Doctor Mohammadali Rezvani

Doctor Mohammadali Rezvani

Doctor Mohammadali Rezvani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammadali Rezvani in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering Tehran 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 2, Issue: 1
2 توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 2, Issue: 4
3 شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 4, Issue: 4
4 مانیتورینگ سایش چرخهای قطاربه منظور کنترل وبرنامه ریزی عملیات نگهداری وتعمیرات (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 4, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز مکانیکی سازه واگن مسافری پارسی و بهینه سازی طراحی آن با استفاده از پارامترهای مودال (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
2 ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
3 ارزیابی پیامدهای جانی ناشی از وقوع پیشامد نامطلوب آتش سوزی در قطار مسافری با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
4 ارزیابی راحتی سفر در واگن های متروی تهران (Download Paper) 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
5 ارزیابی علل ریشه ای وقوع پیشامد نامطلوبخروج قطار از ایستگاه و ورود به قطعه خط در هنگام اشغال بودن آن:با استفاده از رویکرد فازی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
6 امکان سنجی تبدیل ترنست های هفت واگنه DC متروی تهران به ترنست های هشت واگنه با تحلیل روی سیستم ترمز ترنست ها (Download Paper) 09th Railway Transportation Conference
7 بررسی سایش فلنج چرخهای قطار به کمک اندازه گیری میدانی در خط دو متروی تهران (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
8 بررسی کارایی و دقت سامانه های نوین پایش وضعیت کنار ریل در ناوگان ریلی (Download Paper) 05th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference
9 بررسی نواحی حساس و میزانجابجایی های ایجاد شده در چرخ و ریل بر اساس کارکرد ناوگان (Download Paper) National Conference on Mechanical Engeering
10 پایش نویز ناشی از تردد قطارهای سریع سیر و کنترل اثرات مخرب آن برسازه های مجاور خطوط آهن (Download Paper) 05th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference
11 پیش بینی رفتار سایشی چرخهای قطار با استفاده از داده های واقعی به منظور برنامه ریزی تعمیرات چرخها (Download Paper) 03rd National Conference on Maintenance
12 تاثیر پروفیل بر دینامیک و روند سایش چرخ های قطار (Download Paper) 08th Railway Transportation Conference
13 تحلیل استاتیکی شاسی لکوموتیو و صحه گذاری تجربی مدل (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
14 تحلیل خرابی یاتاقان های متحرک موتور دیزل 16 سیلندر لکوموتیو (Download Paper) 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
15 تهیه PW11ZnO39@PbO(imid)4 به عنوان یک نانوکاتالیزوری کارآمد برای گوگردزدایی از بنزین (Download Paper) 2nd Seminar on Applied Chemistry of Iran
16 تهیه نرم افزار محاسبات ترمز واگن های باری استاندارد (Download Paper) 08th Railway Transportation Conference
17 جایگزینی تست آزمایشگاهی فریم بوژی با تست نرم افزاری (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
18 سایش فلنج چرخ و اثرات آن در قطارهای متروی تهران (Download Paper) 10th Railway Transportation Conference
19 سنتز نانوکامپوزیت جدید هیبرید آلی معدنی PCUMo-MgCu2O4@CS بهعنوان کاتالیزور کارآمد در گوگردزدایی اکسیداسیونی از بنزین (Download Paper) 2nd Seminar on Applied Chemistry of Iran
20 سنتز و شناسایی نانوکاتالیست PMnW11-GO در جهت حذف فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو (Download Paper) 2nd Seminar on Applied Chemistry of Iran
21 شبیه سازی دینامیک حرکت واگن باری به هنگام عبور از روی سوزن باهدف تعیین استراتژی پایش وضعیت ناوگان ریلی (Download Paper) 05th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference
22 شبیه سازی دینامیکی واگن با بوژی دو محوره (Download Paper) 07th Railway Transportation Conference
23 شبیه سازی و بررسی جابجایی پایه موتورهای، موتور 16 سیلندر دیزلی سنگین، در اثر پدیده ی عدم احتراق (Download Paper) 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
24 شبیه سازی و تحلیل اثر توام تنش های حرارتی و مکانیکی در پوسته موتور دیزل لکوموتیو GT26 (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
25 طراحی Transfer car (Download Paper) 07th Railway Transportation Conference
26 مطالعه میدانی جهت بهبود سیستم ترمز JZ-7 لکوموتیوهای مدل DF8Bi و تحلیل نتایج آن (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
27 موانع جذب فناوریهای نوین در صنعت ناوگان ریلی کشور (Download Paper) 01st National Conference on Rolling Stock Industry