Doctor Adel Siosemarde

Doctor Adel  Siosemarde

Doctor Adel Siosemarde

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Adel Siosemarde in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefJournal of Wheat Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
2 اثرات تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 3
3 اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم (Download Paper) Journal of Wheat Research Volume: 1, Issue: 1
4 اثرتنش خشکی برتبادلات گازی پروتیین های محلول برگ و میزان کلروفیل دراکوتیپهای گندم سرداری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 4
5 ارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 3
6 ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی (Download Paper) Journal of Wheat Research Volume: 1, Issue: 1
7 تاثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (Download Paper) Journal of Wheat Research Volume: 1, Issue: 1
8 تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 3
9 سرعتو مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
10 غربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 3, Issue: 2
11 واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تنش خشکی بر میزان پروتئینهای محلول برگ و پرولین در ژنوتیپهای(Cicer arientinum L.) نخود (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
2 اثر تنش خشکی بر هدایت روزنهای و پرکسیداسیون لیپیدها در تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arientinum L (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
3 اثر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر برخی شاخصهای رشدی سیبزمینی Solanum tuberosum (Download Paper) National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
4 اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
5 اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
6 اثر غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه برکالوس زایی دو رقم توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) (Download Paper)
7 اثر کاربرد کود بر صفات فیزیولوژیک گندم در دو سطح آبیاری (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
8 اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
9 ارزیابی اثر تنش خشکی بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود زراعی (Download Paper) 02nd national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
10 ارزیابی اجزاء عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبی (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
11 ارزیابی ارقام گندم حساس و مقاوم به خشکی از لحاظ قابلیت استخراج آب از خاک (Download Paper) 09th Soil Science Congress of Iran
12 ارزیابی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلو (Download Paper)
13 ارزیابی تحمل به خشکی گندم با استفاده از تجزیه شاخصهای تحمل به خشکی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امراهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl و Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگرریز ماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوری (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
15 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی تحت دوره های مختلف آبیاری قطره ای (Download Paper) The first national conference on water management approach to optimize water use in agriculture
16 ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در 19 ژنوتیپ نخود(Cicer arientinum L.) (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
17 بررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئی نهای محلول و فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم تو تفرنگی (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
18 بررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای (Download Paper) 3rd National Conference on the application of science and new technologies in agriculture , natural resources and the environment
19 بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم (Download Paper) 09th Soil Science Congress of Iran
20 بررسی توانایی ژنتیکی ارقام گندم نان در جذب عناصر آهن، روی، مس و منگنز (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
21 بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385 (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
22 بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی(زباله و فاضلاب)در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385 (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
23 تاثیر برخی کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخوددیم بهاره درمنطقه جوانرود (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
24 تاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه سیبزمینیتحت آبیاری قطرهای (Download Paper) 1st national conference on agricultural management using crop pattern
25 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annus L.) (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
26 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکردآفتابگردان (Helianthus annus L.) (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
27 تاثیر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیبزمینی Solanum tuberosum (Download Paper) National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
28 تأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای رقم MV500 در کشت دوم (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
29 تأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم MV500 در کشت دوم (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
30 تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
31 تغییرات فعالیت آسکوربات پر اکسیداز در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری (Download Paper) 02nd national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
32 کاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخود (Download Paper) National Conference on Science and Environmental Engineering
33 مقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture