Professor Nader Hatef

Professor Nader Hatef

Professor Nader Hatef

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Nader Hatef in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Policy Council Eleventh National Congress on Civil Engineering Shiraz 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی آسیب پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در استان فارس (Download Paper) Journal of Research and Rural Planning Volume: 5, Issue: 4
2 بررسی آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی ظرفیت باربری پی های حلقوی و دایره یی قرار گرفته بر روی ماسه ی مسلح (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 33, Issue: 1
3 تحلیل ارتجاعی خمیری خاک های مسلح با استفاده از روش درون یابی نقطه یی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 26, Issue: 1
4 تعیین ضخامت بهینه ی لایه ی خاک درشت دانه ی محصورکننده ی ژیوگرید و مهار شبکه در خاک چسبنده (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 30, Issue: 1
5 شبیه سازی سه بعدی حفره ی آب شستگی اطراف تکیه گاه پل با دیواره ی قایم با نرم افزار FLOW - 3D (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 30, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 Analysis and Design of Pressure Tunnels, Utilizing Common FEM Based Softwares (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
2 اثر حفر تونل در سنگ های درزه دار زیر تراز آب زیر زمینی (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
3 ارائه یک روش ابتکاری برای تلفیق سازه دائم با سازه نگهبان در ساخت سازه های زیرزمینی (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
4 ارزیابی بهبود رفتار لرزه ای سدهای هسته آسفالتی با استفاده از اصلاح مصالح درناحیه گذرهسته و پوسته (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
5 ارزیابی کاربرد آزمایش نفوذ استاندارد درمسائل استاتیکی در مهندسی ژئوتکنیک (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
6 Effect of the Angle of Intersection of the two Tunnels on the Dynamic Behavior (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
7 Investigating the Dynamic Behavior of Ring Foundations on Reinforced and Unreinforced Soils (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
8 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن الیافی در سازه های مهندسی رودخانه (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
9 بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک ضایعاتی (Download Paper) The 2nd International Conference and Exhibition of New Technologies in the Rubber and Polymer Industry
10 بررسی آزمایشگاهی رفتار سهبعدی ژئوبگ تحت بارگذاری قائم (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
11 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شمع های مخروطی، قرار گرفته در ماسه ریزدانه تحت بار استاتیکی فشاری (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
12 بررسی اثر شکل و خصوصیات درزه ها بر جریان سیال درون سنگ های درزه دار (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
13 بررسی اثرات زیست محیطی حفاری تونلها، مطالعه موردی تونل سعدی شهر شیراز (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
14 بررسی تاثیر توام احداث متروی شیراز و پایین انداختن تراز آب زیر زمینی بر نشست سطح زمین (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
15 بررسی تاثیر زاویه هسته رسی مایل سدهای سنگریزه ای در رفتار لرزه ای آنها (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
16 بررسی تاثیر مسلح سازی خاک در کاهش ارتعاشات پی چکش ها ی صنعتی (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
17 بررسی ساختار پسماند جامد شهری شهرستان شیراز و تعیین درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر آن (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
18 بررسی سه بعدی اندرکنش سازه های زیر زمینی : مطالعه موردی ؛ تونل قطارشهری خط یک مترو شیراز در موقعیت پل میدان احسان (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
19 بررسی عدددی و آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های حلقوی و دایره ای روی خاک رسی مسلح شده با ژئوگرید (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
20 بررسی عددی رفتار پی های سطحی روی ماسه مسلح تحت اثر بارهای تناوبی (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
21 بررسی عددی رفتار پی های پوسته ای مخروطی تحت بارگذاری لرزه ای (Download Paper) International Earthquake Conference, Crisis Management, Restoration and Reconstruction
22 بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
23 بررسی عددی ظرفیت باربری پی های دایره ای و حلقوی در مجاورت شیب های ماسه ای (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
24 بررسی عددی ظرفیت باربری پی های نواری مجاور واقع بر ماسه (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
25 بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری سنگها با استفاده از نتایج اندازه گیری های صحرایی خواص سنگ و مقایسه با روابط موجود (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
26 بررسی ناحیه ی تاثیر شمع های تکی و گروهی در ماسه تحت بارگذاری محوری فشاری بااستفاده از مدلسازی عددی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
27 بررسی و مقایسه نواحی تاثیر، نشستهای سطح زمین و تاج تونل بر اثر حفر تونلهای تکی ودوقلو در سنگ با استفاده از مدلسازی عددی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
28 بهبودرفتارلرزه ای سدهای هسته آسفالتی دردوزلزله طرح و بهره برداربااستفاده ازاصلاح مشخصات مصالح (Download Paper) Fourth National Conference on Earthquake and Structural
29 پهنه بندی خطر نسبی زلزله در استان فارس (Download Paper) 04th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
30 تاثیر عوامل ساختگاهی بر تغییر ماهیت زلزله محتمل در شهر یاسوج (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
31 تاثیر ویژگی های شمع بر پاسخ شمع تحت بار جانبی در خاکهای چند لایه (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
32 تاثیرمدل های رفتاری خاک برنتایج تحلیل سدهای خاکی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
33 تحلیل شمع های درجا تحت بار جانبی درسنگ (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
34 تحلیل و آنالیز تغییر شکل دیوارهای دیافراگمی و نشست سطح زمین در ایستگاههای قطار شهری اهواز (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
35 تعیین توزیع تنش در طول دیواره های ساخته شده از تزریق دوغاب سیمان در خاک ماسهای (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
36 تعیین حریم تاثیرپذیری تونلهای قطار شهری ناشی از ساخت و سازهای روسطحی مطالعه موردی مترو شیراز (Download Paper) 2nd Regional Conference and the 11th Iranian Tunneling Conference
37 تعیین ضخامت درشتدانه درآزمایش مقاومت بیرونکشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهارشبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایهی درشتدانه در خاکهای چسبنده (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
38 روشی جدید برای محاسبه ی ارتفاع حداقل فیلترهای ذوزنقه ای در سدهای خاکی با استفاده از تیوری توابع مختلط (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
39 ساخت و بررسی خواص الکتریکی و الکترومکانیکی کامپوزیت پایه سیمانی تقویت شده با نانو لوله های کربنی (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
40 شبیه سازی سه بعدی تونل غرقابی برای آنالیز لرزه ای (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
41 طراحی، بررسی پایداری شیب ها، تحلیل تنش و پوشش گذاری محل دفن زباله شهری مطالعه موردی شهر داریون (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
42 کاربرد فناوری ها و مصالح جدید و سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی راه (Download Paper) The 3rd International Exhibition and Conference on Sustainable Development in Construction with an Environmental Conservation Approach
43 کاربرد نتایج آزمایشهای متناوب سه محوری و برش ساده در طراحی پی سازه های دریایی (Download Paper) 02nd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
44 مبانی و معیار های به کار رفته در طراحی های ژئوتکنیکی محل دفن پسماند های شهری شیراز (Download Paper) 5th National Congress on Waste Management
45 مدل سازی عددی جریان سیال درون ترک های سنگ (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
46 مقایسه ظرفیت باربری شمعهای مخروطی واستوانهای باروش اجزای محدود سه بعدی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
47 مقایسه ظرفیت باربری گروه شمع های مخروطی و استوانه ای هم حجم با استفاده از مدلسازی سه بعدی به روش اجزای محدود (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
48 مقایسه عملکرد شمع های رانشی و کوبشی فلزی در خاک های دانه ای با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
49 مقایسه­ی آزمایشگاهی مقاومت بیرون­کشیدگی (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه­ی درشت­دانه در خاکهای چسبنده (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
50 مکان یابی محل مناسب برای اجرای سدهای زیرزمینی (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
51 ملاحظات کنترل نشتاب راکتورهای با پوشش ژیوممبران (Download Paper) First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development
52 نظرات جمعی از دانشجویان بخش راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز در مورد کاربرد تجهیزات آموزشی در کلاس درس (Download Paper) 1st International Conference and the Fourth National Conference on Education in Engineering  (with an emphasis on new technologies of learning)