Doctor Hamidreza Horri

Doctor Hamidreza  Horri

Doctor Hamidreza Horri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hamidreza Horri in Journals

Position Journal Name
دبير تخصصيJournal of accounting knowledge
دبير تخصصيJournal of development & capital

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) Journal of accounting knowledge Volume: 6, Issue: 23
2 برآورد کشش های تقاضای خدمات درمانی با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل AIDS (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 8, Issue: 27
3 بررسی تاثیر توسعه مالی و مصرف انرژی بر تخریب زیست محیطی در ایران در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 2, Issue: 6
4 بررسی تاثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 2, Issue: 1
5 بررسی مزیت نسبی عسل طبیعی ایران با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 9, Issue: 2
6 تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 8, Issue: 30
7 مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی های نو و فسیلی (Download Paper) Environmental Economics and Natural Resources Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه تسهیلات بانکی برای زوجین براساس شرایط گروه سنی آنان در جهت کاهش وتاخیر سن ازدواج (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
2 ارزیابی تاثیر متغیرهای محیطی بر کارایی فنی تولیدکنندگان عمده قارچ خوراکی بااستفاده از یک فرایند دومرحلهی (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
3 بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
4 بررسی تأثیر سرکوب مالی بر سرمایهگذاری بخش نفت و گاز در ایران: رهیافت الگوریتم ژنتیک (Download Paper) The Iranian National Conference on Environment and Energy
5 تبادل بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران (Download Paper) 12 Conference on Tax and Fiscal Policies in Iran