Ali Imani

Ali Imani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Ali Imani in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Policy Council Solutions and Challenges of Resistance Economics and Protection of Iranian Goods Ardabil 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام ‘شاهرود 12 ،’ ‘تونو’ و ژنوتیپ ’ 16 - 1 ‘ پیوندشده روی پایه GF677 (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 17, Issue: 1
2 ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 15, Issue: 3
3 ارزیابی خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در چهار ژنوتیپ بادام پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 3
4 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
5 ارزیابی دوره گرده افشانی موثر در برخی رقم ها ونژادگان های بادام (Download Paper) Iranian Journal of Horticultural Science and Technology Volume: 17, Issue: 3
6 ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Prunus dulcis L. ) با استفاده از نشانگر SSR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 2
7 ارزیابی واکنش های بیوشیمیایی رقم های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 20, Issue: 2
8 Morphological Changes in Response to Drought Stress in Cultivated and Wild Almond Species (Download Paper) International Journal of Horticultural Science and Technology Volume: 1, Issue: 1
9 بررسی تقاضای القایی روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی HLM (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 8, Issue: 31
10 بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 4
11 بررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
12 بررسی سازگاری و تاثیر گرده افشانی تکمیلی رقم سوپرنووآ با گرده ارقام مختلف بادام (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 4
13 بررسی سطح سلامت روان و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینه ای پرستاران شاغل بیمارستان های آموزشی شهر زنجان 1395 (Download Paper) Zanko Journal of Medical Sciences Volume: 19, Issue: 60
14 بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 4
15 بررسی وضعیت خود و دگرسازگاری در چند رقم تجارتی هلو در شرایط اقلیمی کرج (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
16 تأثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو ( Prunus spp.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 4
17 تحمل به تنش کم آبیاری نژادگان های بادام روی پایه GN15 بر اساس برخی ویژگی های فیزیولوژیک و دمای برگ (Download Paper) Iranian Journal of Horticultural Science and Technology Volume: 18, Issue: 2
18 تعیین دوره گرده افشانی موثر در بادام (Prunus dulcis Mill.) دیرگل رقم شاهرود ١٢ در شرایط آب و هوایی کرج (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 2
19 تغییرات صفات شاخص های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه های رویشی تحت تنش شوری (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 21, Issue: 1
20 سازگاری گرده افشانی برخی ارقام و ژنوتیپ های انتخابی بادام با رقم تجاری و دیرگل A200 (Download Paper) به زراعی نهال و بذر Volume: 33, Issue: 1
21 سیاستگذاری خدمت سربازی و فرایند ملتسازی در ایران (Download Paper) Strategic Research of Politics Volume: 5, Issue: 18
22 شناسایی آلل های خود ناسازگاری در ارقام و ژنوتیپ های بادام ایرانی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
23 شناسایی و انتخاب اولیه نتاج خودسازگار در تلاقی های کنترل شده بادام با استفاده از آغازگر اختصاصی SFF-SFR (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 1, Issue: 2
24 طراحی و ساخت سوئیچ پلارایزر موجبری با قابلیت ایجاد پلاریزاسیون خطی و دایروی (Download Paper) Electronics Industries Quarterly Volume: 7, Issue: 2
25 عوامل تعیین کننده مدت زمان ویزیت بیمار توسط متخصصین زنان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی ( HLM ) (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 5, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تنش خشکی بر ویژگی های رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام پیونده شده روی پایه بادام بذری (Download Paper) 3rd National Conference on Water Management in the Field (Water Demand Demand)
2 اثر تنش شوری بر غلظت عناصر غذایی ماکرو و میکرو در پایه GF677 (Download Paper)
3 اثر منبع گرده بر میزان هورمون های ABA, IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل جوانه زنی بذور حاصل از دورگ گیری بادام شاهرود12 با ارقام اسکندر و تونو (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
4 اثر مواد آلی و ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه ارقام انتخابی سیب (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
5 اثرات ارقام انتخابی سیب پیوند شده بر روی پایه M7 برای صفات رویشی (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
6 اثرات ارقام انتخابی سیب پیوند شده بر روی پایه M7 برای صفات زایشی (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
7 اثرات برخی از مواد تغذیه ای درعملکرد ومحتوای آب نسبی و عناصربرگ زرد آلو (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
8 اثرمنبع گرده برمیزان هورمونهای ABAو IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز درمراحل جوانه زنی بذور حاصل ازدورگ گیری بادام شاهرود 12باارقام اسکندروتونو (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
9 ارزیابی برخی پارامترهای مورفو- بیوشیمیایی میوه در تلاقی های بادام با دانه گرده شلیل (Download Paper) The first national conference on agriculture in difficult environmental conditions
10 ارزیابی تحمل به شوری پایه (GF(677 (Download Paper) 3rd National Conference on Water Management in the Field (Water Demand Demand)
11 ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ های انتخابی پسته (Download Paper) First National Congress of Shurvarzi
12 ارزیابی چهار رقم نخود دیم (Cicer arietinum L.) از نظر تحمل تنش آبی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
13 استفاده از ارقام مقاوم به خشکی بادام به منظور تولید اقتصادی درزمین های دایم و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی (Download Paper) National Canference on Occupation of Agriculture Graduate Community
14 استفاده از روش های جدید تجزیه کلاستر برای گروه بندی جمعیت ها در مطالعه تنوع ژنتیکی :مطالعه موردی در بادام (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
15 اهمیت ژنوتیپ های بومی و وحشی جنگل های ارسباران در اصلاح پایه های درختان میوه (Download Paper) The first National Conference on the Protection and Conservation of Arasbaran forests
16 Cost-Effectiveness of a Low-Calorie Diet and Orlistat for Obese Persons. (Download Paper) 12th Annual Congress of Medical Students of the Eastern Medical Sciences
17 Effects of pollen source on fruit set and pollen tube growth of sweet cherry (Prunus avium L.) CV. ‘Tak Daneh Mashhad (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
18 بررسی اثر ارقام مختلف برخصوصیات فیزیولوژیک گل جعفری در شرایط ابهر (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
19 بررسی اثر اسید سالیسالیک بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه زینتی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در شرایط تنش خشکی (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
20 بررسی اثر اندازه های مختلف ظروف کشت(تراکم کاشت) در گل جعفری در شرایط ابهر (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
21 بررسی اثر برخی مواد شیمیایی بر سرمازدگی زردآلو در استان آذربایجان غربی (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
22 بررسی اثر بیکربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پایه های، M25 ، M9 ، M7 ، M26 ،MM106 و MM111 (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
23 بررسی اثر توام تراکم و عمق کاشت بر روند رشد و عملکرد رقم دیامانت سیب زمینی در منطقه میانه (Download Paper)
24 بررسی اثر محلولپاشی با کلرورکلسیم قبل از برداشت بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
25 بررسی اثر محلولپاشی کلرورکلسیم و تیمار پیش سرمایی بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی دانه (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
26 بررسی اثر منبع گرده ارقام مختلف بر خصوصیات کیفی میوه رقم سوپرنووا بادام (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
27 بررسی اثر مواد آلی و ریزمغذی بر خصوصیات میوه و عملکرد ارقام انتخابی سیب در منطقه میانه (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
28 بررسی اثر مواد آلی و ریزمغذی بر محتوای عناصر تغذیه ای و عملکرد ارقام انتخابی گلابی در منطقه قزوین (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
29 بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی دانهال های ارقام تجاری بادام ) Prunus amygdalus L. (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
30 بررسی اثرات تنک کننده های شیمیایی اوره و NAA روی صفات کمی و کیفی هلوی رد هاون و دکسی رد و شلیل ردگلد وشلیل سان گلد (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
31 بررسی اثرات کاربرد کلرید کلسیم، نیترات کلسیم و بر بر کیفیت و کمیت ارقام سیب تجاری روی پایه رویشی MM106 در منطقه خرم دره (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
32 بررسی اثرات کلرید کلسیم، نیترات و بر در زمان های مختلف بر کیفیت و کمیت ارقام سیب تجاری روی پایه رویشی M9 در منطقه خرم دره (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
33 بررسی اثرپاکلوبوترازول بربرخی ازپارامترهای فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی گیاه زیسنتی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia درشرایط تنش خشکی (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
34 بررسی برخی از مواد موثر در ارقام انتخابی میوه های خشک (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
35 بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک 5 رقم بادام تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
36 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک 5 رقم بادام تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
37 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی دانهال های ارقام تجاری بادام Prunus amygdalus L تحت تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول PEG (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
38 بررسی برخی صفات فیزیوژیکی ژنوتیپ های برتر انتخابی گردو در رابطه با سرمازدگی در منطقه ضیاءآباد قزوین (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
39 بررسی پدیده متازینیا درگیلاس (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
40 بررسی تاثیر کودهای زئولیت و ورمی کمپوست برافزایش مقاومت نهال بادام در تنش شوری (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
41 بررسی تاثیر نوع بستر وغلظتهای مختف هورمون IBA برای بهینه سازی تکثیر پایه MM106 از طریق قلمه خشبی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
42 بررسی تاثیر نوع گرده بر خصوصیات کمی وکیفی میوه برخی از ارقام انتخابی سیب (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
43 بررسی تاثیر هرس سبز در زمان های مختلف بر روی صفات کمی و کیفی انگور رقم کشمشی در مشکین شهر (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
44 بررسی تاثیر هورمون ایندول بوتیریک اسید IBA و ضخامت قلمه ها بر ریشه زایی قلمه های خشبی پایه GN15 در شرایط گلخانه (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
45 بررسی تاثیرات برخی ازریزمغذی ها وموادآلی بررشدوکیفیت میوه گلابی درقزوین (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
46 بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) وبستر کشت بر ریشه‌زایی قلمه‌های خشبی پایه GF677 (Download Paper) First National Conference on Science and application of new technologies in agriculture and natural resources
47 بررسی تغییرات میزان اسیدهای چرب برکیفیت بادام در استراتژی برنامه اصلاحی و پرورش آن (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
48 بررسی تکثیر رویشی پایه GN15 از طریق قلمه های رویشی در شرایط گلخانه (Download Paper) 2nd Conference on Horticultural Sciences Biology
49 بررسی چربی، اسیدچرب اولئیک، اسید چرب پالمیتیک، اسیدچرب لینولئیک در برخی از میوه های خشک انتخابی از نظر خواص دارویی (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
50 بررسی زمان گل دهی و شاخص های فنولوژیکی ژنوتیپ های بادام (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
51 بررسی ژنوتیپ های برتر انتخابی گردو در منطقه ضیاءآباد قزوین با استفاده از صفات فنو- مورفوپومولوژیکی (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
52 بررسی سازگاری گرده افشانی بادام به روش مولکولی و کلاسیک (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
53 بررسی سازگاری گرده افشانی در برخی از ارقام انتخابی سیب در شهرستان خرمدره (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
54 بررسی صفات رویشی حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم خودسازگار تونو با رقم خودناسازگار شکوفه (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
55 بررسی کارآیی برخی از ارقام سیب بر روی پایه های انتخابی (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
56 بررسی گرده افشانی در ارقام انتخابی گیلاس در منطقه مغان (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
57 بررسی میزان روغن و اسیدهای چرب قبل و پس از برداشت در 7 رقم و ژنوتیپ بادام (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
58 بهینه سازی محیط کشت دانه گرده توت فرنگی وارزیابی جوانه زنی آن پس از نگهداری در دماهای مختلف (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
59 بهینه سازی مصرف هورمون مصرف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA)بر ریشه زایی قلمه های خشبی پایهGF677 (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
60 بهینه سازی و آنالیز پارامترهای عملیاتی واحد کراکینگ کاتالیستی بستر سیال با استفاده از مدل های آماری (Download Paper) 4th National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
61 پیش بینی و تحلیل اثر متغیرهای فرایندی بر مقدار گازمایع و درصد تبدیل محصولات تولیدی واحدکراکینگ کاتالیستی با استفاده از مدل شبکه عصبی (Download Paper) 4th National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
62 پیش بینی و تحلیل کمیت و کیفیت بنزین تولیدی مجتمع FCC با استفاده ازمدل شبکه عصبی (Download Paper) 4th National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
63 تاثیر بور وتنظیم کنند ههای رشد بر جوانه زنی دانه گرده انار (Download Paper)
64 تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر عدس دیم در آزمایشگاه و استقرار گیاهچه در شرایط مزرعه (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
65 تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر نخود دیم در شرایط مزرعه (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
66 تاثیر تنک کننده ها برجوانه زنی دانه گرده سیب در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
67 تاثیر سموم مختلف قارچ کش بر جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده هلو و شلیل در شرایط درون شیشه ای (in –vitro) (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
68 تاثیر قارچ کش ها بر مشخصات مور فولوژیکی وآناتومیکی جوانه زنی و رشد لوله گرده بادام در شرایط درون شیشه ای (in –vitro) (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
69 تاثیر منبع گرده بادام بر میزان پروتیین و اسید های آمینه در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذر حاصل ازتلاقی بادام رقم 200آ با ارقام تونو شاهرود 12 و آ 230 (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
70 تاثیر مواد آلی و ریزمغذی بر میزان تشکیل میوه و عملکرد دو رقم سیب فوجی و دلباراستیوال (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
71 تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشد براستقرار درون شیشه بادام رقم تونو (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
72 تجزیه خصوصیات ویژه پومولوژیکی بعضی از نژادگان های زردآلو گزینش شده از منطقه خلخال (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
73 تعیین آللهای حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم خودسازگار تونو با ژنوتیپ خودناسازگار شکوفه با استفاده ازروش مبتنی برPCR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
74 تعیین خودناسازگاری و خودسازگاری ژنوتیپ بادام با استفاده از روش PCR (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
75 تعیین درصد آلوگامی و انتخاب بهترین گرده دهنده برای ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
76 تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه شلیل پس از گرده افشانی با دانه گرده بادام (Download Paper) The first national conference on agriculture in difficult environmental conditions
77 تنوع ژنتیکی و معیارهای گزینش مقاومت به سرما در بادام (Download Paper) Scientific and Applied Symposium on Chilling and Frost Damage Control
78 تنوع سلکسیون های بادام استان قزوین از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهاره (Download Paper)
79 تنوع سلکسیون های زردآلو در استان های قزوین وزنجان از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهاره (Download Paper)
80 توارث پذیری صفات رویشی هیبریدهای جدید خود گشن بادام (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
81 حفاظت کاتدی Cathodic Protection (Download Paper) 09th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
82 دو پایه رویشی پا کوتاه111 M106 M 7MM و تاثیر آنها بر برخی صفات کمی و کیفی ارقام رد و گلدن دلیشز (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
83 شناخت و اصول طراحی و چیدمان درختان بادشکن و سایر گونه های گیاهی جهت مقابله با ریزگردها (Download Paper) 1st International Conference on dust
84 شناسایی آلل های خودسازگاری و خود ناسازگاری در ژنوتیپ ها و دو رگه های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر های مولکولی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
85 شناسایی آلل هایF و Sدر دورگ های حاصل از خود گشنی بادام تونو در مرحله نونهالی با استفاده از روشPCR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
86 شناسایی زود هنگام هیبریدهای خود گشن بادام حاصل از تلاقی تونو و دی 99 با استفاده از نشانگرهای مولکولی (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
87 شناسایی ژنوتیپ های خودسازگار بادام با استفاده از روش زنجیره ای پلیمراز ) PCR (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
88 شناسایی و تجزیه و تحلیل مقایسهای آللهای خودناسازگاری در دورگههای امیدبخش بادام با بکارگیری نشانگرهای مولکولی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
89 طلاق رجعی و حقوق متقابل زوجین در فقه امامیه (Download Paper) The First National Conference in Economic Management and Iranian Islamic Culture
90 غربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولی (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
91 غربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولی وتوارث پذیری صفات رویشی آنها (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
92 غربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خودگشن بادام با استفاده از نشانگر های مولکولی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
93 مدلی برای ارزیابی خسارت درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
94 مدلی برای برآورد پتانسیل تولید درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
95 مروری بر اصلاح بادام در ایران (Download Paper) The first national conference on agriculture in difficult environmental conditions
96 مطالعه اثر منبع گرده(زنیا و متازنیا) بر خصوصیات میوه در ارقام مختلف بادام در منطقه کرج (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
97 مطالعه اثرات برخی از مواد تغذیه ای بر میزان تشکیل میوه وخصوصیات آن در زرد آلو (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
98 مطالعه برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس در برخی اکوتیپ های گیاه دارویی افسنطین Artemisia absinthium L تحت تنش شوری (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
99 مطالعه تاثیراسید سالیسیلیک و شوری در برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پایه تترا (Download Paper) Sixth International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
100 مطالعه ساختار ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام ایرانی با استفاده از نشانگرهای AFLP نشاندار (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
101 مطالعه سیتولوژیکی برخی از ژنوتیپ ها و ارقام بادام (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
102 منبع گرده بر میزان میزان قند های محلول و اسید های چرب طی مراحل قبل و بعد از شکستن خواب بذور بادام (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
103 میزان تحمل به سرما در ارقام و برخی از هیبرید های بادام (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
104 نگرشی بر دستاورد های تحقیقات سه دهه اصلاح بادام با تاکید بر سرما زدگی دیرس بهاره در ایرن (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
105 واکنش مورفولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام به تنش خشکی در شرایط مزرعه (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science