Gholam Abbas Barani

 Gholam Abbas Barani

Gholam Abbas Barani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Gholam Abbas Barani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Agricultural Meteorology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانوین و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 19, Issue: 65
2 واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک امریکا با روش حداقل مربعات (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز عددی تفرق امواج خطی و غیرخطی حول بدنه یک پایه استوانه ای به روش اجزا محدود (Download Paper) 04th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
2 آنالیز موجکی دبی های ورودی به مخزن سد ونیار(تبریز) (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
3 اثرات رسوب بر کیفیت آب تالاب های پایین دست حوزه های آبخیز هراز و بابلرود و ضرورت برنامه ریزی کیفی تالاب ها (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
4 ارزیآبی مقدار بار معلق در مخازن سدها با تفکیک دوره های زمانی خشک و تر (مطالعه موردی سد زاینده رود) (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
5 ارزیابی اقتصادی تکنولوژی های مختلف آب شیرین کن (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
6 ارزیابی بیشترین عمق آبشستگی در پایین دست دهانه خروجی کالورت با استفاده از مدل توسعه یافته NF-GMDH-PS (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
7 ارزیابی تآثیر طرح تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران با کمک مدل ریاضی و استفاده از کد MODFLOW (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
8 ارزیابی تاثیر مدل هیدروگراف واحد اشنایدر در تلفیق با دو مدل تلفات، جهت برآورد رواناب سطحی حوضه ابریز ابوالعباس (Download Paper)
9 ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
10 ارزیابی روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
11 ارزیابی روش های بررسی نشت در پی و بدنه سدهای خاکی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
12 ارزیابی روشهای هیدروگراف واحد SCS وکلارک دربرآورد هیدروگراف سیل حوضه آبریز ابوالعباس (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
13 ارزیابی روند رسوب گذاری در پشت سدهای انحرافی (مطالعه موردی: سد انحرافی دز) (Download Paper) 03rd Erosion and Sediment National Conference
14 ارزیابی عملکرد سد خاکی در مقابل نشت با استفاده از نرم افزار seep-w و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق (مطالعه موردی سد خاکی بافت) (Download Paper) 11th National Seminar on Watershed Management
15 ارزیابی عملکرد مدل بارش-رواناب یکپارچه MILC در تخمین رواناب روزانه ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو) (Download Paper) Water Engineering Conference and Exhibition
16 ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
17 ارزیابی مدل هیدروگراف واحدکلارک، با استفاده از مدل ریاضی، جهت برآورد سیلاب حوضه آبریز ابوالعباس (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
18 ارزیابی هیدرولیکی شبکه های ابرسانی و کاهش نشت با استفاده از تنظیم شیرالات توسط نرم افزار Water gems (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
19 استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی به منظور پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
20 استفاده از روش scs در برآورد پیک سیلاب (مطالعه موردی: سیلاب حوضه ابوالعباس خوزستان) (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
21 استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر به منظور شبیه سازی ریزش ناگهانی ستون آب (شکست سد) (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
22 استفاده از سازه های فضاکار به عنوان پشت بند سدهای پشت بنددار (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
23 استفاده از شیکه های عصبی مصنوعیANN در پیش بینی مقدار بار معلق رودخانه زاینده رود(روش پرسپترون چند لایهMLP ) (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
24 استفاده از مدل فیزیکی در بررسی اثر آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه رودخانه ها (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
25 استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاکی(مطالعه موردی سد خاکی دوستی) (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
26 استفاده الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد سدها با بکارگیری نرم افزار مطلب 7 (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
27 استفده از مدل k-3 اصلاح شده در حل معادلات جریان غیرماندگار در کانال غیر مستقیم (Download Paper) 03RD Iranian Hydraulic Conference
28 استنتاج قوانین بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از سیستمهای عصبی فازی مطالعه موردی: سد جیرفت (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
29 استهلاک انرژی در سرری زهای پلکانی شی بدار (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
30 اصلاح محدودیتهای روش الگوریتم ژنتیک به روش ترکیبی Hillclimber در بهینه سازی بهره برداری از سیستمهای توزیع آب (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
31 اندرکنش سیال- سازه در سیستم لوله در حوزه فرکانس (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
32 اهمیت انتخاب نوع لوله در شبکه توزیع آب (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
33 اهمیت لوله در شبکه توزیع آب با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
34 برآورد اجزای پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
35 برآورد دبی رودخانه با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیان و مفهوم مدل سازی کانال های مرکب روباز (Download Paper) 8th Scientific Conference on Watershed Management and Water and Soil Management
36 برآورد عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل باآرایش مرکب تحت اثرجریان آب زلال با استفاده ازروش دسته بندی گروهی داده ها (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
37 برآورد میزان انتقال رسوب در حوزه آبریز سد میناب با روش EPM (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
38 برآورد نیاز آبی طرح آبرسانی(مطالعه موردی: سیمک کوهپایه) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
39 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سرریز پلکانی (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
40 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل ها (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
41 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل صفحات مستغرق در کنترل رسوب دهانه های آبگیر رودخانه ها (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
42 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها (Download Paper) 01st Irrigation and Drainage Network Management National Conference
43 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر تثبیت بستر رودخانه ها (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
44 بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی پروفیل بستر با استفاده از مدل فیزیکی (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
45 بررسی آزمایشگاهی تغییرات غلظت جریان چگال درمخازن سدها در اثر جریان ورودی رودخانه (Download Paper)  1st conference of architecture and civil engineering
46 بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی ومدل سازی با روش شبکه عصبی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
47 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی در ساحل خارجی رودخانه ها با استفاده از آبشکن (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
48 بررسی آزمایشگاهی نقطه شروع هوادهی در جریان رویه ای در سرریزهای پلکانی (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
49 بررسی آیین نامه های مختلف در بهینه سازی شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
50 بررسی اثر آبشکنهای (groyne) نفوذ پذیر (مشبک) در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در خم خارجی رودخانه ها به کمک مدل فیزیکی (Download Paper) 01st National Conference of Dam and Hydraulic Structures
51 بررسی اثر باز و بسته بودن دریچه های سد دوستی بر منحنی ضریب آبگذری آن با استفاده از نرم افزار FLOW_3D (Download Paper) 3rd National Conference of Civil Engineering
52 بررسی اثر تغییرات نفوذپذیری آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه با مدل فیزیکی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
53 بررسی اثر تغییرات نوع پوشش گیاهی در شرایط مختلف استغراق و تراکم برضریب زبری (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
54 بررسی اثر شیب بستر بر جریان شکافی (Rip Current) با استفاده از مدل فیزیکی (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
55 بررسی اثر صفحات مستغرق در جلوگیری از ورود رسوبات به داخل آبگیر با استفاده از مدل فیزیکی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
56 بررسی اثر صفحات مستغرق درانتقال رسوب درانحناءرودخانه با مدل فیزیکی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
57 بررسی اثر صفحات مستغرق درکاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیرها با استفاده ازمدل فیزیکی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
58 بررسی اثر عوامل اقلیمی در فرآیند بهره برداری از معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان (Download Paper) 02nd Regional Conference on Climate Change
59 بررسی اثر هندسه سرریز در جریان عبوری از روی سرریز اوجی بااستفاده از روش VOF (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
60 بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (Download Paper) 01st National Conference on Mitigation of Water Crises
61 بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز های پلکانی لبه دار (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
62 بررسی برخی شاخص های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه دو رقم ارزن تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
63 بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری موج شکن های توده سنگی (Download Paper) Modern Materials & Structures in Civil Engineering Science
64 بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه آجی چای در محل ایستگاه سد ونیار با استفاده از تبدیل موجکی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
65 بررسی پتانسیل‌های استفاده از پساب فاضلاب (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
66 بررسی پیش بینی پیشروی تخریب در موج شکن های توده سنگی (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
67 بررسی تاثیر اشکال هندسی در کانال های مرکب با مدل ریاضی SKM در جریان ثانویه (Download Paper) National Conference on Sustainable Development with a focus on disaster risk reduction
68 بررسی تاثیر پیوستگی و گسستگی جریان از منبع ورودی بر مدیریت بهینه مواد افزاینده به سیستمهای چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd Water Resources Management
69 بررسی تاثیر تعداد مخازن در حوضه رودخانه ها بر تامین بهینه نیازمندیها به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
70 بررسی تاثیر تعداد و مکان هواده ها برروی تنداب سرریز با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (مطالعه موردی: سرریز سد آزاد مریوان) (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
71 بررسی تاثیر جریان چگال بر عمق آبشستگی خط لوله و ارائه چندین مدل تخمین عمق آبشستگی خط لوله و مقایسه آنها با یکدیگر (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
72 بررسی تاثیر جریان های چگال بر عمق آبشستگی پایه پل (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
73 بررسی تاثیر مکان گالری در پایداری سدهای وزنی (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
74 بررسی تأثیر اشکال هندسی در بروز سیلاب بعنوان شریان‌های حیاتی در کانال‌های مرکب (Download Paper) National Conference on Disaster Management & HSE
75 بررسی تأثیر جریان های ورودی و نیازمندیهای پایاب مخازن بر میزان بهینه جریانات حدفاصل سدها در سیستم های چند مخزنه  (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
76 بررسی ترکهای ناشی از هیدراتاسیون در سازه های هیدرولیکی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
77 بررسی تطبیقی توزیع سرعت به دست آمده از داده های تجربی با مدل دو بعدی SKM در کانال مرکب (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
78 بررسی توزیع غلظت مواد معلق در طول مخزن سد با استفاده از مدل هیدرولیکی (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
79 بررسی توزیع فشاردرتخلیه کننده تحتانی سد (مطالعه موردی:تخلیه کننده سد نرماشیر) (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
80 بررسی جریان ثانویه در انحناء 90 درجه با مدل عددی (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
81 بررسی چاههای پیزومتری دشت سیرجان (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
82 بررسی چگونگی پایش خشک سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
83 بررسی چگونگی کنترل فشار جریان در طول سرریز به منظورکاهش خطر وقوع پدیده کاویتاسیون (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
84 بررسی دقت و کاربرد برنامه نویسی ژنتیکی برای تخمین عمق آبشستگی پایه پل زیرخط لوله وپایین دست سرریز جامی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
85 بررسی دقت و کاربرد روش دسته بندی گروهی داده ها (GMDH) در پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل قرار گرفته بر روی خاک چسپنده و غیر چسپنده (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
86 بررسی رفتار لرزه ای مخازن زمینی استوانه ای فولادی با فونداسیون های مختلف (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
87 بررسی رفتار مخازن زمینی دارای سیستم جداسازی لرزه ای به روش شبیه سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس (ABAQUS) (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
88 بررسی رفتار هیدرودینامیکییکسازه شناور تحت شرایطتکیه گاهی مختلف (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
89 بررسی روش اجزاء محدود و تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (Download Paper) 1st International Conference on Concrete Technology
90 بررسی روش های تخمین عمق آبشستگی پایه پل و مقایسه آن ها با یکدیگر (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
91 بررسی روش های مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
92 بررسی روشهای بهینه سازی شبکه های آبرسانی و عملکرد آنها (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
93 بررسی روند تغییرات کیفیت آبهای زیر زمینی دشت مشهد با استفاده از نرم افزار هیدروشیمی (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
94 بررسی شکست سد در اثر نیروی زلزله بر پهنه سیلاب دشت و ارزیابی میزان خسارت آن به اراضی پایین دستمطالعه موردی سد پیشین واقع در شهرستان سرباز (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
95 بررسی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
96 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
97 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
98 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (Download Paper) 1st International Conference on Concrete Technology
99 بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی شوت (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
100 بررسی عددی وآزمایشگاهی اثر شکل صفحات مستغرق در کنترل رسوبگذاری در محل دهانه آبگیر رودخانه ها (Download Paper) 03rd Water Resources Management
101 بررسی علل رسوب گذاری و تخریب در کانال های قنات کاظم آباد ماهان (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
102 بررسی علل وقوع سیلاب های شهری مورد مطالعه شهر گرگان (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
103 بررسی عوامل موثر بر overtopping با استفاده از معادلات USBR و Wilson (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
104 بررسی عوامل موثر بر کاهش جابجایی پوشش های شناور کاهش دهنده تبخیر (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
105 بررسی عوامل موثر در هوادهی و نقش هواده ها در جلوگیری از کاویتاسیون در سرریز سدها (Download Paper) 03rd Water Resources Management
106 بررسی عوامل موثردرایجادوگسترشجریانهای شکافی ( rip currents) (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
107 بررسی قابلیت اطمینان الگوریتمهای وراثتی در بهینه سازی منابع چند منظوره: مطالعه موردی سد دز (Download Paper) 02nd Water Resources Management
108 بررسی قابلیت اطمینان روش اجزاءمحدود و تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
109 بررسی کارایی الگوریتمهای مختلف در بهینه سازی مخازن چند منظوره: مطالعه موردی سد دز (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
110 بررسی کارایی روش داده محور شبکه بیزین در شبیه سازی رسوب بار معلق رودخانه (Download Paper) 3rd National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
111 بررسی کارایی سازه فضاکار به عنوان پشت‌بند سد (Download Paper) International Conference Light Weight Construction and Earthquake
112 بررسی کارایی مدل هیدروگراف واحد اشنا یدر در تلفیق با دو مدل تلفات ، در برآورد سیلاب توسط مدل ریاضی (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
113 بررسی کاربرد و دقت روش دسته بندی گروهی داده ها (GMDH) در تخمین عمق آبشستگی پایه پل و خط لوله (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
114 بررسی کاهش پاسخ هیدروالاستیکی سازههای شناور بسیاربزرگ به وسیلهی سلولهای گیل و اتصالات انعطافپذیر (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
115 بررسی کنترل رسوبگذاری جریان چگال توسط مانع در مخازن سدها ،با استفاده از نرم افزار Fluent (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
116 بررسی گسترش عرضی جریان چگال در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Fluent (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
117 بررسی مدل ریاضی SKM در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
118 بررسی مدل ریاضیSKMبرای تخمین توزیع عرضی سرعت در کانال مرکب (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
119 بررسی مدل شکست سه بعدی 3D و روشهای پیش بینی شکست سدهای خاکی در تعیین حداکثر دبی خروجی و پارامترهای شکست (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
120 بررسی مدلهای چندفازی در شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایره ای (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
121 بررسی مدلهای چندفازی در شبیهسازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایرهای (Download Paper) 1st Regional Conference on Mechanical Engineering
122 بررسی مسئله کاویتاسیون در سرریز سد ها به روش دینامیک سیالات محاسباتی(مطالعه موردی:سرریز سد دوستی) (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
123 بررسی مطالعات انجام شده در زمینه بهینه سازی و تنظیم شیرهای فشار شکن برای به حداقل رساندن تلفات در شبکه های توزیع آب (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
124 بررسی نحوه پایش خشکسالی با استفاده از شاخص درصدی از نرمال و دهک های بارندگی (Download Paper) 01st National Desert Conference
125 بررسی نشست زمین با استفاده از رادارInSAR (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
126 بررسی نقش سد گلستان 1 در مهار سیل سالهای 0 و 81 استان گلستان (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
127 بررسی و ارائه مدلهای اصلاح شده بارش - رواناب (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
128 بررسی و ارزیابی سه بعدی اثر رسوبات پشت سد انحرافی بر آبگیرهای جانبی(مطالعه موردی سد انحرافی دز) (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
129 بررسی واحد آرمور ایکس بلاک در موج شکن های توده سنگی (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
130 بررسیتغییرات خط آب شور در آبخوان های ساحلی ( مطالعه موردی آبخوان بابل-آمل) (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
131 بزرسی تاثیز صفحات نشت پذیز بز آبشستگی پلانج پول (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
132 بکارگیری پارامترهای منطقه ای موثر بر توان نگهداشت حوضه ابخیز با استفاده از روش SCS اصلاح شده (Download Paper) 1st Regional Water Resources Development Conference
133 بکارگیری سیستم فازی - عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش - رواناب (Download Paper) 1st Regional Water Resources Development Conference
134 بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از ترکیب برنامه ریزی پویا و ANFIS مطالعه موردی: سدجیرفت (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
135 بهرهبرداری بهینه از مخزن سد جیرفت با استفاده از برنامهریزی غیرخطی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
136 بهینه سازی برنامه ریزی زمانی پمپاژ آب به مخزن تامین آب شبکه آبرسانی (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
137 بهینه سازی تعداد و مکان شیرهای آتش نشانی در طراحی شبکه های آبرسانی شهری به روش مکان یابی بر خط تسهیلات (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
138 بهینه سازی جایگزینی لوله های شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم مورچگان (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
139 بهینه سازی جایگزینی لوله های شبکه ابرسانی با استفاده از الگوریتم مورچگان (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
140 بهینه سازی خرپاهای فضایی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (Download Paper) 03rd National Conference on Space Structures
141 بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های ابگیر (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
142 بهینه سازی شبکه کانال های آبیاری جیرفت (Download Paper) 09th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage
143 بهینه سازی شبکه های ابرسانی با مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت درم حیط water GEMS مطالعه موردی: مجتمع ابرسانی دو حصاران خراسان جنوبی (Download Paper) International Conference on Water and Wastewater
144 بهینه سازی شعاع پرتاب کننده جامی شکل مسطح با استفاده از روش آنالیز ابعادی (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
145 بهینه سازی عملکرد سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط عدم قطعیت ورودیها (مطالعه موردی : سد جیرفت) (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
146 بهینه سازی عملکرد سیستم سد چند منظوره مهاباد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک (Download Paper) 02nd Water Resources Management
147 بهینه سازی مقطع کانالهای قابل کشتیرانی (Download Paper) 03rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
148 بهینه سازی وزن سکوهای دریایی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
149 بهینه سازی هزینه آب شیرین کن خورشیدی بافرآیند رطوبت زنی ورطوبت زدایی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
150 بهینه سازی یک سیستم چند مخزنه به روش الگوریتم زنتیک چند جمعیتی (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
151 بهینه یابی هوشمند شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 6th Intelligent Systems Conference
152 بهینهسازی سیستمهای انحراف سیلاب با استفاده از روش ریسک-هزینه (Download Paper) 3rd National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
153 بهینهسازی مدل بارش رواناب - SCS با استفاده از نرمافزار HEC-HMS ,و الگوریتم PSO مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه شورجره در استان فارس (Download Paper) 2ND International Conference on Science and Engineering
154 پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب با استفاده ازالگوریتم شبکه های عصبی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
155 پیش بینی ذخیره مخزن سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
156 پیش بینی روند گسترش آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
157 پیش بینی ضریب امطکاک در کانال های آبرفتی باروشmetamodeling (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
158 پیش رانش فویل نوسانگر با الهام از مکانیزم شنای ماهی (Download Paper)
159 پیشبینی تغییرمکانهای سد با استفاده از مدلANFIS (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
160 تاثیر انحنای سینوسی بر توزیع سرعت در کانال های مستطیلی پیچ و خم دار (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
161 تاثیر رژیم آبی بر تغییرات هندسی پلان رودخانه دز (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
162 تاثیر سدهای زیرزمینی روی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی ( مطالعه موردی دشت یزد- ارکان) (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
163 تأثیر تراکم پذیری آب و جذب انرژی موجهای هیدرودینامیکی مخزن در اندرکنش - مخزن با استفاده از روش SBFEM (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
164 تحلیل پخش سیلاب در پهنه سیلابگیر و مسیل رودخانه با استفاده از نرم افزار هیدرولیکی Hec-Ras مطالعه موردی (سیلابهای متوالی استان گلستان) (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
165 تحلیل دینامیکی رایزرهای مربوط به سکوهای دریایی در برابر امواج دریا با استفاده از نرم افزارANSYS (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
166 تحلیل دینامیکی سدخاکی باتوجه به ویژگیهای لرزه زمین زلزله بم مطالعه موردی سدخاکی تنگوئیه سیرجان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
167 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی ( مطالعه موردی سد خاکی تنگوئیه سیرجان ) (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
168 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی تنگوئیه سیرجان و سدخاکی بافت بااستفاده از نرم افزار Plaxis (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
169 تحلیل عددی ایجاد جریانهای بازگشتی در سواحل با شیب ملایم در اثر وجود موانع متقاطع با خط ساحلی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
170 تحلیل عددی رفتار سدهای خاکی و پیش بینی رفتار آنها تحت اثر تغییر ناگهانی تراز آب مطالعه موردی سد خاکی مسجد سلیمان (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
171 تحلیل نیروهای وارده بر سد بتنی با نرم افزار Ansys (مطالعه موردی:سد Friant آمریکا) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
172 تحلیل هیدرولیکی شکست سد صفارود با استفاده از HEC-HMS (Download Paper) 2nd  national conference on flood management and engineering approach to urban floods
173 تخمین افت انرژی روی سرریز پلکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
174 تخمین تنش برشی درکانال مرکب با استفاده ازمدل ریاضی دو بعدی SKM (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
175 تخمین دبی رودخانه با استفاده از روش درختی CART (مطالعه موردی: رودخانه هلیل رود) (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
176 تخمین دبی هواده های سریزهای شوت به منظور جلوگیری از پدیده کاویتاسیون با بکارگیری روشهای تجربی و رگرسیون خطی چندگانه (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
177 تخمین ضریب جریان ثانویه با استفاده از مدل ریاضی SKM در کانال مرکب (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
178 تخمین ضریب جریان ثانویه سیلاب در کانال های مرکب (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
179 تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل تحت شرایط جریان بستر زنده و آب زلال با استفاده از روش روش دسته بندی گروهی داده ها GMDH (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
180 تخمین عمق آبشستگی موضعی درزیرخطوط لوله مدفون دربستر دریابااستفاده از مدل درخت (MT) (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
181 تعیین پروفیل جریان آشفته دوفازی روی سرریز اوجی بااستفاده از روش VOF (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
182 تعیین پهنه سیلاب با دوره های بازگشت مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
183 تعیین دبی جریان درمقاطع مرکب با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی و مقایسه آن با روشهای یک بعدی (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
184 تعیین دبی رواناب حاصل از بارندگی در یک حوضه آبریز کوچک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
185 تعیین دوره های خشکسالی با استفاده از شاخص دهک های بارندگی (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
186 تعیین شماره منحنی حوضه ابریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
187 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از دور (تصاویر لندست+ETM) (Download Paper) 02nd Irrigation and Drainage Network Management National Conference
188 تعیین ضریب آبگذری سد دوستی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
189 تعیین محل مناسب برای سد خاکی(مطالعه موردی حوضه ی آبریز بردسیر) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
190 تعیین مدل منطقه ای براورد سیلاب در حوضه های جنوبی استان کرمان (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
191 تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک در هیدرولیک مخازن و سازه های آبی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
192 تعیین وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصور آباد بیرجند) (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
193 تغییرات خط آب شور درابخوان های ساحلی استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی دشت آذرشهر (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
194 تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
195 حل عددی معادلات سه بعدی حاکم بر جریان و انتقال رسوب در کانالهای کشتیرانی با روش حجم محدود (Download Paper) 04th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
196 حل عددی معادله هیدرودینامیک جریان دو فازی آب صاف و گل آلود در دریاچه به روش تفاضلهای محدود (Download Paper) 06th Conference of Fluid Dynamics
197 حل معادلات غیر دائمی جریان در کانالهای غیر مستقیم ذوزنقه ای (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
198 خشکسالی و بررسی آن با استفاده از شاخص های خشکسالی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
199 روش SCS -CN بر اساس روابط تحلیلی با حل رابطه نفوذ فلیپ (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
200 روش عددی برای مدل سازی جریان آب زیرزمینی (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
201 ساخت مدل آزمایشگاهی یک سازه شناور بزرگ و بررسی پارامترهای موثر بر جابجایی آن تحت نیروی موج (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
202 شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
203 شبیه سازی پدیده مخروطی شدن در چاه های افقی نفت با در نظر گرفتن افت انرژی جریان (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
204 شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایره ای (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
205 شبیه سازی جریان سیلابی حاصل از شکست سد با وجود مانع مثلثی و با استفاده از مدل های عددی آب کم عمق و معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده رینولدز (Download Paper) The first national conference on environmental research
206 شبیه سازی جریان شکست سد در کانال با وجود تغییر ناگهانی در توپوگرافی بستر (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
207 شبیه سازی جریان شکست سد در کانال با وجود موانع ذوزنقه ای شکل جانبی (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
208 شبیه سازی رفتار جریان رودخانه با استفاده از مدل RAS-HEC مطالعه موردی رودخانه هلیل (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
209 شبیه سازی شکست سد با وجود مانع منفرد با استفاده از مدل عددی CCHE2D (Download Paper) 15th Conference of Fluid Dynamics
210 شبیه سازی عددی پروفیل آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از روش حجم محدود (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
211 شبیه سازی عددی تراوش از بدنه و پی سد خاکی با استفاده از روش بدون شبکه هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
212 شبیه سازی عددی جابه جایی افقی و قائم در سدهای هسته آسفالتی، مطالعه موردی سد میجران رامسر (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
213 شبیه سازی عددی جریان درراه ماهی ازنوع سرریز و روزنه درسد انحرافی کرخه - حمیدیه (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
214 شبیه سازی عددی جریان دوفازی آب هوا بر روی طرحهای مختلف -سرریز پلکانی معمولی و مستغرق (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
215 شبیه سازی عددی دو بعدی جریان در دیواره جانبی تونل های انتقال آب (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
216 شبیه سازی وضعیت انباشت رسوب در مخزن سد توسط نرم افزار Gsrars3 (مطالعه موردی سد شهرستان میناب) (Download Paper) National Conference on Water,Human,Earth
217 شبیهسازی عددی جریان دوفازی آب-هوا بر روی چند طرح نوین سرریزپلکانی مستغرق متخلخل (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
218 شبیهسازی عددی ضربه قوچ در یک خط لوله با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
219 طراحی ساخت لایسیمز وزنی و ابزار الکترونیکی جهت اندازه گیری میزان تبخیر و تعریق کوتاه مدت واقعی و سایر پارامترهای اقلیمی (Download Paper) 01st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage
220 طراحی بهینه سدخاکی ،مطالعه موردی شهرستان هشجین (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
221 طراحی بهینه هندسی تالابهای آب سطحی مصنوعی با استفاده از روش حجم محدود (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
222 طراحی شبکه آبرسانی شهری با استفاده از روش نیوتن - رافسون مطالعه موردی منطقه اختیار آباد - شهرستان کرمان (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
223 طراحی شبکه های آبیاری با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
224 طرح بهینه بهره برداری مخازن سدهای چند منظوره با استفاده از تلفیق شبکه عصبی موجکی و الگوریتم تکاملی (EBWN) (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
225 فرصت ها و چالش های روش مهندسی ارزش در پروژه های آبی کشور (Download Paper) 1ST International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
226 کاربرد جت آب برای برش در صنعت (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
227 کاربرد روش SPH تراکم ناپذیردر شبیه سازی عددی دینامیکی موج حاصل از شکست سد (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
228 کاربرد روش بدون شبکه پترو گالرکین (MLPG) در مدل سازی نشت اب از زیر سد (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
229 کاربرد گراف خطی (LGT) در آنالیز شبکه های توزیع آب (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
230 کاربرد مدل ریاضی ترکیبی تئوری موجک و الگوریتم ژنتیک در مدیریت بهینه سیستم مخازن رودخانه ها (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
231 کاربرد نرم افزار ILWIS در تهیه مدل رقومی ارتفاع DEM نقشه هیپسومتری و محاسبه خصوصیات فیزیکی حوضه های ابریز مطالعه موردی حوضه آبریز راین (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
232 کاربرد های مفید پدیده کاویتاسیون (Download Paper) 13th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
233 کاهش خطر پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها با کنترل شاخص کاویتاسیون (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
234 کنترل آب های سطحی وپخش سیلاب به منظورتغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی (Download Paper) 1st International conference on new research in agricultural science and environment
235 محاسبه پارامترهای هیدرولیکی سرعت و عمق جریان در سرریز سدها با استفاده از نرم افزار Flow-3D مطالعه موردی سرریز سد دوستی (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
236 محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوزه های آبخیز با نرم افزار GIS(Ilwis) (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
237 محاسبه نیروهای حاصل از امواج دریا بر سازه های عمودی (شمع ها) با فواصل مختلف (Download Paper) 03rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
238 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه شناور بصورت آزمایشگاهی تحت اثر نیروی موج (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
239 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه های شناور با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
240 مدل بندی رفتار هیدروالاستیکسازه شناور بصورت آزمایشگاهیتحتاثر نیروی موج (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
241 مدل بندی ریاضی تولید محصول پسته دیم (Download Paper) 01st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage
242 مدل ریاضی برآورد تراوش از بدنه سدهای خاکی غیر همگن (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
243 مدل ریاضی برآورد گرادیان هیدرولیکی از بدنه سد خاکی با استفاده از نرم افزار SEEP/W (Download Paper) National Conference on Water and Wastewater Engineering
244 مدل سازی افت فشار سیال دو فازی ناشی از برداشت منابع زیر زمینی در محیط های متخلخل درشت دانه تغییر شکل پذیر (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
245 مدل سازی جریان آب زیرزمینی به دو روش بدون شبکه المان تحلیلی و هم آیی نقطه ای (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
246 مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب به روش حجم محدود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
247 مدل سازی حرکت سیال تراکم پذیر غیر دارسی در محیط متخلخل تغییر شکل پذیر (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
248 مدل سازی عددی بررسی پارامتر های مؤثر در آبشستگی پایه پلها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
249 مدل سازی عددی جریان بر روی سرریز سد ملاصدرا با استفاده از روش VOF (Download Paper) 1st National Conference on Numerical Methods in Civil Engineering NMCE2016
250 مدل سازی عددی شکست سدباروش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
251 مدل سازی عددی فشار هیدرودینامیک جریان در بدنه سدها (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
252 مدل سازی عملکرد سرریز کلید پیانویی با تاج مثلثی و ذوزنقه ای (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
253 مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی جریان ناشی از شکست سد (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
254 مدل عددی هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر با استفاده از معادلات ناویر استوکس برای مدل سازی جریان های سطح آزاد (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
255 مدل نمودن تبخیر و تعرق با استفاده از نرم افزار jandel و مقایسه آن با سایر روشها ( مطالعه موردی در مناطق باجگاه و کوشکک در شیراز (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
256 مدلسازی برآورد ضریب پایداری در سدهای خاکی غیرهمگن با استفاده از نرم افزار SLOPE/W (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
257 مدلسازی برآورد میزان تراوش و ضریب پایداری در سدهای خاکی غیر همگن با استفاده از بسته نرم افزار Geo Studio (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
258 مدلسازی جریان نشت از پی سد با استفاده از نرم افزار Seep3D مطالعه موردی: سد شهید عباسپور (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
259 مدلسازی شکست سد ملاصدرا و اثرات آن بر پایین دست با استفاده از نرم افزار MIKE11 (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
260 مدلسازی عملکرد سد با رویکرد پویایی سیستم ها (مطالعه موردی: سد مخزنی صفا) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
261 مدلسازی نشت آب از زیر سد با استفاده از روش بدون شبکه MLPG (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
262 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده از نرم افزارvisual MODFLOW 4.2 مدلSEAWAT (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
263 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده ازنرم افزار visual MODFLOW 4.2،مدل SEAWAT (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
264 مدیریت بهینه تنظیم مواد افزاینده در سیستمهای توزیع آب چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی (Download Paper) 02nd Water Resources Management
265 مدیریت پایدار منابع آب (Download Paper) National Conference on strategies for facing water crisis in Iran and the Middle East
266 مدیریت شریانهای حیاتی شهر کرمان در مواقع بروز زلزله با تاکید بر شبکه آبرسانی (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
267 مدیریت مصرف آب در شبکههای آبرسانی و کنترل نشت با استفاده از نرمافزارWaterGEMS(مطالعه موردی: مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
268 مصرف سرانه کل آب شهری با استفاده از مدل تجربی(مطالعه موردی:شهر رویدر) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
269 مطالعه عددی و آزمایشگاهی خصوصیات جریان روی سرریزهای پلکانی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
270 معرفی مدل تلفیقی تبدیل موجکی و شبکه های عصبی برای پیش بینی خشکسالی حوضه های آبخیز سدها (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
271 معرفی و مقایسه روشهای برآورد دبی در کانالهای باز مرکب مستقیم (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
272 مقاسیه روشهای Uf, Ro, Nano, Micro در تصفیه آب (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
273 مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق تخت و انحنادار برتثبیت سواحل رودخانه (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
274 مقایسه اثر آبشکنهای ( groyne ) نفوذپذیر به صورت شمع کوبی و حالت پره ای در کنترل فرسایش در خم خارجی رودخانه ها به کمک مدل فیزیکی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
275 مقایسه اثر آبشکنهای نفوذپذیر مختلط (میله ای - پره ای) باآبشکنهای نفوذ پذیر میله ای، پره ای و نفوذپذیر در کنترل فرسایش خم خارجی رودخانه به کمک مدل فیزیکی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
276 مقایسه استهلاک انرژی در سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از نرم افزار فلوئنت (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
277 مقایسه تطبیقی پهنه بندی سیلاب توسط مدلهای HEC-RASوMIKE11 در رودخانه تجن (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
278 مقایسه راندمان هیدرولیکی در تالابهای آب سطحی مصنوعی مستطیلی و گرد گوشه (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
279 مقایسه روش GA و روش تلفیقی GAW در بهینه سازی بهره برداری مخازن (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
280 مقایسه عملکرد­صفحات­مستغرق­انحناءدار­و زاویه­دار ­در کنترل­رسوب در انحناء رودخانه (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
281 مقایسه کیفی بهینه سازی اجزای مختلف یک سیستم چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
282 مقایسه مدل ISPH و مدل های عددی VOF، MPSو CIP برای مدلسازی جریان های سطح آزاد (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
283 مقایسه نتایج استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عملکرد سدها (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
284 مقایسه نقشه های پوشش گیاهی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای لندست و IRS با کمک شاخصهای NDVI و VI (Download Paper) 01st International Conference on Water Crisis
285 مکان یابی اولیه محل احداث سد و محاسبه حجم بهینه ی مخزن با نرم افزار GIS(مطالعه موردی: حوضه جیرفت) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
286 مکانیابی مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
287 نوسازی مدیریت ابیاری -نگرش ماسکاته (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
288 واسنجی پارامترهای مدل مفهومی هیدرولیکی با الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو ) (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
289 واسنجی مدل ریاضی HEC-HMS و ارزیابی این مدل در پاسخ به سیلاب حوضه آبریز ابوالعباس (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration