید برنج: تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 مطالعه اثر رفتار با علف‌های هرز و فواصل بین ردیف بر ویژگی‌‌های زراعی برنج رقم طارم محلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
44 مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس و حرکت خمش دو رقم پابلند برنج در سیستم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
45 مقایسه سیستم های زراعی بهبود یافته، SRI و سنتی برای دو رقم برنج ایرانی در شرایط آب و هوایی نکا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
46 مقایسه پارامترهای کمی و کیفی ژنوتیپ های پابلند و پاکوتاه برنج ایرانی تحت اثرسیستم های زراعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 نتایج اثر قطع آبیاری و کاربرد سیلیس بر شاخص‌های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم محلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر ویژگی های مورفولوژیک و زراعی برنج رقم طارم هاشمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
49 نقش تولید گندم در تامین امنیت غذایی کشور (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
50 نقش تولید گیاهان زراعی بر آینده امنیت غذایی کشور (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
51 واکنش صفات فنولوژیکی و عملکرد دانه و ک اه دو رقم پاکوتاه برنج به بوم سامانه های زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
52 پاسخ ارقام جو به سایکوسل در تاریخ های مختلف کاشت در منطقه نکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
53 پاسخ رقم حساس به ورس برنج به مصرف نیتروژن در مرحله خوشه دهی و مقادیر فسفر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 پاسخ کمی و کیفی ارقام بومی و اصلاح شده برنج به سولفات روی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
55 پهنه بندی زراعی - اقلیمی اراضی کشاورزی مازندران برای کشت گندم دیم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران