Gholam Abbas Barani

 Gholam Abbas Barani

Gholam Abbas Barani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Gholam Abbas Barani in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 برآورد نیاز آبی تالاب های هویزه با رویکرد کنترل ریزگردها و بهبود شرایط زیست محیطی (Download Paper) Journal of Hydraulics Volume: 12, Issue: 3
2 پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش های داده محور و تجربی (Download Paper) Irrigation and water engineering scientific research journal Volume: 9, Issue: 4
3 تحلیل حساسیت فاصله اولیه بین ذرات در روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده در شبیه سازی امواج ناشی از شکست سد (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 25, Issue: 4
4 کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون (Download Paper) Irrigation and water engineering scientific research journal Volume: 7, Issue: 4
5 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل در بستر با رسوبات چسبنده (Download Paper) Journal of Hydraulics Volume: 14, Issue: 1
6 معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانوین و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 19, Issue: 65
7 واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو) (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 25, Issue: 3
8 واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک امریکا با روش حداقل مربعات (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز عددی تفرق امواج خطی و غیرخطی حول بدنه یک پایه استوانه ای به روش اجزا محدود (Download Paper) 04th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
2 آنالیز موجکی دبی های ورودی به مخزن سد ونیار(تبریز) (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
3 اثرات رسوب بر کیفیت آب تالاب های پایین دست حوزه های آبخیز هراز و بابلرود و ضرورت برنامه ریزی کیفی تالاب ها (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
4 ارزیآبی مقدار بار معلق در مخازن سدها با تفکیک دوره های زمانی خشک و تر (مطالعه موردی سد زاینده رود) (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
5 ارزیابی اقتصادی تکنولوژی های مختلف آب شیرین کن (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
6 ارزیابی بیشترین عمق آبشستگی در پایین دست دهانه خروجی کالورت با استفاده از مدل توسعه یافته NF-GMDH-PS (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
7 ارزیابی تآثیر طرح تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران با کمک مدل ریاضی و استفاده از کد MODFLOW (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
8 ارزیابی تاثیر مدل هیدروگراف واحد اشنایدر در تلفیق با دو مدل تلفات، جهت برآورد رواناب سطحی حوضه ابریز ابوالعباس (Download Paper)
9 ارزیابی خسارت ناشی از سیلاب با استفاده از منحنی های ضریب خسارت مطالعه موردی شهر جیرفت (Download Paper) First National Conference on Agriculture, Environment
10 ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
11 ارزیابی روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
12 ارزیابی روش های بررسی نشت در پی و بدنه سدهای خاکی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
13 ارزیابی روشهای هیدروگراف واحد SCS وکلارک دربرآورد هیدروگراف سیل حوضه آبریز ابوالعباس (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
14 ارزیابی روند رسوب گذاری در پشت سدهای انحرافی (مطالعه موردی: سد انحرافی دز) (Download Paper) 03rd Erosion and Sediment National Conference
15 ارزیابی عملکرد سد خاکی در مقابل نشت با استفاده از نرم افزار seep-w و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق (مطالعه موردی سد خاکی بافت) (Download Paper) 11th National Seminar on Watershed Management
16 ارزیابی عملکرد مدل بارش-رواناب یکپارچه MILC در تخمین رواناب روزانه ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو) (Download Paper) Water Engineering Conference and Exhibition
17 ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
18 ارزیابی مدل هیدروگراف واحدکلارک، با استفاده از مدل ریاضی، جهت برآورد سیلاب حوضه آبریز ابوالعباس (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
19 ارزیابی هیدرولیکی شبکه های ابرسانی و کاهش نشت با استفاده از تنظیم شیرالات توسط نرم افزار Water gems (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
20 استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی به منظور پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
21 استفاده از روش scs در برآورد پیک سیلاب (مطالعه موردی: سیلاب حوضه ابوالعباس خوزستان) (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
22 استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر به منظور شبیه سازی ریزش ناگهانی ستون آب (شکست سد) (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
23 استفاده از سازه های فضاکار به عنوان پشت بند سدهای پشت بنددار (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
24 استفاده از شیکه های عصبی مصنوعیANN در پیش بینی مقدار بار معلق رودخانه زاینده رود(روش پرسپترون چند لایهMLP ) (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
25 استفاده از مدل فیزیکی در بررسی اثر آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه رودخانه ها (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
26 استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاکی(مطالعه موردی سد خاکی دوستی) (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
27 استفاده الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد سدها با بکارگیری نرم افزار مطلب 7 (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
28 استفده از مدل k-3 اصلاح شده در حل معادلات جریان غیرماندگار در کانال غیر مستقیم (Download Paper) 03RD Iranian Hydraulic Conference
29 استنتاج قوانین بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از سیستمهای عصبی فازی مطالعه موردی: سد جیرفت (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
30 استهلاک انرژی در سرری زهای پلکانی شی بدار (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
31 اصلاح محدودیتهای روش الگوریتم ژنتیک به روش ترکیبی Hillclimber در بهینه سازی بهره برداری از سیستمهای توزیع آب (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
32 اندرکنش سیال- سازه در سیستم لوله در حوزه فرکانس (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
33 اهمیت انتخاب نوع لوله در شبکه توزیع آب (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
34 اهمیت لوله در شبکه توزیع آب با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
35 برآورد اجزای پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
36 برآورد دبی رودخانه با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیان و مفهوم مدل سازی کانال های مرکب روباز (Download Paper) 8th Scientific Conference on Watershed Management and Water and Soil Management
37 برآورد عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل باآرایش مرکب تحت اثرجریان آب زلال با استفاده ازروش دسته بندی گروهی داده ها (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
38 برآورد میزان انتقال رسوب در حوزه آبریز سد میناب با روش EPM (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
39 برآورد نیاز آبی طرح آبرسانی(مطالعه موردی: سیمک کوهپایه) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
40 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سرریز پلکانی (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
41 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل ها (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
42 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل صفحات مستغرق در کنترل رسوب دهانه های آبگیر رودخانه ها (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
43 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها (Download Paper) 01st Irrigation and Drainage Network Management National Conference
44 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر تثبیت بستر رودخانه ها (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
45 بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی پروفیل بستر با استفاده از مدل فیزیکی (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
46 بررسی آزمایشگاهی تغییرات غلظت جریان چگال درمخازن سدها در اثر جریان ورودی رودخانه (Download Paper)  1st conference of architecture and civil engineering
47 بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی ومدل سازی با روش شبکه عصبی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
48 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی در ساحل خارجی رودخانه ها با استفاده از آبشکن (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
49 بررسی آزمایشگاهی نقطه شروع هوادهی در جریان رویه ای در سرریزهای پلکانی (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
50 بررسی آیین نامه های مختلف در بهینه سازی شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
51 بررسی اثر آبشکنهای (groyne) نفوذ پذیر (مشبک) در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در خم خارجی رودخانه ها به کمک مدل فیزیکی (Download Paper) 01st National Conference of Dam and Hydraulic Structures
52 بررسی اثر ابعاد مدل گروه پایه با استفاده از نرم افزار Flow-3D (Download Paper) 11th International River Engineering Conference
53 بررسی اثر باز و بسته بودن دریچه های سد دوستی بر منحنی ضریب آبگذری آن با استفاده از نرم افزار FLOW_3D (Download Paper) 3rd National Conference of Civil Engineering
54 بررسی اثر تغییرات نفوذپذیری آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه با مدل فیزیکی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
55 بررسی اثر تغییرات نوع پوشش گیاهی در شرایط مختلف استغراق و تراکم برضریب زبری (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
56 بررسی اثر شیب بستر بر جریان شکافی (Rip Current) با استفاده از مدل فیزیکی (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
57 بررسی اثر صفحات مستغرق در جلوگیری از ورود رسوبات به داخل آبگیر با استفاده از مدل فیزیکی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
58 بررسی اثر صفحات مستغرق درانتقال رسوب درانحناءرودخانه با مدل فیزیکی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
59 بررسی اثر صفحات مستغرق درکاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیرها با استفاده ازمدل فیزیکی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
60 بررسی اثر عوامل اقلیمی در فرآیند بهره برداری از معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان (Download Paper) 02nd Regional Conference on Climate Change
61 بررسی اثر هندسه سرریز در جریان عبوری از روی سرریز اوجی بااستفاده از روش VOF (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
62 بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (Download Paper) 01st National Conference on Mitigation of Water Crises
63 بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز های پلکانی لبه دار (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
64 بررسی برخی شاخص های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه دو رقم ارزن تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
65 بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری موج شکن های توده سنگی (Download Paper) Modern Materials & Structures in Civil Engineering Science
66 بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه آجی چای در محل ایستگاه سد ونیار با استفاده از تبدیل موجکی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
67 بررسی پتانسیل‌های استفاده از پساب فاضلاب (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
68 بررسی پیش بینی پیشروی تخریب در موج شکن های توده سنگی (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
69 بررسی تاثیر اشکال هندسی در کانال های مرکب با مدل ریاضی SKM در جریان ثانویه (Download Paper) National Conference on Sustainable Development with a focus on disaster risk reduction
70 بررسی تاثیر پیوستگی و گسستگی جریان از منبع ورودی بر مدیریت بهینه مواد افزاینده به سیستمهای چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd Water Resources Management
71 بررسی تاثیر تعداد مخازن در حوضه رودخانه ها بر تامین بهینه نیازمندیها به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
72 بررسی تاثیر تعداد و مکان هواده ها برروی تنداب سرریز با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (مطالعه موردی: سرریز سد آزاد مریوان) (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
73 بررسی تاثیر جریان چگال بر عمق آبشستگی خط لوله و ارائه چندین مدل تخمین عمق آبشستگی خط لوله و مقایسه آنها با یکدیگر (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
74 بررسی تاثیر جریان های چگال بر عمق آبشستگی پایه پل (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
75 بررسی تاثیر مکان گالری در پایداری سدهای وزنی (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
76 بررسی تأثیر اشکال هندسی در بروز سیلاب بعنوان شریان‌های حیاتی در کانال‌های مرکب (Download Paper) National Conference on Disaster Management & HSE
77 بررسی تأثیر جریان های ورودی و نیازمندیهای پایاب مخازن بر میزان بهینه جریانات حدفاصل سدها در سیستم های چند مخزنه  (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
78 بررسی ترکهای ناشی از هیدراتاسیون در سازه های هیدرولیکی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
79 بررسی تطبیقی توزیع سرعت به دست آمده از داده های تجربی با مدل دو بعدی SKM در کانال مرکب (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
80 بررسی توزیع غلظت مواد معلق در طول مخزن سد با استفاده از مدل هیدرولیکی (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
81 بررسی توزیع فشاردرتخلیه کننده تحتانی سد (مطالعه موردی:تخلیه کننده سد نرماشیر) (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
82 بررسی جریان ثانویه در انحناء 90 درجه با مدل عددی (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
83 بررسی چاههای پیزومتری دشت سیرجان (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
84 بررسی چگونگی پایش خشک سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
85 بررسی چگونگی کنترل فشار جریان در طول سرریز به منظورکاهش خطر وقوع پدیده کاویتاسیون (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
86 بررسی دقت و کاربرد برنامه نویسی ژنتیکی برای تخمین عمق آبشستگی پایه پل زیرخط لوله وپایین دست سرریز جامی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
87 بررسی دقت و کاربرد روش دسته بندی گروهی داده ها (GMDH) در پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل قرار گرفته بر روی خاک چسپنده و غیر چسپنده (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
88 بررسی رفتار لرزه ای مخازن زمینی استوانه ای فولادی با فونداسیون های مختلف (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
89 بررسی رفتار مخازن زمینی دارای سیستم جداسازی لرزه ای به روش شبیه سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس (ABAQUS) (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
90 بررسی رفتار هیدرودینامیکییکسازه شناور تحت شرایطتکیه گاهی مختلف (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
91 بررسی روش اجزاء محدود و تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (Download Paper) 1st International Conference on Concrete Technology
92 بررسی روش اجزاءمحدود تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (Download Paper) 2nd International Conference on Seismic retrofitting
93 بررسی روش های تخمین عمق آبشستگی پایه پل و مقایسه آن ها با یکدیگر (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
94 بررسی روش های مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
95 بررسی روشهای بهینه سازی شبکه های آبرسانی و عملکرد آنها (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
96 بررسی روند تغییرات کیفیت آبهای زیر زمینی دشت مشهد با استفاده از نرم افزار هیدروشیمی (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
97 بررسی شکست سد در اثر نیروی زلزله بر پهنه سیلاب دشت و ارزیابی میزان خسارت آن به اراضی پایین دستمطالعه موردی سد پیشین واقع در شهرستان سرباز (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
98 بررسی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
99 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (Download Paper) 1st International Conference on Concrete Technology
100 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
101 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
102 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (Download Paper) 2nd International Conference on Seismic retrofitting
103 بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی شوت (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
104 بررسی عددی وآزمایشگاهی اثر شکل صفحات مستغرق در کنترل رسوبگذاری در محل دهانه آبگیر رودخانه ها (Download Paper) 03rd Water Resources Management
105 بررسی علل رسوب گذاری و تخریب در کانال های قنات کاظم آباد ماهان (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
106 بررسی علل وقوع سیلاب های شهری مورد مطالعه شهر گرگان (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
107 بررسی عوامل موثر بر overtopping با استفاده از معادلات USBR و Wilson (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
108 بررسی عوامل موثر بر کاهش جابجایی پوشش های شناور کاهش دهنده تبخیر (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
109 بررسی عوامل موثر در هوادهی و نقش هواده ها در جلوگیری از کاویتاسیون در سرریز سدها (Download Paper) 03rd Water Resources Management
110 بررسی عوامل موثردرایجادوگسترشجریانهای شکافی ( rip currents) (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
111 بررسی قابلیت اطمینان الگوریتمهای وراثتی در بهینه سازی منابع چند منظوره: مطالعه موردی سد دز (Download Paper) 02nd Water Resources Management
112 بررسی قابلیت اطمینان روش اجزاءمحدود و تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
113 بررسی کارایی الگوریتمهای مختلف در بهینه سازی مخازن چند منظوره: مطالعه موردی سد دز (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
114 بررسی کارایی روش داده محور شبکه بیزین در شبیه سازی رسوب بار معلق رودخانه (Download Paper) 3rd National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
115 بررسی کارایی سازه فضاکار به عنوان پشت‌بند سد (Download Paper) International Conference Light Weight Construction and Earthquake
116 بررسی کارایی مدل هیدروگراف واحد اشنا یدر در تلفیق با دو مدل تلفات ، در برآورد سیلاب توسط مدل ریاضی (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
117 بررسی کاربرد و دقت روش دسته بندی گروهی داده ها (GMDH) در تخمین عمق آبشستگی پایه پل و خط لوله (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
118 بررسی کاهش پاسخ هیدروالاستیکی سازههای شناور بسیاربزرگ به وسیلهی سلولهای گیل و اتصالات انعطافپذیر (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
119 بررسی کنترل رسوبگذاری جریان چگال توسط مانع در مخازن سدها ،با استفاده از نرم افزار Fluent (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
120 بررسی گسترش عرضی جریان چگال در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Fluent (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
121 بررسی مدل ریاضی SKM در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
122 بررسی مدل ریاضیSKMبرای تخمین توزیع عرضی سرعت در کانال مرکب (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
123 بررسی مدل شکست سه بعدی 3D و روشهای پیش بینی شکست سدهای خاکی در تعیین حداکثر دبی خروجی و پارامترهای شکست (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
124 بررسی مدلهای چندفازی در شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایره ای (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
125 بررسی مدلهای چندفازی در شبیهسازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایرهای (Download Paper) 1st Regional Conference on Mechanical Engineering
126 بررسی مسئله کاویتاسیون در سرریز سد ها به روش دینامیک سیالات محاسباتی(مطالعه موردی:سرریز سد دوستی) (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
127 بررسی مطالعات انجام شده در زمینه بهینه سازی و تنظیم شیرهای فشار شکن برای به حداقل رساندن تلفات در شبکه های توزیع آب (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
128 بررسی نحوه پایش خشکسالی با استفاده از شاخص درصدی از نرمال و دهک های بارندگی (Download Paper) 01st National Desert Conference
129 بررسی نشست زمین با استفاده از رادارInSAR (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
130 بررسی نقش سد گلستان 1 در مهار سیل سالهای 0 و 81 استان گلستان (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
131 بررسی و ارائه مدلهای اصلاح شده بارش - رواناب (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
132 بررسی و ارزیابی سه بعدی اثر رسوبات پشت سد انحرافی بر آبگیرهای جانبی(مطالعه موردی سد انحرافی دز) (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
133 بررسی واحد آرمور ایکس بلاک در موج شکن های توده سنگی (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
134 بررسیتغییرات خط آب شور در آبخوان های ساحلی ( مطالعه موردی آبخوان بابل-آمل) (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
135 بزرسی تاثیز صفحات نشت پذیز بز آبشستگی پلانج پول (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
136 بکارگیری پارامترهای منطقه ای موثر بر توان نگهداشت حوضه ابخیز با استفاده از روش SCS اصلاح شده (Download Paper) 1st Regional Water Resources Development Conference
137 بکارگیری سیستم فازی - عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش - رواناب (Download Paper) 1st Regional Water Resources Development Conference
138 بهره برداری بهینه از آبهای سطحی با توجه به اثر تغییر اقلیم بوسیله الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود) (Download Paper) 5 th. National Conference on Civil, Architectural & Municipal Engineering of IRAN
139 بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از ترکیب برنامه ریزی پویا و ANFIS مطالعه موردی: سدجیرفت (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
140 بهرهبرداری بهینه از مخزن سد جیرفت با استفاده از برنامهریزی غیرخطی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
141 بهینه سازی برنامه ریزی زمانی پمپاژ آب به مخزن تامین آب شبکه آبرسانی (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
142 بهینه سازی بهره برداری از آب های سطحی بوسیله الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود) (Download Paper) The 7th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development
143 بهینه سازی تعداد و مکان شیرهای آتش نشانی در طراحی شبکه های آبرسانی شهری به روش مکان یابی بر خط تسهیلات (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
144 بهینه سازی جایگزینی لوله های شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم مورچگان (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
145 بهینه سازی جایگزینی لوله های شبکه ابرسانی با استفاده از الگوریتم مورچگان (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
146 بهینه سازی خرپاهای فضایی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (Download Paper) 03rd National Conference on Space Structures
147 بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های ابگیر (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
148 بهینه سازی شبکه کانال های آبیاری جیرفت (Download Paper) 09th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage
149 بهینه سازی شبکه های ابرسانی با مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت درم حیط water GEMS مطالعه موردی: مجتمع ابرسانی دو حصاران خراسان جنوبی (Download Paper) International Conference on Water and Wastewater
150 بهینه سازی شعاع پرتاب کننده جامی شکل مسطح با استفاده از روش آنالیز ابعادی (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
151 بهینه سازی عملکرد سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط عدم قطعیت ورودیها (مطالعه موردی : سد جیرفت) (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
152 بهینه سازی عملکرد سیستم سد چند منظوره مهاباد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک (Download Paper) 02nd Water Resources Management
153 بهینه سازی مقطع کانالهای قابل کشتیرانی (Download Paper) 03rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
154 بهینه سازی نشت در شبکه توزیع آب شهری به وسیله مدیریت فشار با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه (Download Paper) Second International Conference on Civil Engineering, Structural and Earthquake
155 بهینه سازی وزن سکوهای دریایی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
156 بهینه سازی هزینه آب شیرین کن خورشیدی بافرآیند رطوبت زنی ورطوبت زدایی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
157 بهینه سازی یک سیستم چند مخزنه به روش الگوریتم زنتیک چند جمعیتی (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
158 بهینه یابی هوشمند شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 6th Intelligent Systems Conference
159 بهینهسازی سیستمهای انحراف سیلاب با استفاده از روش ریسک-هزینه (Download Paper) 3rd National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
160 بهینهسازی مدل بارش رواناب - SCS با استفاده از نرمافزار HEC-HMS ,و الگوریتم PSO مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه شورجره در استان فارس (Download Paper) 2ND International Conference on Science and Engineering
161 پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب با استفاده ازالگوریتم شبکه های عصبی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
162 پیش بینی ذخیره مخزن سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
163 پیش بینی روند گسترش آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
164 پیش بینی ضریب امطکاک در کانال های آبرفتی باروشmetamodeling (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
165 پیش رانش فویل نوسانگر با الهام از مکانیزم شنای ماهی (Download Paper)
166 پیشبینی تغییرمکانهای سد با استفاده از مدلANFIS (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
167 تاثیر انحنای سینوسی بر توزیع سرعت در کانال های مستطیلی پیچ و خم دار (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
168 تاثیر رژیم آبی بر تغییرات هندسی پلان رودخانه دز (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
169 تاثیر سدهای زیرزمینی روی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی ( مطالعه موردی دشت یزد- ارکان) (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
170 تأثیر تراکم پذیری آب و جذب انرژی موجهای هیدرودینامیکی مخزن در اندرکنش - مخزن با استفاده از روش SBFEM (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
171 تحلیل پخش سیلاب در پهنه سیلابگیر و مسیل رودخانه با استفاده از نرم افزار هیدرولیکی Hec-Ras مطالعه موردی (سیلابهای متوالی استان گلستان) (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
172 تحلیل دینامیکی رایزرهای مربوط به سکوهای دریایی در برابر امواج دریا با استفاده از نرم افزارANSYS (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
173 تحلیل دینامیکی سدخاکی باتوجه به ویژگیهای لرزه زمین زلزله بم مطالعه موردی سدخاکی تنگوئیه سیرجان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
174 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی ( مطالعه موردی سد خاکی تنگوئیه سیرجان ) (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
175 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی تنگوئیه سیرجان و سدخاکی بافت بااستفاده از نرم افزار Plaxis (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
176 تحلیل عددی ایجاد جریانهای بازگشتی در سواحل با شیب ملایم در اثر وجود موانع متقاطع با خط ساحلی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
177 تحلیل عددی رفتار سدهای خاکی و پیش بینی رفتار آنها تحت اثر تغییر ناگهانی تراز آب مطالعه موردی سد خاکی مسجد سلیمان (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
178 تحلیل نیروهای وارده بر سد بتنی با نرم افزار Ansys (مطالعه موردی:سد Friant آمریکا) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
179 تحلیل هیدرولیکی شکست سد صفارود با استفاده از HEC-HMS (Download Paper) 2nd  national conference on flood management and engineering approach to urban floods
180 تخمین افت انرژی روی سرریز پلکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
181 تخمین تنش برشی درکانال مرکب با استفاده ازمدل ریاضی دو بعدی SKM (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
182 تخمین دبی رودخانه با استفاده از روش درختی CART (مطالعه موردی: رودخانه هلیل رود) (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
183 تخمین دبی هواده های سریزهای شوت به منظور جلوگیری از پدیده کاویتاسیون با بکارگیری روشهای تجربی و رگرسیون خطی چندگانه (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
184 تخمین ضریب جریان ثانویه با استفاده از مدل ریاضی SKM در کانال مرکب (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
185 تخمین ضریب جریان ثانویه سیلاب در کانال های مرکب (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
186 تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل تحت شرایط جریان بستر زنده و آب زلال با استفاده از روش روش دسته بندی گروهی داده ها GMDH (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
187 تخمین عمق آبشستگی موضعی درزیرخطوط لوله مدفون دربستر دریابااستفاده از مدل درخت (MT) (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
188 تعیین پروفیل جریان آشفته دوفازی روی سرریز اوجی بااستفاده از روش VOF (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
189 تعیین پهنه سیلاب با دوره های بازگشت مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
190 تعیین دبی جریان درمقاطع مرکب با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی و مقایسه آن با روشهای یک بعدی (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
191 تعیین دبی رواناب حاصل از بارندگی در یک حوضه آبریز کوچک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
192 تعیین دوره های خشکسالی با استفاده از شاخص دهک های بارندگی (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
193 تعیین شماره منحنی حوضه ابریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
194 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از دور (تصاویر لندست+ETM) (Download Paper) 02nd Irrigation and Drainage Network Management National Conference
195 تعیین ضریب آبگذری سد دوستی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
196 تعیین محل مناسب برای سد خاکی(مطالعه موردی حوضه ی آبریز بردسیر) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
197 تعیین مدل منطقه ای براورد سیلاب در حوضه های جنوبی استان کرمان (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
198 تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک در هیدرولیک مخازن و سازه های آبی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
199 تعیین وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصور آباد بیرجند) (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
200 تغییرات خط آب شور درابخوان های ساحلی استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی دشت آذرشهر (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
201 تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
202 حل عددی معادلات سه بعدی حاکم بر جریان و انتقال رسوب در کانالهای کشتیرانی با روش حجم محدود (Download Paper) 04th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
203 حل عددی معادله هیدرودینامیک جریان دو فازی آب صاف و گل آلود در دریاچه به روش تفاضلهای محدود (Download Paper) 06th Conference of Fluid Dynamics
204 حل معادلات غیر دائمی جریان در کانالهای غیر مستقیم ذوزنقه ای (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
205 خشکسالی و بررسی آن با استفاده از شاخص های خشکسالی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
206 روش SCS -CN بر اساس روابط تحلیلی با حل رابطه نفوذ فلیپ (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
207 روش عددی برای مدل سازی جریان آب زیرزمینی (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
208 ساخت مدل آزمایشگاهی یک سازه شناور بزرگ و بررسی پارامترهای موثر بر جابجایی آن تحت نیروی موج (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
209 شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
210 شبیه سازی پدیده مخروطی شدن در چاه های افقی نفت با در نظر گرفتن افت انرژی جریان (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
211 شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایره ای (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
212 شبیه سازی جریان سیلابی حاصل از شکست سد با وجود مانع مثلثی و با استفاده از مدل های عددی آب کم عمق و معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده رینولدز (Download Paper) The first national conference on environmental research
213 شبیه سازی جریان شکست سد در کانال با وجود تغییر ناگهانی در توپوگرافی بستر (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
214 شبیه سازی جریان شکست سد در کانال با وجود موانع ذوزنقه ای شکل جانبی (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
215 شبیه سازی رفتار جریان رودخانه با استفاده از مدل RAS-HEC مطالعه موردی رودخانه هلیل (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
216 شبیه سازی شکست سد با وجود مانع منفرد با استفاده از مدل عددی CCHE2D (Download Paper) 15th Conference of Fluid Dynamics
217 شبیه سازی عددی پروفیل آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از روش حجم محدود (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
218 شبیه سازی عددی تراوش از بدنه و پی سد خاکی با استفاده از روش بدون شبکه هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
219 شبیه سازی عددی جابه جایی افقی و قائم در سدهای هسته آسفالتی، مطالعه موردی سد میجران رامسر (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
220 شبیه سازی عددی جریان درراه ماهی ازنوع سرریز و روزنه درسد انحرافی کرخه - حمیدیه (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
221 شبیه سازی عددی جریان دوفازی آب هوا بر روی طرحهای مختلف -سرریز پلکانی معمولی و مستغرق (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
222 شبیه سازی عددی دو بعدی جریان در دیواره جانبی تونل های انتقال آب (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
223 شبیه سازی وضعیت انباشت رسوب در مخزن سد توسط نرم افزار Gsrars3 (مطالعه موردی سد شهرستان میناب) (Download Paper) National Conference on Water,Human,Earth
224 شبیهسازی عددی جریان دوفازی آب-هوا بر روی چند طرح نوین سرریزپلکانی مستغرق متخلخل (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
225 شبیهسازی عددی ضربه قوچ در یک خط لوله با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
226 طراحی ساخت لایسیمز وزنی و ابزار الکترونیکی جهت اندازه گیری میزان تبخیر و تعریق کوتاه مدت واقعی و سایر پارامترهای اقلیمی (Download Paper) 01st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage
227 طراحی بهینه سدخاکی ،مطالعه موردی شهرستان هشجین (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
228 طراحی بهینه هندسی تالابهای آب سطحی مصنوعی با استفاده از روش حجم محدود (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
229 طراحی شبکه آبرسانی شهری با استفاده از روش نیوتن - رافسون مطالعه موردی منطقه اختیار آباد - شهرستان کرمان (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
230 طراحی شبکه های آبیاری با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
231 طرح بهینه بهره برداری مخازن سدهای چند منظوره با استفاده از تلفیق شبکه عصبی موجکی و الگوریتم تکاملی (EBWN) (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
232 فرصت ها و چالش های روش مهندسی ارزش در پروژه های آبی کشور (Download Paper) 1ST International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
233 کاربرد جت آب برای برش در صنعت (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
234 کاربرد روش SPH تراکم ناپذیردر شبیه سازی عددی دینامیکی موج حاصل از شکست سد (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
235 کاربرد روش بدون شبکه پترو گالرکین (MLPG) در مدل سازی نشت اب از زیر سد (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
236 کاربرد گراف خطی (LGT) در آنالیز شبکه های توزیع آب (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
237 کاربرد مدل ریاضی ترکیبی تئوری موجک و الگوریتم ژنتیک در مدیریت بهینه سیستم مخازن رودخانه ها (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
238 کاربرد نرم افزار ILWIS در تهیه مدل رقومی ارتفاع DEM نقشه هیپسومتری و محاسبه خصوصیات فیزیکی حوضه های ابریز مطالعه موردی حوضه آبریز راین (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
239 کاربرد های مفید پدیده کاویتاسیون (Download Paper) 13th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
240 کاهش خطر پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها با کنترل شاخص کاویتاسیون (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
241 کنترل آب های سطحی وپخش سیلاب به منظورتغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی (Download Paper) 1st International conference on new research in agricultural science and environment
242 محاسبه پارامترهای هیدرولیکی سرعت و عمق جریان در سرریز سدها با استفاده از نرم افزار Flow-3D مطالعه موردی سرریز سد دوستی (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
243 محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوزه های آبخیز با نرم افزار GIS(Ilwis) (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
244 محاسبه نیروهای حاصل از امواج دریا بر سازه های عمودی (شمع ها) با فواصل مختلف (Download Paper) 03rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
245 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه شناور بصورت آزمایشگاهی تحت اثر نیروی موج (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
246 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه های شناور با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
247 مدل بندی رفتار هیدروالاستیکسازه شناور بصورت آزمایشگاهیتحتاثر نیروی موج (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
248 مدل بندی ریاضی تولید محصول پسته دیم (Download Paper) 01st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage
249 مدل ریاضی برآورد تراوش از بدنه سدهای خاکی غیر همگن (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
250 مدل ریاضی برآورد گرادیان هیدرولیکی از بدنه سد خاکی با استفاده از نرم افزار SEEP/W (Download Paper) National Conference on Water and Wastewater Engineering
251 مدل سازی افت فشار سیال دو فازی ناشی از برداشت منابع زیر زمینی در محیط های متخلخل درشت دانه تغییر شکل پذیر (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
252 مدل سازی جریان آب زیرزمینی به دو روش بدون شبکه المان تحلیلی و هم آیی نقطه ای (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
253 مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب به روش حجم محدود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
254 مدل سازی حرکت سیال تراکم پذیر غیر دارسی در محیط متخلخل تغییر شکل پذیر (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
255 مدل سازی عددی بررسی پارامتر های مؤثر در آبشستگی پایه پلها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
256 مدل سازی عددی پدیده آبشستگی در مجاورت گروه پایه و تک پایه پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D (Download Paper) 11th International River Engineering Conference
257 مدل سازی عددی جریان بر روی سرریز سد ملاصدرا با استفاده از روش VOF (Download Paper) 1st National Conference on Numerical Methods in Civil Engineering NMCE2016
258 مدل سازی عددی شکست سدباروش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
259 مدل سازی عددی فشار هیدرودینامیک جریان در بدنه سدها (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
260 مدل سازی عملکرد سرریز کلید پیانویی با تاج مثلثی و ذوزنقه ای (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
261 مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی جریان ناشی از شکست سد (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
262 مدل عددی هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر با استفاده از معادلات ناویر استوکس برای مدل سازی جریان های سطح آزاد (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
263 مدل نمودن تبخیر و تعرق با استفاده از نرم افزار jandel و مقایسه آن با سایر روشها ( مطالعه موردی در مناطق باجگاه و کوشکک در شیراز (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
264 مدلسازی برآورد ضریب پایداری در سدهای خاکی غیرهمگن با استفاده از نرم افزار SLOPE/W (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
265 مدلسازی برآورد میزان تراوش و ضریب پایداری در سدهای خاکی غیر همگن با استفاده از بسته نرم افزار Geo Studio (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
266 مدلسازی جریان نشت از پی سد با استفاده از نرم افزار Seep3D مطالعه موردی: سد شهید عباسپور (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
267 مدلسازی شکست سد ملاصدرا و اثرات آن بر پایین دست با استفاده از نرم افزار MIKE11 (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
268 مدلسازی عملکرد سد با رویکرد پویایی سیستم ها (مطالعه موردی: سد مخزنی صفا) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
269 مدلسازی نشت آب از زیر سد با استفاده از روش بدون شبکه MLPG (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
270 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده از نرم افزارvisual MODFLOW 4.2 مدلSEAWAT (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
271 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده ازنرم افزار visual MODFLOW 4.2،مدل SEAWAT (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
272 مدیریت بهینه تنظیم مواد افزاینده در سیستمهای توزیع آب چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی (Download Paper) 02nd Water Resources Management
273 مدیریت پایدار منابع آب (Download Paper) National Conference on strategies for facing water crisis in Iran and the Middle East
274 مدیریت شریانهای حیاتی شهر کرمان در مواقع بروز زلزله با تاکید بر شبکه آبرسانی (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
275 مدیریت مصرف آب در شبکههای آبرسانی و کنترل نشت با استفاده از نرمافزارWaterGEMS(مطالعه موردی: مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
276 مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان با استفاده از مدل ریاضی مادفلو (Download Paper) Sixth Scientific Conference on Water and Soil Management
277 مصرف سرانه کل آب شهری با استفاده از مدل تجربی(مطالعه موردی:شهر رویدر) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
278 مطالعه عددی و آزمایشگاهی خصوصیات جریان روی سرریزهای پلکانی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
279 معرفی مدل تلفیقی تبدیل موجکی و شبکه های عصبی برای پیش بینی خشکسالی حوضه های آبخیز سدها (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
280 معرفی و مقایسه روشهای برآورد دبی در کانالهای باز مرکب مستقیم (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
281 مقاسیه روشهای Uf, Ro, Nano, Micro در تصفیه آب (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
282 مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق تخت و انحنادار برتثبیت سواحل رودخانه (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
283 مقایسه اثر آبشکنهای ( groyne ) نفوذپذیر به صورت شمع کوبی و حالت پره ای در کنترل فرسایش در خم خارجی رودخانه ها به کمک مدل فیزیکی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
284 مقایسه اثر آبشکنهای نفوذپذیر مختلط (میله ای - پره ای) باآبشکنهای نفوذ پذیر میله ای، پره ای و نفوذپذیر در کنترل فرسایش خم خارجی رودخانه به کمک مدل فیزیکی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
285 مقایسه استهلاک انرژی در سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از نرم افزار فلوئنت (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
286 مقایسه تطبیقی پهنه بندی سیلاب توسط مدلهای HEC-RASوMIKE11 در رودخانه تجن (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
287 مقایسه راندمان هیدرولیکی در تالابهای آب سطحی مصنوعی مستطیلی و گرد گوشه (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
288 مقایسه روش GA و روش تلفیقی GAW در بهینه سازی بهره برداری مخازن (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
289 مقایسه عملکرد­صفحات­مستغرق­انحناءدار­و زاویه­دار ­در کنترل­رسوب در انحناء رودخانه (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
290 مقایسه کیفی بهینه سازی اجزای مختلف یک سیستم چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
291 مقایسه مدل ISPH و مدل های عددی VOF، MPSو CIP برای مدلسازی جریان های سطح آزاد (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
292 مقایسه نتایج استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عملکرد سدها (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
293 مقایسه نقشه های پوشش گیاهی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای لندست و IRS با کمک شاخصهای NDVI و VI (Download Paper) 01st International Conference on Water Crisis
294 مکان یابی اولیه محل احداث سد و محاسبه حجم بهینه ی مخزن با نرم افزار GIS(مطالعه موردی: حوضه جیرفت) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
295 مکانیابی مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
296 نوسازی مدیریت ابیاری -نگرش ماسکاته (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
297 واسنجی پارامترهای مدل مفهومی هیدرولیکی با الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو ) (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
298 واسنجی مدل ریاضی HEC-HMS و ارزیابی این مدل در پاسخ به سیلاب حوضه آبریز ابوالعباس (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration