Doctor Ghasem Karimzade

Doctor Ghasem  Karimzade

Doctor Ghasem Karimzade

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ghasem Karimzade in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Wheat Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تأثیرات Kin, BAP و (GA(3 بر نوساقه زایی و تأثیرات IAA و زغال فعال بر ریشه زایی گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflurom) در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 3, Issue: 1
2 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به مولفه های اصلی برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
3 بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه های گیاه دارویی آویشن (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
4 بررسی تنوع مورفولوژیکی عملکرد بذر و اجزای آن در تعدادی ازژنوتیپ های فستوکاFestuca arundinacea با استفاده ازروش های آماری چند متغیره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 3
5 بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های طالبی بومی ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 1
6 تنوع ژنتیکی توتون های شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 1
7 تولید و بررسی ساختار کروموزومی و باروری ژنوتیپ های ثانویه تریتی پایرم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 2
8 خروج ناقص خوشه برنج درلاین نرعقیم سیتوپلاسمی و اثرجیبرلیک اسید برآن (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
9 کاربرد نویدبخش تنش خشکی به منظور افزایش کیفیت محصول گیاه داروئی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm) بومی ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 49, Issue: 1
10 مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندیOR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
11 مقایسه مهم ترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت قرمز وتعدادی از ارقام سیب گلاب (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 17, Issue: 3
12 ویژگی های مورفولوژیک، محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب چند ژنوتیپ برتر گردو (Juglans regia L.) در شمال استان فارس (Download Paper) به زراعی نهال و بذر Volume: 33, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیزپارامترهای کروموزومی در ژنوتیپ های مختلف گونه مرتعی ?Bromus tomentellus در ایران (Download Paper)
2 اثر القای تتراپلوئیدی بر مقدار پودوفیلوتوکسین در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
3 اثرتنش سرمایی برمیزان پرولین و کربوهیدرات های محلول دورقم کلزا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
4 ارزیابی اثر پیش تیمار سرمایی بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش سرما (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
5 ارزیابی ارقام بومی گندم دوروم ایرانی به منظور تعیین محتوای اسیدفیتیک، آهن و نسبت مولی اسید فیتیک به آهن (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
6 ارزیابی تنوع ارقام گندم نان از نظر محتوای اسیدفیتیک، آهن و نسبت مولی اسیدفیتیک به آهن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
7 ارزیابی ویژگی های تعدادی از توده های سیر (Allium sativum) بومی ایران و تعیین روابط ژنتیکی آنها (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
8 بررسی اثر پیش تیمارهای سرمایی و شیمیایی در تهی کاربوتیپ جو لت (Download Paper)
9 بررسی اثر تنش دمای پایین بر الگوی کمی و کیفی پروتئین های کل محلول برگی در دو رقم کلزا (Brassica napus L.) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
10 بررسی تاثیر کلشی سین بر روی هسته های قارچ صدفی Pleurotus ostreatus (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
11 بررسی تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند (Download Paper)
12 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی اجزا مقاومت به زنگ زرد در گندم به روش دای آلل (Download Paper)
13 بررسی تغییرات متابولیت تیمول در اثر القای پلی پلوییدی گیاه زنیان (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
14 بررسی تنوع اندازه ژنوم در برخی از جمعیت های گیاه دارویی درمنه Artemisia khorassanica Podl بومی ایران (Download Paper) 4th National Conference on Medicinal Plants and sustainable agriculture
15 بررسی تنوع سیتوژنتیکی تعدادی از اکوتیپ های گل راعی Hypericum perforatom با استفاده از روش های آماری چند متغیره (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
16 بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از اکوتیپ های گل لاله (Tulipa montana) بومی ایران (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
17 بررسی تنوع مورفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در تعدادی از ژنوتیپهای خلر (Lathyrus sativus L.) با استفاده از رو شهای آماری چند متغیره (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
18 بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی توده های گیاه دارویی سیرAllium Sativam L. درایران با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (Download Paper) National Conference on medicinal plants used in traditional medicine and lifestyle
19 بررسی تنوع مورفولوژیکی در تودههای مختلف گشنیز Coriandrum sativum L. بومی ایران (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
20 بررسی سیتوژنتیکی اسفرزه اکوتیپ استان گلستان (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
21 بررسی میزان ترکیبات دارویی در اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در پاسخ به غلظتهای مختلف متیل جاسمونات (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
22 بهینه سازی تقسیم سلولی با القای پیش تیمار‌های سرمایی و شیمیایی درآویشن (Thymus vulgaris) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
23 بهینه سازی شرایط باززایی گیاه از کشت میکروسپورهای کلزا (Brasica napus L) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
24 پروتکلهای فلوسایتومتری برای تعیین اندازه ژنوم در طیف وسیعی از گیاهان دارویی (Download Paper) 1st Conference on Medicinal Plants and Herbal Remedies
25 تاثیر بیان هترولوگ ژن AtOAP26 رمز کننده یک آنزیم اسید فسفاتاز ارغوانی بر بیوماس گیاه کلزا (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
26 تاثیر سرما بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
27 تجزیه و تحلیل کروموزومی و کاریوتیپ سوماتیکی برخی از ژنوتیپ‌های جو بدون پوشینه (Hordeum vulgare L.) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
28 تجمع سلول های مریستم ریشه گندم پایئزه در مرحله GI دوره سلولی در پاسخ به تنش سرمای هباره کردن (Download Paper)
29 تحمل به انجماد درغلات از آزمایشگاه تا مزرعه : چه خصوصیاتی را باید اصلاح کرد؟ (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
30 جداسازی ژن هایپریسین در ژنوم گیاه دارویی گل راعی بومی ایران و توالییابی آن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
31 جداسازی و تعیین خصوصیت دو ژن سزکویی ترپن سنتازی از گیاه دارویی با بونه کبیر (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
32 شناسایی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 1 چاودار (IRS) در 36 رقم گندم نان ایران با استفاده از نشانگر اختصاصی چاودار (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
33 شناسایی جابجایی کروموزومی گندم - چاودار 1RS. BL1 در برخی ارقام گندم نان ایران (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
34 کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح گیاهان دارویی (Download Paper) Regional Conference on Food and Biotechnology
35 کروموزوم های B و اثرات فنوتیپی و ژنوتیپی آنها (Download Paper) International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences
36 مرگ سلولی برنامه ریزی شده در گیاهان و روشهای بررسی آن (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
37 مطالعه DNA-C-value در گیاهان زراعی و نقش و اهمیت آن در اصلاح نباتات (Download Paper)
38 مطالعه کاریوتیپی و موقعیت تکاملی برخی از اکوتیپ های گل راعیHypericum Perforatum (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
39 میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب برخی ژنوتیپ های برتر گردوی ایرانی Juglans regia L. (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
40 میکسوپولوئیدی درون و بین گونهای گیاهان در طیف وسیعی از گیاهان دارویی (Download Paper) 1st Conference on Medicinal Plants and Herbal Remedies
41 نانوحسگرهای زیستی بر پایه توالی اسید نوکلئیک: ابزاری قدرتمند در کشاورزی (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
42 هیبریداسیون DNA فلوروسنت در محل و الگوی نواربندی C در تشخیص مورفولوژی کروموزومی اسفرزه (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran