Professor Iraj Godarznia

Professor Iraj Godarznia

Professor Iraj Godarznia

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Iraj Godarznia in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 پیدایش آموزش مهندسی شیمی در ایران و روند تغییرات برنامه آموزش آن (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 4
2 پیدایش آموزش مهندسی شیمی و تاریخچه تئوری های آن در جهان (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آجر در معماری بومی (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
2 آسیاب آبی (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
3 آسیاب های بادی ایران باستان (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
4 اثر انتقال جرم بر توزیع فاز پراکنده در طول ستون پرشده ضربه ای (Download Paper) Fuel, Energy and Environment National Congress
5 اثر شدت ضربه بر موجودی فاز پراکنده در ستون پر شده ضربه ای (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
6 احداث بند های آبی بومی (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
7 استحصال طلا و نقره در ایران باستان (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
8 استخراج اسانس های گیاهی و دارویی با سیستم فوق بحرانی (Download Paper) 02nd Conference of Industries and Mines R&D Centers
9 بادگیرهای ایران باستان (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
10 بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیندهای ریزش ثقلی و جذب آبی در مخازن کربناته شکافدار ایران (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
11 بررسی اثر فشار و دما بر استخراج فوق بحرانی نفت خام با استفاده از دی اکسید کربن (Download Paper) 2nd National Conference of Modern Researches in Chemical Engineering
12 بررسی پیشینه دستگاههای تقطیر گیاهان دارویی وگلهای معطر درایران باستان (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
13 بررسی پیشینه سنجش زمان در ایران همراه با ارائه پیشنهادی برای استفاده از ساعت های باستانی در ایران امروزی (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
14 بررسی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی کربن دی اکسید فوق بحرانی – مایعات یونی توسط معادله حالت پنگ رابینسون در فرایند استخراج فوق بحرانی (Download Paper) 03rd Technical Conference of Thermodynamics
15 بررسی غذاهای بومی استان مازنداران و معرفی چند غذا به عنوان غذای آماده (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
16 بررسی فرایند فوقبحرانی گازضدحلال ) GAS) بمنظور ساخت غشاء پلیمری انتقال دارو (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
17 بررسی گلاب گیری سنتی در ایران همراه با ارائه روش هایی برای بهینه سازی انرژی و خالص سازی گلاب (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
18 بررسی نقش ارتفاع گنبد اصلی در آکوستیک مسجد امام اصفهان (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
19 بررسی و مطالعه استخراج فوق بحرانی اسانس گیاه گونه نعناع سبزخوراکی(Mentha Spicata L.) (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
20 به دست آوردن اشباع آب در مخزن از مدل های غیر آرچی و مقایسه مدلهای مختلف پیشنهادشده برای ماسه سنگ های شیلی (Download Paper) 5th International Conference on Applied Research in Chemistry and Chemical Engineering with an emphasis on indigenous technology in Iran
21 تهیه ماده دارویی سفیکسیم تری هیدرات در اندازه نانو با استفاده از سیستم فوق بحرانی (Download Paper) 01st Conference of Nanotechnology in Environments
22 جنبه های فنی معماری اثر تاریخی برج لاجیم مازندران (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
23 سنتز متانول در سیالات فوق بحرانی (Download Paper) 1st Iranian Petrochemical Conference
24 شبیه سازی نقش متانول به عنوان اصلاح کننده در استخراج تعادلی و پیوسته برشهای نفتی از نفت خام با دی اکسید کربن فوق بحرانی (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
25 شناسایی غذاهای بومی استان لرستان و معرفی چند غذا به عنوان غذای آماده (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
26 شناسایی غذاهای بومی استان های جنوبی و معرفی چند غذا به عنوان غذای آماده (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
27 طرح پژوهشی بررسی امکان بهره برداری از چاه های گازی پارس جنوبی با استفاده از لوله مغزی 9 و پنج هشتم اینچ (Download Paper) 01st National Specialty Conference on Gas
28 لعاب زرین فام (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
29 مدل سازی و بررسی ترمودینامیکی سیستم کربن دی اکسید فوق بحرانی – مایع یونی( 1-آلکیل- 3متیل ایمدازولیوم) در فرآیند استخراج فوق بحرانی (Download Paper) 01st National Conference on Novel Technologies in Oil and Gas Industries
30 مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
31 مروری بر افزایه های شیمیایی و فیزیکی استفاده شده در سیمان کاری چاه های نفت و گاز (Download Paper) 5th International Conference on Applied Research in Chemistry and Chemical Engineering with an emphasis on indigenous technology in Iran
32 هندسه در ایران باستان (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies