Doctor Mehran Mohsenzade

Doctor Mehran  Mohsenzade

Doctor Mehran Mohsenzade

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mehran Mohsenzade in Journals

Position Journal Name
دستيار سردبيرJournal of Advances in Computer Engineering and Technology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه روشی برای انتخاب ویژگیهای مؤثر در آزمون اولویتگرا برای خط تولید نرمافزار با هرس کردن مدل ویژگی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
2 ارائه روشی جدید برای تکرار داده در گرید داده (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
3 ارائه روشی جدید برای کاهش مصرف انرژی در گرید داده (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
4 ارائه ی یک روش جدید برای ارزیابی سطح کیفیت داده ها مبتنی بر روشهای دادهکاوی در پایگاه داده های رابطه ای (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
5 ارائه یک راهکار جدید برای سنجش و ارتقاء کیفیت داده ها با رویکرد پیشگیرانه (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
6 ارائه یک روش مبتنی بر عنوان برای رتبه بندی مفاهیم هستان شناسی (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
7 ارائه یک روش نیمه اتوماتیک حاشیه نویسی وب (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
8 ارائه یک معماری جهت ارزیابی و انتخاب سرویس مبتنی بر سیستم های چند عاملی (Download Paper) The National Conference on Software Engineering
9 استفاده از توسعه رفتار محور جهت بهبود تطابق رفتار سیستم با نیاز مشتری در خط تولید نرم افزار (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
10 استفاده از معانی موجود در ساختار هستان شناسی جهت رتبه بندی مفاهیم آن (Download Paper) 1st National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2011)
11 بررسی و مقایسه انواع روشهای تکثیرداده درگرید داده (Download Paper) National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
12 بهبود استخراج جلسات معنایی کاربر با استفاده از وب معنایی (Download Paper) 1st National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2011)
13 بهبود یک معیار شباهت خوشه بندی صفحات وب سایت با استفاده از شباهت بین صفحات (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
14 روش جدیدی برای داده کاوی مبتنی بر مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
15 روشی برای تست یکپارچگی اولویت گرا در خط تولید نرم افزار با هرس کردن مدل ویژگی (Download Paper) 22th Annual Conference of Computer Society of Iran
16 روشی نوین برای بهبود استخراج مشخصه ها مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (Download Paper) 13th Iranian Conference on Electric Engineering
17 ریشه یابی کلمات با استفاده از شبکه ی بیزین ساده و کاربرد آن به همراه استفاده از یک الگوریتم جدید درتعیین میزان مشابهت متون (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
18 زمان بندی وظایف در چارچوب هدوپ با خوشه بندی گره های محاسباتی ناهمگن (Download Paper) 4th Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
19 کشف سرقت ادبی در متون فارسی با کمک الگوریتم SimHash (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
20 کشف سرویس مبتنی بر پارامترهای QoS و اعتبار سرویس (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
21 متدهای DevOps: خودکار سازی تغییرات و پیکربندی معماری نرم افزاری و بررسی آن در رده بانک اطلاعاتی (Download Paper) 4th International Congress on Technology, Communication and Knowledge
22 مدل جدید ارزیابی سیستمهای تطابق شما مبتنی بر منطق فازی (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
23 مدلسازی واعتبارسنجی معماریهای انتشار/ اشتراک با استفادهاز ASM (Download Paper) Second National Conference on Information and Communication Technology
24 مرور سیستماتیک بر تخمین تلاش توسعه نرم افزار به کمک الگوریتم یادگیری ماشین (Download Paper) 4th International Congress on Technology, Communication and Knowledge
25 مروری بر الگوریتم های زمانبندی جریان کار در چارچوب هدوپ (Download Paper) 4th Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
26 مروری بر الگوریتم های زمانبندی وظایف نگاشت کاهش در چارچوب هدوپ (Download Paper) 4th Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
27 مروری بر سیستم های پرسش و پاسخ به زبان طبیعی روی داده های پیوندی (Download Paper) 3rd International Conference on Web Research
28 مقایسه روش برنامهریزی منابع سازمانی و روش آزاد در مهندسی مجدد فرایند کسبوکار برای انتخاب روش مناسب در ایران (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
29 نقش محاسبات ابری در بهبود مصرف انرژی (Download Paper) First National Conference Clean Energy
30 هوشمندسازی منابع داده برای جامعیت اطلاعات (Download Paper) 5th Intelligent Systems Conference
31 یک چارچوب برا ی ارزیابی چند رسانه ای ها در محیط محاسباتی گرید (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
32 یک چهارچوب برای بازیابی چندرسانهایها در محیط محاسباتی گرید (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference