Doctor Mahmoud Jourabian

Doctor Mahmoud Jourabian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahmoud Jourabian in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 حل مسیله پخش بار بهینه در شرایط نرمال و اضطراری با استفاده از الگوریتم ترکیبی گروه ذرات و نلدرمید (PSO-NM) (Download Paper) Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers Volume: 12, Issue: 1
2 دسته بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم های قدرت با استفاده از تیوری امواج سیار و سیستم فازی (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 45, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز کیفیت توان نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه، مورد مطالعه: 20 دانشگاه شهید چمران اهواز kW نیروگاه (Download Paper) 5th Electric Power Generation Conference
2 آنالیز و تفکیک مولفه های بار در شبکه های توزیع نیروی برق (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
3 آنالیز و تفکیک مولفه های بار در شبکه های توزیع نیروی برق (Download Paper) 19th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2011)
4 اثر تولید پراکنده بر کیفیت توان شبکه (Download Paper) 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
5 اثر متقابل ادواتFACTS و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا در کنترل اتوماتیک تولید یک سیستم هیدرو-ترمال به هم پیوسته (Download Paper) National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
6 ارائه الگوریتم رله گذاری دیستانس دیجیتالی زمین برای جبران سازی مقاومت خطا در خطوط انتقال با در نظر گرفتن ترانسفورماتور ولتاژ و جریان (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)
7 ارائه روشی جهت مانیتورینگ و تشخیص خطای مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت به روش برخط (Download Paper) 7th Conference power plants
8 ارائه یک الگوریتم پیشرفته: تنظیم ولتاژ سیستم تولید پراکنده درشبکه های توزیع (Download Paper) 10th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
9 ارائه یک الگوریتم جدید با استفاده از معادلات خطوط جهت ارزیابی تعین مکان خطا در خطوط انتقال دومداره جبران شده با TSSC (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
10 ارایة الگوریتمی برای طراحی فیلترهای دوتنظیمه بر اساس تصحیح ضریب توان برای مبدل های HVDC (Download Paper) 21st International Power System Conference
11 ارزیابی اقتصادی مکان یابی بهینه خازن در شبکه های انتقال و فوق توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلفات (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Energy Conservation
12 ارزیابی پایداری استاتیکی ولتاژ در شبکه برق منطق های خوزستان با در نظر گرفتن قیود امنیتی و با استفاده از روش پخش بار تداومی (Download Paper) 24nd International Power System Conference
13 ارزیابی طرحهای توسعه شبکه قدرت و آنالیز اقتصادی آنها بارویکرد مکانیابی بهینه واحدهای تولید پراکنده (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
14 ارزیابی عملکرد تکنولوژیهای ذخیره کننده بزرگ انرژی با مقایسهبین آنها در سیستم های قدرت (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
15 استفاده از ترکیب DSTATCOM-UCES با ارائه ی مدل جدیدی برای ابرخازن به منظور بهبود امنیت دینامیکی شبکه در حضور نیروگاه بادی (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer South Iran
16 استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی برای عیب یابی ترانسفورماتورها (Download Paper) 04th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference
17 استفاده از یک فیلتر تطبیقی بازگشتی جهت بدست آوردن مولفه های هارمونیکی (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
18 اصلاح پایداری گذرا در سیستم های قدرت با بکارگیری جبرانساز ترکیبیSTATCOM-SMES (Download Paper) 24nd International Power System Conference
19 افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ در شبکه برق منطق های خوزستان با استفاده از ادوات FACTS موازی (Download Paper) 24nd International Power System Conference
20 افزایش پایداری شبکه های توزیع و فوق توزیع دارای منابع تولید پراکنده بوسیله ادوات DFACTS و حذف مبدل قدرت در سلولهای خورشیدی و پیل سوختی (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
21 افزایش پایداری گذرای شبکه قدرت چند ناحی های با استفاده ازSMES (Download Paper) 23rd International Power System Conference
22 افزایش کیفیت توان در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (Download Paper) 2nd Conference on Advances in Electrical and Computer Engineering
23 MPPT همراه با کنترلر فازی به منظور کاهش اتلاف توان در نقطه عملکرد با توان ماکزیمم در سیستمهای فتوولتائیک (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Energy Conservation
24 بررسی اثرهارمونیک ها برعملکرد رله های اضافی جریان دیجیتالی و هماهنگی حفاظتی درشبکه برق کوره های شرکت فولاد خوزستان (Download Paper) 15th Conference on Electrical Power Distribution Networks
25 بررسی پایداری گذرای منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با درنظر گرفتن حد زمان بحرانی رفع خطا (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
26 بررسی تاثیر استفاده از SVC در برنامهریزی توسعه شبکه انتقال (Download Paper) First National Congress on Electricity and Energy
27 بررسی تاثیر اشباع CT برهماهنگی رله های اضافه جریان درشبکه توزیع برق شرکت فولاد خوزستان (Download Paper) 15th Conference on Electrical Power Distribution Networks
28 بررسی تاثیر انواع مختلف مشترک در بهره برداری ریزشبکه مبتنی بر نیروگاه بادی با وجود پاسخگویی بار (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
29 بررسی تاثیر پارکینگ خودروهای الکتریکی و باطری خانه بر عدم قطعیت تولید نیروگاه های بادی (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
30 بررسی ریسک نیروگاه برق مجازی تحت عدم قطعیت برای شرکت در مناقصه بازار روز پیش با استفاده از روش مونت کارلو (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
31 بررسی عملکرد رله های جریان زیاد بادرنظر گرفتن خطاهای مجاز نسبی و مطلق جریانی وزمانی (Download Paper) 08th Power Systems Protection & Control Conference
32 بررسی فنی واقتصادینیروگاه فتوولتائیک یکصد کیلوواتی (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
33 بررسی مقایسه ای کنترل کننده های فازی در تنظیم سرعت موتورهای القایی سه فاز (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
34 بررسی و ارائه روشی برای پایداری و کنترل فرکانس شبکه های توزیع جزیره ای شده توسط منابع تولید پراکنده (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
35 بررسی و امکان سنجی استفاده از GT یا NGR در نوترال ترانسهای فوق توزیع شبکه خوزستان با هدف کاهش جریان اتصال کوتاه در خطای تک فاز به زمین (Download Paper) 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering
36 بررسی و بهبود مشکلات کیفیت توان توسط DSTATCOM در یک توربین بادی متصل شده به شبکه توزیع (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
37 بررسی هارمونیکی بارهای غیرخطی و طراحی فیلترهای حذف هارمونیک با استفاده از جبرانسانی توان راکتیو (Download Paper) 02nd National Electrical Engineering Conference
38 برنامه ریزی به مدارآوردن نیروگاهها همزمان با بهینه سازی پایداری ولتاژ در سیستمهای تجدید ساختار یافته (Download Paper) 5th Electric Power Generation Conference
39 برنامه ریزی بهینه سیستم ترکیبی سرمایش، گرمایش و توان الکتریکی ریز شبکه برای شبکه بیمارستانی با استفاده از الگوریم رقابت استعماری (Download Paper) 8th iranian conference on electrical and electronic engineering
40 برنامه ریزی تولید توان اکتیو نیروگاههای کشور، به منظور بهبود پایداری ولتاژ (Download Paper) 1st Electric Power Generation Conference
41 برنامه ریزی واحدهای تولید حرارتی وآبی با در نظر گرفتن قیود اقتصادی- زیست محیطی (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer South Iran
42 برنامهریزی تولید در ریزشبکههای صنعتی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (Download Paper) 1st Iranian National Conference on Electrical & Computer Engineering
43 بکارگیری الگوریتم بهینه سازی فاخته در مکانیابی منابع تولید پراکنده (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
44 بهبود پایداری ریزشبکه ها در اثر حضور سیستم های ذخیره ساز انرژی با وجود تغییرات ناگهانی بار (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
45 بهبود عملکرد پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از PSS (Download Paper) 1st National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
46 بهبود عملکرد ترانس ولتاژ خازنی با استفاده از فیلتر فعال (Download Paper) 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering
47 بهبود کیفیت توان شبکه برق AC غیرایده آل در سیستم توزیع (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
48 بهبود کیفیت توان شبکه برق AC غیرایده آل در سیستم توزیع (Download Paper) 19th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2011)
49 بهبود مشخصه های فرکانس و ولتاژ نیروگاه بادی مجهز به DFIG در عملکرد جزیره ای با استفاده از روش کنترل برداری (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
50 بهره برداری بهینه ازیک شرکت تولید انرژی الکتریکی شامل واحدهای مبتنی برانرژیهای تجدید (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
51 بهینه سازی نر یوگاه ها با استفاده از تئوری معتبرسازی و تلفیق داده (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
52 بهینه سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان بوسیله الگوریتم NSGA-II (Download Paper) 25th International Power System Conference
53 پخش بار سه فاز در شبکه توزیع اکتیو با استفاده از بهینه سازی حرکت دسته ذرات (Download Paper) 4th Annual International Clean Energy Conference
54 پیاده سازی هسته های یادگیر در BEMS های مراکز آموزشی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Energy Conservation
55 پیکربندی بهینه شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه فاخته با هدف افزایش پایداری سیستم (Download Paper) 2nd Conference on Advances in Electrical and Computer Engineering
56 تاثیر جبران ساز استایکی سنکرونSTATCOM بر پایداری ولتاژ با حضور نیروگاه بادی در حالت ماندگار در یک شبکه ضعیف (Download Paper) 01st Electrical Engineering Conference
57 تاثیر روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر با کنترل مستقیم در عملکرد دینامیکی نیروگاه های خورشیدی مستقل از شبکه (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
58 تاثیر سوئیچ های اتوماتیک بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع برق اهواز (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
59 تبدیل سیستم توزیع به مایکروگرید با طراحی بهینه با هدف افزایش قابلیت اطمینان (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
60 تبدیل شبکه ی توزیع برق استان خوزستان به شبکه ی توزیع برق هوشمند، فرصت ها و چالش ها (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
61 تبدیل شبکه ی توزیع برق استان خوزستان به شبکه ی توزیع برق هوشمند، فرصت ها و چالش ها (Download Paper) 19th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2011)
62 تخصیص تلفات و هزینه در شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم های ردیابی دربازار برق (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
63 تشخیص احساسات از روی سیگنال های مغزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
64 تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با در نظرگرفتن اثر اشباع CT بر اساس برازش منحنی سینوسی با استفاده از تکنیک حداقل مربعات (Download Paper) The 3rd National Conference on Electrical, Computer & Industrial Achievements
65 تشخیص خطای حلقه استاتور ژنراتور بادی بوسیله تئوری موجک (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
66 تشخیص، شناسایی و مکانیابی خطا در شبکه هوشمند با استفاده از ویژگی تغییرات سیگنال فرکانس و ولتاژ (Download Paper) 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering
67 تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن بار متغیر سیستم (Download Paper) 19th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2011)
68 تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن بار متغیر سیستم (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
69 تنظیم و هماهنگی تطبیقی رله های دیستانس درحضور UPFC (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer South Iran
70 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی بر DG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (Download Paper) 1st national conference of the city, life, peace
71 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی بر DG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات (Download Paper) 2nd National Conference on new topics in accounting, management and entrepreneurship
72 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی بر DG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات (Download Paper) National Conference on the Role of Accounting in the realization of a multi-year program of  developing government
73 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی برDG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (Download Paper) National Conference on Intelligent Systems in Electrical and Computer Engineering
74 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی برDG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات (Download Paper) 2nd National Conference on Intelligent Systems in Electrical and Computer Engineering
75 تولید پراکنده با نیروگاه فتوولتاییک یکصد کیلووات و بررسی فنی و اقتصادی آن (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
76 جابجایی و تنظیم بهینه TCSC برای مدیریت تراکم در بازار برق تجدید ساختار یافته (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
77 جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع باالگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج آن با الگوریتم سرد شدن تدریجی ذوب فلزات (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
78 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها و بهبود کیفیت توان شبکه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
79 جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) با هدف رویت پذیری خطا در شبکه انتقال (Download Paper) 1st International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology
80 جایابی و تعیین اندازه بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Engineering, Islamic Azad University Langrood
81 حذف اضافه ولتاژهای ناشی از رزونانس شبکه فشار متوسط با ترانسفورماتورسمیه پس اس بزداشته شذن خطای تک فاس به سمیه (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
82 حضور سیستم های ذخیره ساز انرژی برای بهبود پایداری در ریزشبکه ها در اثر خطای سه فاز (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
83 حفاظت اتصال زمین 100 در صد سیم پیچ استاتور ژنراتور در نیروگاههای برق آبی (Download Paper) 2nd Electric Power Generation Conference
84 حفاظت ریزشبکه توزیع با ژنراتورهای سنکرون از طریق استفاده از محدود کننده جریان خطا (Download Paper) 2nd Iranian National Conference on Electrical Engineering
85 حفاظت شبکه متصل به تولید پراکنده (Download Paper) 03rd Power Systems Protection & Control Conference
86 خطایابی فیدرهای 33 کیلوولت با استفاده از تکنیک های هوشمند در شبکه توزیع نیروی برق خوزستان (Download Paper) 2nd Iranian National Conference on Electrical Engineering
87 ردیابی پخش توان و تخصیص تلفات در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
88 ردیابی نقطه بیشینه توان با روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر (Download Paper) 16th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
89 رفع تراکم درخطوط انتقال با استفاده از جایابی ادوات facts به روش انالیز حساسیت و الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Energy Conservation
90 سیستم مدیریت انرژی برای افزایش انعطاف پذیری ریزشبکه ها در طول عملکرد جزیره ای (Download Paper) 2nd National Conference on Electrical and Computer Engineering
91 شبیه سازی DVR برای کاهش فرو افتادگی ولتاژ ناشی از انواع اتصال کوتاه بر اساس (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
92 شبیه سازی حفاظت دیستانس خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با الگوریتمهای متداول (Download Paper) 13th Iranian Conference on Electric Engineering
93 شبیه سازی فیلتر اکتیو جهت کاهش اثرات هارمونیکهای بار غیرخطی (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
94 شبیه سازی منابع آب زیرزمینی دشت مهیارشمالی با استفاده ازسیستم استنتاجی فازی ـ عصبی تطبیقی (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
95 شناسایی چهره با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و تاثیر حالتهای مختلف روحی چهره نویز و انسداد درنرخ شناسایی (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
96 طراحی بهینه انرژی قابل تجدید مبتنی بر ریزشبکه ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA (Download Paper) 18th  Conference on Electrical Engineering OF Iranian Student
97 طراحی رلة وصل مجدد تکفاز تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 18th International Power System Conference
98 طراحی فیلترهای هارمونیکی بر اساس تصحیحضریب قدرت برای مبدل های HVDC (Download Paper) 20th International Power System Conference
99 طراحی کنترلر بهینه STATCOM جهت افزایش پایداری دینامیکی شبکه (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
100 طراحی میکروگریدهای بهینه در سیستم توزیع به منظور افزایش قابلیت اطمینان (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
101 طراحی نرم افزار درایو الکتروموتورهای DC به منظور کاهش Ripple جریان (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Energy Conservation
102 طراحی و عملکرد بهینه سیستم ترکیبی سرمایش، گرمایش و توان الکتریکی ریزشبکه برای شبکه بیمارستانی (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
103 طراحی و عملکرد بهینه سیستم تولید پراکنده در ریز شبکه ها مبتنی بر انرژی تجدید پذیر در یک شبکه روستایی با هدف کاهش هزینه و آلایندگی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (Download Paper) 8th iranian conference on electrical and electronic engineering
104 طراحی یک کنترل کننده جدید فازی DSTATCOM جهت بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
105 طرح تزریق ولتاژ سری به منظور بهبود عملکرد گذر از خطای توربین های بادی سرعت ثابت (Download Paper) 8th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
106 طرح حذف بار ترکیبی متمرکز برای مقابله با خاموشی های سراسری (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology's mechanical and electrical engineering
107 عدم قطعیت در مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه های تجدیدپذیر شامل تجهیزات ذخیره با لحاظ شرایط واقعی بهره برداری (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
108 کاربرد الگوریتم بندرز جهت مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
109 کاربرد تئوری معتبرسازی و تلفیق داده ها، جهت طراحی و تصحیح میترها در نیروگاه ها (Download Paper) 5th Electric Power Generation Conference
110 کاهش تلفات انرژی الکتریکی در پتروشیمی بندر امام با حذف هارمونیک دریکسوسازهای صنعتی با استفاده فیلترهای پسیو (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
111 کاهش تلفات و رفع نقاط داغ در یک ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی درشرکت فولاد خوزستان (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
112 کاهش تلفات و رفع نقاط داغ در یک ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی درشرکت فولاد خوزستان (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
113 کاهش موثر جریان نول و جریان های هارمونیکی توالی صفر با استفاده از ترانسفور ماتور زیگراگ در شبکه برق سه فاز جهار سیمه (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
114 کنترل پیشرفته سرعت موتور القایی با بکارگیری کنترلر فازی (Download Paper) 11th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
115 کنترل فتوولتائیک با ردیابی بیشینه توان در ریزشبکه ها با در نظرگیری تغییرات شرایط محیطی (Download Paper) 2nd National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
116 کنترل هوشمند DFIG در سیستم تبدیل انرژی بادی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 1st National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
117 مانیتورینگ و عیب یابی ماشینهای دوار بر اساس طیف توان بوسیله منطق فازی (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
118 محاسبه هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان (Download Paper) 24nd International Power System Conference
119 مدل احتمالاتی کمینه سازی هزینه پرداختی قیمت برق با درنظرگرفتن عدم قطعیت انرژی باد (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)
120 مدلسازی و شبیه سازی میکروتوربین در حالت های جزیره ای و اتصال به شبکه به عنوان منبع انرژی توزیع شده (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
121 مدیریت انرژی چندهدفه ریزشبکههای مبتنی بر CHP با در نظر گرفتن قیود عملیاتی و ذخیرهسازهای انرژی (Download Paper) International Conference on Technology and Energy Management
122 مدیریت انرژی چندهدفه ریزشبکههای مبتنی بر CHP با در نظر گرفتن قیود عملیاتی وذخیرهسازهای انرژی (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
123 مدیریت تراکم در بازار برق تجدیدساختار یافته به کمک جایابی و تنظیم بهینهTCSC (Download Paper) 19th Iranian Conference on Electric Engineering
124 مدیریت توان حقیقی درریزشبکه مستقل دارای منابع باواسط الکترونیک قدرت درحضوراختلالات توان و بارها بااستفاده ازشبکه عصبی - فازی تطبیقی (Download Paper) 1st National Conference on Management of Renewable and clean Energy
125 مدیریت توان در ریزشبکه های ترکیبیAC/DC در حالت متصل به شبکه و حالت جزیره ای (Download Paper) 3rd Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
126 مطالعه و شبیه سازی UPFC دارای کنترل کننده های شبکه عصبی و گسسته در بهبود پایداری گذرا (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
127 مقایسه روش های کنترل متعارف و کنترل مستقیم در ردیابی نقطه بیشینه توان در نیروگاه های خورشیدی مستقل از شبکه (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
128 مقایسه عملکرد کنترل کننده های SMES-SMES و TCPS-SMES در کنترل اتوماتیک تولید سیستم به هم پیوسته دو ناحیه ای هیدروترمال (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
129 مکان یابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده به منظور افزایش پایداری سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه فاخته (Download Paper) 2nd Conference on Advances in Electrical and Computer Engineering