Sohrab Hejam

 Sohrab  Hejam

Sohrab Hejam

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Sohrab Hejam in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Agricultural Meteorology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 5, Issue: 19
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طراحی ساختمانهای مسکونی با استفاده از مدل SDSM مطالعه موردی: شهر کرمانشاه (Download Paper) International Conference on art, architecture and applied
2 ارزیابی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر عملکرد محصول گندم دیم سرداری تحت شرایط محدودیت داده (مطالعه موردی ایستگاه سرارود کرمانشاه) (Download Paper)
3 ارزیابی خشکسالی کشاورزی با استفاده از تصاویر و داده های اندازه گیری شده توسط ماهواره NOAA-AVHRR (Download Paper) 2nd national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
4 ارزیابی روشهای زمین آماری در برآورد منطقه ای تبخیروتعرق مرجع و مقایسه با نتایج موجود حاصل از تصاویر ماهوارهای در مرکز و شمال استان خوزستان (Download Paper) Geomatics 1388
5 ارزیابی روشهای زمین آماری در برآورد منطقهای تبخیروتعرق مرجع - مطالعه موردی استان خوزستان (Download Paper) 03rd Water Resources Management
6 استفاده از پالایه کالمن غیرخطی برای تصحیح پیش بینی سرعت باد سطح زمین در مدل WRF (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
7 الگو های فراکتال و نظریه آشوب در سیستم های اقلیمی (Download Paper) 4th international conference on new approaches to science, engineering and technology
8 انتخاب بهترین توزیع آماری برای داده های بارش تگرگ در چند نمونه اقلیمی ایران (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
9 انتخاب بهترین توزیع آماری برای داده های بارش تگرگ در چند نمونه اقلیمی ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
10 برآورد پارامتر تابش(ساعت آفتابی) و ضرایب آنگستروم در استان خوزستان (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
11 برآورد نمایه خشکسالی روزانه با بهره گیری از پدیده های همدیدی هواشناسی : بررسی موردی ایستگاه هواشناسی بابلسر (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
12 بررسی آماری توفان گرد و خاک در استان تهران با استفاده از داده های ایستگاه های سینوپتیک از بدو تاسیس تا سال 2010 (Download Paper) 5th Regional Conference on Climate Change
13 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم در همدان (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
14 بررسی اثر تغییرات دما و بارش بر رواناب در حوضه آبریز امامه ( استان تهران ) (Download Paper) 02nd Water Resources Management
15 بررسی اثرات تگرگ بر عملکرد چغندر قند (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
16 بررسی استعداد خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در چند نمونه اقلیمی ایران (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
17 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات نیاز آبی ذرت در استان فارس به کمک مدل آماری Lars-wg5 (Download Paper) 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
18 بررسی تحلیلی توزیع زمانی بارش توفان های جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: توفان 12 ‏تا 15 ‏نوامبر 2006 ‏حوضه کارون) (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
19 بررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهای بارانی درغرب و شمال غرب ایران (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
20 بررسی جزییات فیزیکی طرحواره های سطح مدل میان مقیاس منطقه ای MM5 (Download Paper) 06th Conference of Numerical Wether Prediction
21 بررسی سطح پوشش برفی و رابطه آن با ارتفاع در استان خراسان شمالی (Download Paper) 1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management
22 بررسی عوامل موثر در کاربرد پارامترهای هواشناسی در کشاورزی در کشور (Download Paper) Sixth International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
23 بررسی موردی تاثیر آلودگی حاد هوا بر خرد فیزیک ابر و کیفیت آب بارش شهر تهران (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
24 بررسی موردی تاثیر آلودگی حاد هوا بر خرد فیزیک ابر و کیفیت آب بارش شهر تهران (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
25 پایش خشکسالی با استفاده از ارزیابی سیستم شاخص تنش کشاورزی ASIS (Agriculture Stress Index System) (Download Paper) 2nd national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
26 پس پردازش برونداد مدل WRF برای بارندگی در ایران (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
27 پیش بینی بسیار کوتاه مدت توفان های گرد وخاک در تهران با استفاده از داده های ایستگاه های اتوماتیک هواشناسی مطالعه موردی توفان 12 خرداد 93 در تهران (Download Paper) 5th Regional Conference on Climate Change
28 پیش بینی عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخصهای هواشناسی کشاورزی در استان کرمانشاه (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
29 تحلیل پدیده تگرگ از جنبه های مختلف هواشناسی و اقلیم شناسی در چند نمونه اقلیمی ایران (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
30 تحلیل دینامیکی طوفان گرد و غبار تاریخ 11 فوریه 2009 در جنوب غرب ایران (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
31 تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: فوریه 2009) (Download Paper) 01st National Desert Conference
32 تحلیل هارمونیک چرخه فصلی بارش در همدان (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
33 تعیین تاریخ های کاشت و برداشت گیاه کلزا با استفادها ز شاخص درجه ـ روز ـ رشد به جهت تعدیل تغییرات اقلیمی برای کشت دوگانه آن در استان چهار محال و بختیاری (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
34 تعیین سطح پوشش برف استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس وتوزیع زمانی فصلی آن (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
35 تعیین سطح پوشش برف استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجیده مودیس و توزیع زمانی فصلی ان (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
36 تعیین مناسبترین شبکه ی عصبی مصنوعی برای پیش بینی کوتاه مدت مه در فرودگاه ارومیه (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
37 توانمندی نظریه آشوب در پیش بینی شاخص خشکسالی SPI مطالعه موردی: رشت (Download Paper) 1st International Conference & 3nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
38 شبیه سازی بارندگی های حدی به کمک مدل پالس تصادفی بارتلت - لوئیز (مطالعه موردی تهران و رشت) (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
39 عملکرد نظریه آشوب در پیش بینی های هواشناسی مطاله موردی : اقلیم معتدل تهران (Download Paper) International Conference on Engineering and Applied Sciences
40 کارایی روش های زمین آمار در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه مودی: استان تهران) (Download Paper) Geomatics 1388
41 کاربرد زنجیره مارکف در بررسی احتمالات خشک و ترسالی و مقایسه آن با توزیع نرمال(مطالعه موردی ایستگاه قزوین) (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
42 مدلسازی تغییرات دما، بارش و ساعت آفتابی در ایستگاه های منتخب استان فارس در دو دهه آتی (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
43 مقادیر آستانه تغییرات دما و فشار در توفان گرد وخاک در تهران با استفاده از داده های ایستگاه های اتوماتیک هواشناسی (مطالعه موردی توفان 12 خرداد 93 در تهران) (Download Paper) 5th Regional Conference on Climate Change
44 مقایسه تبخیر و تعرق مرجع برآورد شده به روش زمین آمار با مقادیر محاسبه شده در سند ملی نیاز آبی کشور (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
45 مقایسه شاخص SPI و Palmer با سیستم شاخص تنش کشاورزی ASIS Agriculture Stress Index System (Download Paper) 2nd national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development