Doctor Javad Hamzeyee

Doctor Javad  Hamzeyee

Doctor Javad Hamzeyee

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Javad Hamzeyee in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Wheat Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر پیش تیمار بذر با هورمون های تحریک کننده رشد بر میزان مقاومت گیاه دارویی صابونی (Soapwort) به تنش شوری (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
2 اثر پیش تیمار گرمایی بر روی صفت درصد کالوسزایی حاصل از کشت بساک کدوی تخم پوست کاغذی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
3 اثر تراکمهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و شاخص کلروفیل کلزای پاییزه (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
4 اثر تلفیقی کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژنه بر محتوی نیتروژن دانه، شاخص SPAD، عملکرد دانه و وزن خشک ریشه گندم (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
5 اثر جهت قرار دادن بساک بر روی محیط کشت و نوع و غلظت هورمونهای گیاهی بر صفت درصد کالوس زایی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
6 اثر قارج میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد اجزای عملکرد و شاخص کلروفیل دو رقم سورگوم دانه ای (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
7 اثر قارچ میکوریزا آربوسکولار و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذیCucurbita (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
8 اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن بر کنترل علفهای هرز و کارایی استفاده از زمین لوبیا (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
9 اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر کاهش مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
10 اثر مایکوریزا بر کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
11 اثرتاریخ کاشت و بیوپرایمینگ با کود زیستی نیتروکسین برعملکردواجزای عملکرد ذرت درهمدان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
12 اثررقابتی جو(Hurdeum vurgare بربرخی شاخصهای زراعی و ویژگیهای مورفولوژیک ریشه نخود (Cicer arietinum) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
13 اثرکاربرد تلفیقی گیاه پوششی ماشک و کود نیتروژنه برکنترل علفهای هرزدرمزرعه ذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
14 ارتباط بین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و آیزوزیم های آن با پراکسیداسیون لیپیدی درگیاه گاودانه تحت تنش شوری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
15 ارزیابی امکان کاهش اثرات سوء تنش ناشی از NaCl بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum) با استفاده از تکنیک پرایمینگ معدنی (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
16 ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپهای کلزا Brassica napus Lدر شرایط آزمایشگاه (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
17 ارزیابی زیست توده علف های هرز، عملکرد دانه و شاخص عملکرد نسبی در اجتماع گیاهی ذرت و باقلا (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
18 ارزیابی طول دوره پرشدن دانه، ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک رقم لیکورد کلزا (Brassica napus cv. Licord) در پاسخ به کود شیمیایی نیتروژن دار (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
19 ارزیابی عملکرد دانه، اجزای عملکرد، میزان کلروفیل برگ و درصد نیتروژن دانه جو تحت شرایط کاربرد توام کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
20 ارزیابی عملکردواجزای عملکرد جو درکشت مخلوط با نخود (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
21 ایجاد تنوع در سیستم های زراعی با استفاده از سیستم کشت مخلوط و ارزابی واکنش لگوم به حضور غله (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
22 بررسی اثر کودهای سبز جو و خلر بر کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز مزرعه سیب زمینی با تراکم کشت بذری (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
23 بررسی اثرات دور آبیاری بر برخی خصوصیات مورفوفنولوژیک کدوی پوست کاغذی (Download Paper) 1st national conference on new ideas in sustainable agriculture
24 بررسی اثرات نوع محیط کشت و ترکیب تیمارهای هومونی بر کالوسزایی و جنینزایی در کشت بساک کدوی تخم پوست کاغذی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
25 بررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلیکول برمولفه های جوانه زنی پنج رقم کلزا Brassica napus L (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
26 بررسی امکان کشت مخلوط جایگزینی نخود و جو در منطقه همدان: تاکید بر عملکرد دانه و کنترل علف های هرز (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
27 بررسی برخی ویژگی ها ی مورفولوژیک و زراعی سه رقم کلزای پاییزه در تداخل با علف های هرز (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
28 بررسی نحوه تاثیر کشت مخلوط افزایشی جو بر فرونشانی علف های هرز و عملکرد دانه نخود (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
29 بررسی نحوه عکس العمل گیاه دارویی صابونی (Saponaria officinalis) به سطوح مختلف تنش شوری در حالت پرایمینگ و بدون پرایمینگ (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
30 بررسی وضعیت نوری در کانوپی سه رقم کلزای پاییزه در شرایط طبیعی رقابت با علف های هرز (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
31 بهبود تدافع آنتی اکسیدانتی در گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilia L) متاثر از تنش شوری با استفاده از محلول پاشی متیل جاسمونات (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
32 تاثیر پیش تیمار بذر با نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
33 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم جو دیم در منطقه همدان (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
34 تاثیر سیلیکون برعملکرد گندم درشرایط تنش خشکی پایان دوره رشد (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
35 تاثیر کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات فنولوژیک گیاه دارویی انیسون (Download Paper) First National Conference on Water Crisis
36 تاثیر کودهای زیستی فسفر و نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاو زبانBorago officinalis L.تحت تنش کمبود آب (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
37 تاثیر کودهای زیستی و مالچ پلاستیک سیاه برکنترل علفهای هرز در زراعت کدوی دارویی (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
38 تاثیر گیاهان پوششی برکاهش مصرف کود نیتروژن عملکردواجزا عملکرد سیب زمینی بذری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
39 تاثیر متیل جاسمونات و شوری بر سرعت فتوسنتز و عملکرد گیاه دارویی بابونه آلمانی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
40 تأثیر میزان آب مصرفی بر عملکرد و بازده مصرف آب در تولید کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
41 تجزیه و تحلیل رگرسیون و تجزیه به مولفه های اصلی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا(Brassica napus L) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
42 تغییرات عملکرد طبق 4 رقم آفتابگردان (Hellianthus annuus) در فواصل مختلف کاشت در همدان (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
43 قابلیت سویا به عنوان مالچ زنده در فرونشانی علف های هرز مزرعه ذرت (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
44 مطالعه اجزای عملکرد، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
45 مطالعه پاسخ های آگرونومیک به کشت مخلوط افزایشی دو گونه گیاهی گاودانه و جو (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
46 مطالعه پاسخهای آگرونومیک به دور آبیاری در کدوی پوست کاغذی (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
47 مطالعه شاخصهای رقابتی دراجتماع گیاهی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus و ذرت (Zea mays (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
48 مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی در کشت خالص و مخلوط با ارزن (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
49 مطالعه ی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی نخود-جو (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
50 مقایسه کشت انتظاری با کشت بهاره سه رقم نخود (Cicer arietinum) از نظر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در شرایط آب و هوایی همدان (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
51 مقایسه کودهای بیولوژیک نیتروژینه و فسفره از نظر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum در حضور مقادیر کودهای شیمیایی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
52 نقش باقلا به عنوان گیاه همراه در کنترل علفهای هرز و بهبود کارایی استفاده از زمین (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
53 نقش کشت مخلوط در کنترل علفهای هرز مزرعه نخود و اثر آن بر پارامترهای عملکرد (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
54 واکنش برخی شاخص های زراعی و فلاونول -o- گلیکوزیدهای بابونه آلمانی به محلول پاشی متیل جاسمونات و تنش شوری (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
55 واکنش برخی شاخص های کانوپی ارزن معمولی به کاربرد همزمان کود شیمیایی فسفره و مایکورایز (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
56 واکنش برخی شاخصهای زراعی عملکرد و اجزای عملکرد جو(Hordeum vulgare به کشت مخلوط با گاودانه Vicia ervilia (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
57 واکنش شاخص کلروفیل، عملکرد دانه و کیفیت محصول تولیدی لوبیا به کشت مخلوط باآفتابگردان (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
58 واکنش شاخصهای مورفوفنولوژیک و طول دوره پرشدن دانه کلزا به دور آبیاری (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
59 واکنش صفات ریخت شناسی و مقدار کلروفیل کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo L. به کود زیستی حل کننده فسفات در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
60 واکنش عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) رقم اوکاپی به سطوح نیتروژن در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در همدان (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
61 واکنش عملکرد دانه، اجزای عملکرد و گره زایی ریشه نخود به کاربرد توام نانو کلات آهن وباکتری مزوریزوبیوم (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
62 واکنش کلروفیل b, a، کلروفیلکل و میزان قندمحلول بابونهآلمانی به متیلجاسمونات در شرایط تنش شوری روی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture