Ali Asghar Mashinchi

 Ali Asghar Mashinchi

Ali Asghar Mashinchi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Ali Asghar Mashinchi in Journals

Position Journal Name
managing editorJournal of Education Experiences
Editorial BoardJournal of Education Experiences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 برساخت های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس (Download Paper) Quarterly journal of Curriculum Studies Volume: 14, Issue: 53
2 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه دوم مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 16, Issue: 61
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب های تربیتی و اخلاقی شکاف دیجیتالی بین نسلی (Download Paper) 1st National Conference on Pathology and Damage of the Intergenerational Fragmentation (Fields, Challenges and Solutions)
2 اهداف تعلیم وتربیت اسلامی (Download Paper) Third National Conference on Innovation and Research in Ethics and Education, Religion and Psychology
3 بررسی آسیب های نوین اجتماعی حوزه آموزش (Download Paper) Fifth National Conference on Advanced Studies in Iranian Curriculum
4 بررسی اهمیت دانش جدید و نقش آن در توسعه تعلیم و تربیت (Download Paper) 8th International Conference on Psychology and Social Sciences
5 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خلاقیت و شادکامی دانش آموزان (Download Paper) The 5th National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education in Iran
6 بررسی تاثیرآموزش های کارآفرینی بر توسعه شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان (Download Paper) 1st International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation
7 بررسی تاثیرات یادگیری سازمانی و مدیریت کیفیت جامع بر کارآیی نوآورانه سازمانها (Download Paper) Interntional Conference on Business Development and Excellence
8 بررسی رابطه ی انگیزش به زندگی با بلوغ اجتماعی و پذیرش اجتماعی در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر نی ریز (Download Paper) International Conference on the New Horizons in the Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment
9 بررسی رابطه ی بین نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن آوری آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) The 5th National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education in Iran
10 بررسی رابطه ی مهارت مدیران و بهره وری سازمانی کارکنان (Download Paper) The 5th National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education in Iran
11 بررسی میزان فرسودگی شغلی در واحد بهره برداری شرکت پتروشیمی جم و ارائه راه کارهای مناسب (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
12 تحلیل فلسفه تعلیم و تربیت (Download Paper) 2nd International Congress of the Humanities, Cultural Studies
13 توسعه گردشگری الکترونیکی جزیره قشم با استفاده از فناوری الکترونیک (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
14 چالش های جهانی سازی برای حوزه های حقوق کودکان و زنان در جامعه ایران (Download Paper) 1st National Conference on Pathology and Damage of the Intergenerational Fragmentation (Fields, Challenges and Solutions)
15 راهکارهای نوین تعلیم و تربیت (Download Paper) 1st National Conference on Pathology and Damage of the Intergenerational Fragmentation (Fields, Challenges and Solutions)
16 رشد اخلاقی کودکان از نظر اسلام (Download Paper) 2nd International Congress on Empowerment in Consultation, Family, and Islamic Education
17 صیانت از حقوق شهروندی از دیدگاه قرآن و امام خمینی (Download Paper) National Conference on New Approaches to Educational and Research in Education
18 ضرورت توجه به نیازسنجی در برنامه ریزی درسی در ایران (Download Paper) 1st National Conference on Pathology and Damage of the Intergenerational Fragmentation (Fields, Challenges and Solutions)
19 طراحی کلاس وارونه و اثربخشی آن در انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (Download Paper) Sixth International Conference on New Advances in Research in Humanities and Social and Cultural Studie
20 فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند (Download Paper) Conference on Knowledge and Technology of Psychology, Educational Sciences and Sociology of Iran
21 موانع خلاقیت و نوآوری در کسب و کارهای جدید (Download Paper) The 6th Scientific Congress on the Development and Promotion of Education Sciences and Psychology in Iran