عباس افشار

 عباس افشار استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران

عباس افشار

Abas Afshar

استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز کیفی آب رودخانه با رویکرد ماتریس های پاسخ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 51
2 الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل ((HBMO)) در حل مسائل بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
3 الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT، توسعه ی چهارچوب مفهومی محدود منافع (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
4 بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت، با الگوریتم بهینه سازی جامعه ی مورچگان ACO (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
5 تخصیص بار آلاینده با رویکرد مجموع حداکثر بار آلاینده روزانه با استفاده از الگوریتم کاوش سیستم ذرات باردار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
6 تصمیم گیری چند شاخصه در رتبه بندی طرحهای تأمین آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
7 تصمیم گیری گروهی فازی محاسبه وزن نسبی تصمیم گیران مطالعه کاربردی:انتخاب دانشجویان مقطع دکتری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 35
8 تصمیم گیری گروهی فازی ناهمگن در مدیریت یک پارچه منابع آب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
9 تغذیه گرایی مخازن سدها : مدل سازی دو بعدی مخزن کرخه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
10 توسعه مدل CE-QUAL-W2 برای شبیه سازی ترکیبات الی فرار در سامانه رودخانه -مخزن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
11 توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش پذیری حوضه ها برمبنای روش PSIAC (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
12 جانمایی بهینه حسگرها در شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها: چشم انداز کاربرد دوگانه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
13 رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی مبتنی بر فرامدل در بهره برداری بهینه منابع آبی با در نظر گرفتن جنبه های کمی و کیفی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 5
14 شبیه سازی پیامدهای هم زمان ریسک ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
15 طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
16 مدل سازی فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در مخازن با روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
17 مدل شبیه سازی کمی - کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
18 مدل فازی شبیه سازی - بهینه سازی در تخصیص بار آلاینده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 56
19 مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت ایده آل پروژه های BOT، ساختار و کاربرد مدل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 2
20 مدیریت پیامدهای حملات شیمیایی به شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
21 مکان یابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 59
22 کالیبراسیون اتوماتیک مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 در مدلسازی دمای آب مخزن سد کرمه با استفاده از الگوریتم بهینه ساز PSO (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی ترکیبی برای انتخاب پیمانکار با رویکردغیر قطعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
2 ارائه روشی فازی برای تصمیم گیری های چند معیاره در ارزیابی های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارائه ساختاری جدید از الگوریتم ژنتیک و بکارگیریآن در مدل ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی در طراحی بهینه سیستم احیاء آبهای زیرزمینی به روش پمپاژ-تصفیه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه طرح بهینه سیستم احیا بیولوژیکی ابهای زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
5 ارائه ی مدل بهرهبرداری با مشاهده ی تراز مخزن و پیک جریان ورودی برای بهرهبرداری ازسرریزهای دریچه دار با مطالعه ی موردی سد کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
6 ارزیابی عملکرد الگوریتم توسعه یافته جفت گیری زنبورهای عسل در بهره برداری بهینه از سیستم های مخزنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
7 استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمینی با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
8 استفاده از الگوریتم NA-ACO در حل مسئله مکان یابی بهینه ایستگاه های پایش آب در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
9 استفاده از الگوریتم ترکیبی برای کالیبراسیون مدل کیفی آب مخزن سد (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
10 استفاده از برنامه ریزی خطی ، برای اتخاذ راهبرد مناسب درمدیریت منابع انسانی پروژه های ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 استفاده از تفکر سیستمی و پویایی سیستمها ، راهکاری مناسب برای مدریت منابع آب با رعایت اصول توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
12 استفاده از روش MFOSM و AFOSM در محاسبه ریسک روگذری از سد با در نظر گرفتن عذم قطعیت های موجود در آن مطالعه موردی: سد کرخه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
13 استفاده از روش احتمالاتی روزنبلوث و HARR در محاسبه ریسک روگذری از سد مطالعه موردی: سد کرخه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
14 استفاده از روش احتمالاتی نقطه ای لی در محاسبه ریسک روگذری از سد کرخه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و برنامه مدل کاهش پسماند در انتخاب مطلوبترین شیوه مدیریتی پسماند شهر تهران در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
16 انتخاب مدیریت پروژه با اعمال معیار های خاکستری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب آبی و آب سبز در سطح حوضه آبریز مخزن سد سیمره با استفاده از مدل SWAT و LARS-WG (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 بررسی ایده بانکداری آب به عنوان راه حلی برای مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
19 بررسی رفتار تصفیهخانهی فاضلاب شهری: آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
20 بررسی مکان یابی بهینه حسگرهای آلودگی در شبکه های توزیع آب شهری؛ رویکرد چند هدفه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
21 برقراری امنیت آبی و غذایی با تاکید بر تبیین سیستم های کشاورزی به عنوان سیستم پیچیده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
22 برنامه ریزی پیمانکاران جزء در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 بهبود سرعت عملکرد رله دیستانس با استفاده از الگوریتمهای تطبیقی مناسب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
24 بهبود عملکرد پروژه های ساخت با طراحی بهینه بافرها بر اساس تفکر ناب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
25 بهره برداری از مخزن سد با هدف تامین بیشینه نیاز ابی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
26 بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان در فضاهای تصمیم پیوسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از الگوریتم چند هدفه چند جامعه ای مورچه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی با ریکرد سیکلیک - روش همزمان الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
29 بهره گیری از برنامه ریزی شی گرا در شبیه سازی عملکرد سیستم مدیریت جامع منابع آب، سیستم ذخیره سیکلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بهینه سازی زمان بندی در گود برداری با سیستم نیلینگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
31 بهینه سازی طراحی و بهر ه برداری از فیوزدریچه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
32 بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز برای کنترل سیلاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 بهینه سازی موازنه هزینه – زمان : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی درعدم قطعیت هزینه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
34 تاثیر جداسازی زبالهی خشک و تر در مبدا بر هزینههای سیستم مدیریت زبالهی جامد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
35 تجارت کیفیت آب: رویکرد چانه زنی Nash (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
36 تحلیل خطرپذیری سیستم انحراف سیل سدهای بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
37 تحلیل ریسک برای روگذری سد با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مختلف با استفاده از تکنیک نمونه گیری Latin hypercube و روش مونت کارلو ( مورد مطالعاتی: سد کرخه تحت فرمان بهره برداری مشخص) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
38 تحلیل ریسک روگذری سد با احتساب عدم قطعیت های مدل روندیابی سیل ( مطالعه موردی سد کرخه ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
39 تخصیص بهینه بار چند آلاینده با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 تخصیص منابع با استفاده از تغییر مدت فعالیتها در محدوده مجاز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
41 تخمین آب آبی و آب سبز در سطح حوضه آبریز مخزن سد سیمره با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
42 تسطیح منابع به روش INLP اصلاح شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
43 تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
44 تعمیم روش ماتریس پاسخ در شبیه سازی سیستم آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 تغذیه‌گرایی مخازن – مدلسازی دوبعدی (مطالعه موردی سد کرخه) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
46 توسعه در مدل تحلیلی برای بررسی ادعاهای مالی در صنعت ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
47 توسعه روشSCSبا مفهوم روش منطقی در برآورد پیک سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
48 جانماییبهینه حسگرها در شبکه آب شهری به منظور تشخیص آلودگیهای عمدی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات
49 در نظرگیری عدم قطعیت مقادیر کار در مناقصه نامتوازن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
50 روش مسیر بحرانی فازی براساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
51 رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه – زمان- کیفیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
52 سامانه ى پشتیبان تصمیم گیرى فازى در مرحله ى ارزیابى مهندسى ارزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
53 سیستم جامع مدیریت فاضلاب شهری با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
54 سیستم پشتیبان تصمیم گیر به منظور انتخاب روشهای مناسب به سازی شبکه های فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
55 شبیه سازی بهره برداری هماهنگ از آبهای سطحی و زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 شبیه سازی هیدرولیک جریان آب زیرزمینی در محیط GMS (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
57 شبیه سازی و بهینه سازی فرمان بهره برداری چندمرحله ای با مشاهده پیک جریان ورودی مطالعه موردی سد کرخه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
58 شبیه سازی پویایی سیستم تولید انرژی مخازن برقابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
59 شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
60 طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها بر اساس ریسک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه های آبریز با استفاده از شبیه ساز سوات (SWAT) و الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
62 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه های آبریز با استفاده از شبیه ساز سوات (SWAT) و الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان چند هدفه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه های ابریز با استفاده از شبیه ساز سوات و الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان : رویکرد تئوری بازیهای همکارانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
64 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه‌های آبریز با استفاده از الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان تک هدفه و مدل SWAT ؛ اصطلاح مدل SWAT (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
65 طراحی بهینه سرریزهای پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 طراحی بهینه سیستم احیاء آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم دسته جمعی ذرات (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
67 طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب عسلویه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 طراحی سیستم تشخیص آلودگی در شبکه های آب؛ استفاده از الگوریتم های مورچه و ژنتیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
69 طراحی و بهره برداری بهینه از سیستمهای ذخیره سیکلی توده ای همراه با دو مخزن سطحی موازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
70 طرح بهینه بازرسی سرریز با و بدون در نظر گرفتن اثر سن بر دریچه های سرریز با استفاده از ریسک روگذری و در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
71 طرح بهینه مسیر استقرار دیواره های حفاظت سیلاب(گوره) در حاشیه رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 فرمان بهره برداری بهینه در سیستم ذخیره سیکلی توده ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
73 فرمان بهرهبرداری ده مرحلهای برای بهرهبرداری از سرریزهای دریچهدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
74 مدل بهینه سازی بهره برداری از نیروگاه های برقابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
75 مدل بهینه سازی تکهدفه چند آلاینده برای مدیریت کیفی آب در رودخانه ها با اعمال ضریب جریمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
76 مدل بهینه سازی در مدیریت کیفی آب رودخانه ها با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
77 مدل بهینهسازی تک هدفه چند آلاینده برای مدیریت کیفی آب در رودخانهها با استفاده از شاخص کیفی و با رویکرد فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
78 مدل سازی و کالیبراسیون حوزه آبریز مخزن سد سیمره با استفاده از مدل SWAT و SWAT-CUP (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
79 مدل سازی پویایی سیستم ها در طراحی و بهره برداری از یک سیستم ذخیره سیکلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
80 مدل شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص فازی بارآلاینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 مدل قابل تعمیم در بهره برداری از سرریزهای دریچه دار برای کنترل سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
82 مدل های آبی - اقتصادی راهکاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب با دیدگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
83 مدل های عامل بنیان راهکاری برای مدیریت منابع آب با دیدگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
84 مدل پیش بینی سیلاب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی و مقایسه آن با روش رگرسیون همراه با حل مثال موردی حوزه کرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
85 مدلسازی اوتریفیکاسیون در مخازن با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
86 مدلسازی تاثیر تاخیر در سفارشات مصالح بر پیشرفت پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
87 مدلسازی دو بعدی کیفی آب ، ارزیابی و کاربرد آن برای سد کرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
88 مدلسازی سیستم رودخانه و مخزن سد کرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
89 مدلسازی عملکرد مخازن برقابی به روش سیستمهای پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
90 مدلسازی فرآیند روندیابی در مخازن مجهز به فیوزدریچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
91 مدلسازی مدیریت یکپارچه آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
92 مدیریت بهینه بهره برداری کمی و کیفی از مخزن ایلام؛ رویکرد شبیه سازی بهینه سازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
93 مدیریت زباله شهری با رویکرد سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
94 مدیریت پیامدهای ناشی از حملات بیولوژیکی و شیمیایی به شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
95 مدیریت کیفی سیستم "رودخانه- مخزن" کرخه با استفاده از شبیه¬ساز دو بعدی CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
96 مروری بر روش های عددی بدون شبکه در تحلیل مسائل سطح آزاد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
97 مطالعه موردی کاربرد سری های زمانی ماهانه پریودیک در تولید رواناب ماهانه و مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز کش فرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
98 معرفی متد RIAM در ارزیابی اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
100 مقایسه ی عملکرد دو فرمان بهرهبرداری از سرریزهای دریچه دار با مطالعه ی موردی سدکرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
101 موازنه هزینه - زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیرقطعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
102 مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش در شبکه های توزیع آب شهری با لحاظ کردن اثر بوسترها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات
103 مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبکه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
104 مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
105 مکانیابی مناسب نیروگاههای تلمبه ای- ذخیره ای با کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
106 همکاری پیمانکاران جزء در تخصیص منابع مشترک با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
107 پدافندغیرعامل درشبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
108 پیش بینی رفتاری مدل تهیه عکس العمل سیستم رودخانه در مورد بار تصادفی آلاینده ورودی- مطالعه موردی رودخانه کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
109 چارچوب حسابداریآب پلاس WA+ ابزاری کارآمد جهت مدیریت هدفمند منابع آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
110 کاربرد الگوریتم چند جامعه ای مورچه ها در تخصیص بهینه بار آلودگی با رویکرد چند هدفه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
111 کاربرد تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) در تاٌمین آب شهری شهر زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
112 کاربرد تصمیم گیری گروهی فازی در مدیریت منابع آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
113 کاربرد ردپای آب ، به عنوان ابزاری مدیریتی و کارآمد جهت توسعه پایدار منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
114 کاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) درتصمیم گیری و مدیریت ریسک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
115 کاربرد شاخص کیفیت آب NSFWQI در تخصیص بهینه بار آلاینده (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
116 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
117 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت تلفیقی منابع آب های سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
118 کاربرد ماشین های بردار پشتیبان در مدیریت تلفیقی منابع آب های سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
119 کاربرد پویایی سیستم ها در طراحی و بهره برداری سیستم ذخیره سیکلی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
120 کالیبراسیون اتوماتیک مدل دو بعدی دما در مخزن با الگوریتم بهینه سازی ذرات جمعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
121 کالیبراسیون مدل شبیه سازی غلظت شوری رودخانه با استفاده از روش برازش متوالی عدم قطعیت SUFI2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
122 کالیبراسیون مدل کیفی دما در سیستم مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب