Mahdi Mohammadi

 Mahdi  Mohammadi

Mahdi Mohammadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mahdi Mohammadi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری ظرفیت جذب (مطالعه موردی: نانو فناوری ایران) (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 11, Issue: 42
2 ارائه مدل سه بعدی شبکه هم افزایی دولت، دانشگاه ، صنعت وتحقیق برای تربیت مهندسان آماده به کار (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 14, Issue: 56
3 ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی (Download Paper) Journal of technology of education Volume: 8, Issue: 4
4 ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برمبنای مدل چشم شایستگی (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 10
5 ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز براساس مدل چشم شایستگی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 14, Issue: 53
6 ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس دهی پیاده روهای شهری (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 8, Issue: 3
7 ارزیابی تناسب برنامه درسی تدوین شده زیست محیطی دررشته های مهندسی عمران، معماری و کشاورزی با معیارهای توسعه پایدارزیست محیطی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 15, Issue: 59
8 ارزیابی شایستگیهای عملی دانشجویان مهندسی الکترونیک گرایش مخابرات براساس معیارهای استخدام مهندسی مدیریت پروژه درصنایع الکترونیک شیراز (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 12, Issue: 48
9 ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 4, Issue: 2
10 ارزیابی و مقایسه روشهای عارضه یابی سازمان با رویکرد AHP فازی (Download Paper) Strategic Managment Thought Volume: 7, Issue: 2
11 الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان (Download Paper) Journal of technology of education Volume: 9, Issue: 4
12 Survey of the Patient Safety Culture in the Clinics and Hospitals of Chabahar, Iran (Download Paper) Patient Safety and Quality Improvement Journal Volume: 5, Issue: 3
13 بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن (Download Paper) Journal of Accounting Research Volume: 6, Issue: 3
14 بررسی اثر یون های مس و روی بر فعالیت آنزیم میروزیناز و تشکیل سولفارافان در گیاه Lepidium draba (Download Paper) Journal of agricultural biotechnology Volume: 8, Issue: 1
15 بررسی اثربخشی درونی و بیرونی دوره های آموزشی GIS درحوزه مهندسی کشاورزی،عمران وزمین شناسی ؛مطالعه موردی استان فارس (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 13, Issue: 52
16 بررسی پایه های نظری تعالی فرد در سازمان از دیدگاه قرآن کریم (Download Paper) Islamic Management Volume: 23, Issue: 4
17 بررسی تاثیر شایستگی های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی (Download Paper) Research in Human Resource Management Volume: 9, Issue: 2
18 بررسی جنبه ی فرهنگی اجتماعی ماهیت علم از دیدگاه دبیران فیزیک شهر اهواز (Download Paper) Physics and physics education Volume: 5, Issue: 5
19 بررسی چند مضمون اساطیری در دارابنامه ی طرسوسی (Download Paper) Ourmazd Journal Volume: 8, Issue: 27
20 بررسی دلالت های واقع گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا (Download Paper) Journal of Methodology of Social Science and Humanities Volume: 24, Issue: 95
21 بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 18, Issue: 66
22 بررسی رابطه ی بین شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری (Download Paper) Research in Human Resource Management Volume: 6, Issue: 3
23 بررسی ساختاری باورهای معرفت شناختی و مهارت مدلسازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 15, Issue: 58
24 بررسی شاخص های عملکرد بینایی پس از جراحی کاتاراکت سالخوردگی (Download Paper) Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation Volume: 4, Issue: 4
25 بررسی شیوه زبان آئروفیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی در سال 1394 (Download Paper) Journal of Health Based Research Volume: 1, Issue: 3
26 بررسی عوامل موثر بر رضایت و موفقیت دانشجویان رشته های مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 10, Issue: 37
27 بررسی فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی در کتابخانههای شهر قم ازدیدگاه مدیران و کارشناسان (Download Paper) Knowledge Studies Volume: 1, Issue: 2
28 بررسی مولفه های موثر بر اشتراک دانش کارکنان وب سایت ها (مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاهی اصفهان) (Download Paper) Journal of Sciences and Techniques of Information Management Volume: 3, Issue: 4
29 بررسی نگرش کتابداران کتابخانه های دانشگاهی به تغییر سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 6, Issue: 2
30 تاثیر سنجی نقش ظرفیت ها و قابلیتهای فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Bi-Quarterly Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution Volume: 5, Issue: 12
31 تاثیر قابلیت سازی بنگاه ها توسط سازمان های میانجی بر توسعهٔ همکاری های فناورانه (مورد مطالعه: صنایع هوایی) (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 1, Issue: 3
32 تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانشجویان: بررسی نقش واسطه ای رویکردهای مشارکت (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 16, Issue: 3
33 تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب مطالعه موردی: گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 5, Issue: 19
34 تحلیل فقهی اقتصادی جبران کاهش قدرت خرید پول (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 18, Issue: 55
35 تحلیل محتوای مقاله های دوفصلنامه تربیت اسلامی در سال های 1384-1394 (Download Paper) Biquartely Journal of Islamic Education Volume: 12, Issue: 24
36 تحلیل مقایسه ای الگوهای تکافل و آسیب شناسی آنها از منظر ذینفعان (Download Paper) Islamic Financial Research Journal Volume: 3, Issue: 1
37 تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سالهای 1386-1390 (Download Paper) Ketabeghayyem Volume: 6, Issue: 15
38 تدوین چارچوب ارزشیابی برنامه درسی دوره فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی عمومی و اعتباریابی آن (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 5, Issue: 4
39 چه چیزی باعث رشد سریع اقتصادی می شود: نهادهای مورد نیاز کدامند؟ (Download Paper) Science and Technology Policy Letters Volume: 2, Issue: 4
40 دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی (Download Paper) Journal of new research approaches in management and accounting Volume: 2, Issue: 7
41 رابطه بین جو آموزشی و انگیزش درونی با تعهدعاطفی؛مطالعه موردی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 15, Issue: 60
42 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش میزان ا ستفاده از مهارت زبان زندگی (NVC) (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 4, Issue: 3
43 سرمایه اجتماعی و بیگانگی از کار(مطالعه موردی معلمان آموزش و پرورش مقطع ابتدایی شهر تهران) (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 5, Issue: 19
44 شاخص های عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 5, Issue: 1
45 شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (Download Paper) Journal Of Modeling in Engineering Volume: 11, Issue: 34
46 شناسایی مولفه های الگوی آموزش و تربیت اسلامی مدیران نهادی در ایران (Download Paper) Islamic Management Volume: 26, Issue: 2
47 شناسایی و رتبه بندی روش های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا) (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 2, Issue: 3
48 ضریب دقت و بازیافت پایگاه مقالات فارسی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و تعیین همپوشانی بین آنها (Download Paper) Journal of Sciences and Techniques of Information Management Volume: 2, Issue: 1
49 طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC (Download Paper) Research in Human Resource Management Volume: 10, Issue: 2
50 طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی (Download Paper) Journal of technology of education Volume: 12, Issue: 2
51 عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 4, Issue: 1
52 کاربرد مدیریت دانش سازمانی2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران (Download Paper) Journal of Sciences and Techniques of Information Management Volume: 4, Issue: 3
53 کشف و اولویت بندی ابعاد و مولفه های موثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه ها (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 13, Issue: 52
54 مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 2, Issue: 2
55 مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل براساس فقه امامیه (Download Paper) Islamic Financial Research Journal Volume: 5, Issue: 1
56 مفهوم پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده بنیاد (Download Paper) Journal of Islam and Management Volume: 3, Issue: 6
57 مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته های مهندسی ازکیفیت تدریس اعضای هیئت علمی؛موردمطالعه:دانشگاه هرمزگان (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 16, Issue: 61
58 مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اسلام (Download Paper) Islamic Management Volume: 24, Issue: 1
59 وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 28, Issue: 4
60 یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384-1394) (Download Paper) Biquartely Journal of Islamic Education Volume: 11, Issue: 22
Conference Papers
row paper title conference name
1 Application of Fucoidan Extracted from Algae in Wound Healing and Tissue Regeneration (Download Paper) Third International Congress and Fifth National Congress on Wound and Tissue Restoration
2 آسیب شناسی تحلیلی نقش نظام آموزش عالی ایران در توسعه پایدار – ارایه مدل پیشنهادی (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
3 اثر بخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر کاهش پرخاشگری و بهبود سازگاری فردی - اجتماعی در معتادان تحت درمان با متادون در ساری (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
4 اثر بخشی فرهنگ کار آفرینی اجتماعی (Download Paper) 1st International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation
5 اثر کارکرد در دمای بالا بر ریزساختار سوپرآلیاژ IN738LC و تأثیر آن بر مقاومت به ضربه پره ردیف اول توربین گازی (Download Paper) 22nd International Power System Conference
6 ارائه پیکره متنی موازی فارسی- انگلیسی با کاوش در ویکیپدیا (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
7 ارائه چارجوبی جهت ارزیابی پتانسل تجاری سازی فناوری های نوظهور (مطالعه موردی: زیست فناوری) (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
8 ارائه چارچوبی در جهت مدیریت فناوری و نوآوری (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
9 ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری دستیابی سریع به فناوری (مطالعه موردی: نانوفناوری ایران) (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
10 ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری ظرفیت جذب (مطالعه موردی: نانوفناوری ایران) (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
11 ارائه مدل برنامه ریزی راهبردی مهندسی طراحی محصول با رویکرد مهندسی سیستم (Download Paper) 1ST International Conference on Management, Economics and Development
12 ارائه مدلی برای ارزیابی دستاوردهای تکنولوژیک در واحدهای R&D (مطالعه موردی : شرکت صنایع الکترونیک ایران) (Download Paper) 05th Conference of Industries and Mines R&D Centers
13 ارائه مدلی برای استفاده از مدیریت دانش مشتری در فرایند طراحی و توسعه محصولجدید (Download Paper) 1ST International Conference on Management, Economics and Development
14 ارائه یک روش کىترلی مبتىی برشبکه عصبی جهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاد از UPFC (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
15 ارائه یک مدل تصمیم گیری به منظور تامین نیازمندی ها در برگزاری مناقصات و مزایدات (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
16 ارائه یک مدل مناسب جهت پیش بینی ضریب ایمنی شیبهای خاکی جنوب غربی همدان (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
17 ارایه مدل بهینه معماری مدارس کشور ایران با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
18 ارایه مدلی برای توسعه همکاری های بخش علمی و بخش صنعتی مبتنی بر شناخت کانال های تعاملی ، ساختارهای ارتباطی و نهادهای انگیزشی (Download Paper) 12th Congress on Cooperation of Government, Universities and Industries for National Development
19 ارایه نوین الگوریتم خفاش مبتنی بر سرعت همگرایی (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
20 ارایه یک الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله طراحی و بهینه سازی شبکه های سلولی GSM (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
21 ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای تکاملی برای خوشه بندی ترکیبی (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
22 ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای ژنتیک برای خوشه بندی ترکیبی و یافتن تعداد خوشه ها برای مجموعه داده ورودی (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
23 ارایه یک روش ترکیبی رده بندی ترافیک IP با کمک نگاشت ویژگیها و الگوریتمهای ژنتیک (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
24 ارایه یک روش جدید برای حذف نویز بر پایه کلاسبندی نویز و شکل دهی آن با استفاده از تبدیل موجک (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
25 ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان دردانشگاه اصفهان (Download Paper) The First International Conference on Accounting, Audit, Management and Economic
26 ارتقای بهره وری با توانمند سازی منابع انسانی سازمانها (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
27 ارزشیابی برنامه های آموزش الکترونیکی با مدل SPEAK (Download Paper) Information Technology and Economic Jihad National Conference
28 ارزشیابی معیارهای هویت اسلامی ـ دینی درم حتوای برنامه درسی رشته های علوم انسانی (Download Paper) International Congress on Culture and Religious Thought
29 ارزیابی تاثیر افزایش جمعیت سالخورده در سرعت حرکتی عابرین پیاده ایران (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
30 ارزیابی تاثیر وسایل سفر مختلف در بروز تصادفات شهری با استفاده از رگرسیون وزن دارجغرافیایی مطالعه موردی: شهر مشهد (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
31 ارزیابی جایگزینی سیمان ژئوپلیمر با سیمان پرتلند درساخت و سازها (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
32 ارزیابی دستاورد فعالیتهای فوق برنامه درسی در مدارس ابتدایی پایه ششم (مورد مطالعه: ناحیه 3 شیراز) (Download Paper) The 6th International Conference on Management,Psychology & Humanities with Sustainable development approach
33 ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی کارگران اسکله های بارگیری به روش MAC (Download Paper) 7th Congress of Occupational Health and Safety
34 ارزیابی ریسک های خطوط انتقال گاز داخلی پالایشگاه به وسیله ماتریس تجزیه و تحلیل نقاط شکست و آثار آن (FMEA) (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
35 ارزیابی سطح توانمندی های تکنولوژیک در مشاورین و پیمانکاران بخش راه و ترابری (Download Paper) 02nd Management of Technology Iranian Conference
36 ارزیابی علمی نگرش مصرف کنندگان بر توسعه برند ها (Download Paper) National Conference on Researches of Industrial Engineering
37 ارزیابی کمی و کیفی آلودگی میکروبی هوای بخش اورژانس واتاقهای عمل یکی از بیمارستانهای آموزشی شهرستان زاهدان به روش پاسیو (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
38 ارزیابی مدل های تجربی جهت تعیین مدول دگر شکلی توده سنگ بر اساس طبقه بندی ژئومکانیکی (مطالعه موردی شیروانی های ماسه سنگسازندکهر- جاده چالوس) (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
39 ارزیابی موقعیت وانتخاب مناسبترین اقدام استراتژیک به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی: شرکت تیام پارسی پاسارگاد (Download Paper) Transformation & Innovation in Empowering the Management
40 ارزیابی مهارت اعضای هیأت علمی مهندسی دانشگاه شیراز در مراحل هفت گانه چرخهیادگیری (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
41 ارزیابی میزان شیوع عوامل کلیدی دانشگاه نوآور از دیدگاه دانشجویان: مطالعهموردی دانشگاه شیراز (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
42 ارزیابی و تحلیل ساختار فرهنگی_اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری مطالعه موردی:نواحی 1و5 شهرداری منطقه 7 تهران (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure
43 ارزیابی و طراحی مدل ریسک ساخت و ساز: تفهیم از طریق بازبینی ادبیات (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
44 استخراج محتوای وب با استفاده از وزن دهی و قوانین متنی Extract web content by using weighting and textual rules (Download Paper) 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology
45 اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران (Download Paper) 02nd International Conference on E-learning
46 اعتبارسنجی مدل های تجربی بر اساس طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) در پیش بینی مدول دگرشکلی توده سنگ (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
47 افزایش برداشت از چاه های نفت به کمک امواج مایکروویو (Download Paper) 5th National CFD Applications Conference in Chemical Industries and petroleum
48 الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر تراکم سریع (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
49 الگوهای تجاریسازی بر اساس بسته علم فناوری صنعت: بررسی تطبیقی (Download Paper) International Conference on Commercialization of Technology
50 امکان سنجی استفاده از انرژی امواج در بندر عسلویه (Download Paper) 08th National Energy Congress
51 امکان سنجی کاربرد مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران و کارمندان شرکت گاز استان فارس (Download Paper) International Conference on Management
52 امکان سنجیتفکیکجمعیتهای سنگسر معمولی در خلیج فارسبا استفاده از نشانگرهای AFLP (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
53 انتخاب پرتفولیوی بهینه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته (Download Paper) International Conference on new directions in management, economics and accounting
54 انتخاب پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در سهام با استفاده از مدل ترکیبی VIKOR-DANP (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Accounting and Economics
55 انتخاب مدل مناسب انتقال فناوری در بنگاه های با محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)، (مورد مطالعاتی، شرکت توگا) (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
56 اندازه گیری بازگشت سرمایه آموزش، با یک هزینه ناچیز (Download Paper) The First National Conferecne on Accounting and Auditing
57 اولویت بندی پارامترهای مرتبط با دسترسی ها در بروز تصادفات برون شهری (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
58 اهمیت و چگونگی تعامل «بخش های تحقیقاتی و تجاری» ، برای نوآوری در تکنولوژی های نوین (Download Paper) 05th Conference of Industries and Mines R&D Centers
59 ایجاد ساختارهای درختی با قابلیت پیکربندی مجدد با کمک شبکه های MIN (Download Paper) 3rd International Conference on Knowledge Engineering and Innovation
60 Effect of Fucoidan Extracted from Algae on Colon Cancer (Download Paper) 2nd International Personalized Medical Congress
61 Investigating the absorption capacity of industrial clusters: Case Study: Animal Husbandry Cluster (Download Paper) The 7th International Technology Management Conference and the 14th Asia-Pacific Conference
62 Sensitivity Analysis of Steel Moment-Resisting Frames by Endurance Time Method (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
63 بازآفرینی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل) (Download Paper) The first national conference on modern architecture and urban planning in the third millennium
64 بازخوانی تصویر شب در شعر شاملو و بیاتی (Download Paper) National Conference on Literary Studies
65 بازسازی تصاویر دندانپزشکی (CBCT) تخریب شده ناشی از مصنوعات فلزی مبتنی بر بخش بندی و فیلتر BPF (Back Projection Filter) (Download Paper) 17th Iranian conference on Biomedical Engineering
66 بازشناسی اعداد دست نوشته فارسی مبتنی براستخراج ویژگی از تصاویر اصلی و سینوگرام با شبکه عصبی (Download Paper) 19th Iranian Conference on Electric Engineering
67 بازشناسی اعداد دست نویس فارسی مبتنی بر فواصل محاطی و مرفولوژی در شبکه عصبی (Download Paper) 06th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
68 برآورد حداکثر ظرفیت هوازی و ظرفیت کار فیزیکی در آتش نشانان شهر زاهدان در سال 1394 (Download Paper) the 11th university students conference on innovations in health sciences
69 بررسی آلودگی باکتریایی بخش های مختلف بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهر زاهدان در طی سالهای 81-80 و اثر تغییر گندزداها در کاهش میزان آلودگی (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
70 بررسی اثر متغیرهای محیطی و عملیاتی بر عملکرد توربوکمپرسورهای ایستگاههای تقویت فشار از دیدگاه اکسرژی (Download Paper) 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference
71 بررسی اثرات تغییر شرایط محیطی و عوامل طراحی بر عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی MED (Download Paper) 27th Annual Conference of Mechanical Engineering
72 بررسی اثرات رفتار سیاسی مدیران بر فساد اداری در شرکت پتروشیمی بیستون کرمانشاه (Download Paper) 4th International Conference on Accounting and Management
73 بررسی اثرتعرضات صورت گرفته در بستر رودخانه بر افزایش خطرپذیری اراضی سیلابدشت با استفاده از مدلهای یک بعدی و دو بعدی) مطالعه موردی: رودخانه تلنگ میناب (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
74 بررسی اثردوره نوری برترکیب اسیدهای چرب درریز جلبک Chlorella vulgaris (Download Paper)
75 بررسی اثرشوری برترکیب اسیدهای چرب درریزجلبک Chlorella vulgaris (Download Paper)
76 بررسی ادراک معلمان از فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدارس ابتدایی شهر کرمان (Download Paper) 2nd national conference and the first International Conference on new research in the humanities
77 بررسی پیامدهای تک فرزندی از دیدگاه روانشناسی (Download Paper) First National Conference on Children and Adolescents
78 بررسی تاثیر تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز برچسبندگی هزینه های اداری و فروش (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
79 بررسی تاثیر دو روش کشش پویا و ایستا بر چابکی و انعطاف پذیری کاراته کاها (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
80 بررسی تاثیر دو روش کششی پویا و ایستا بر تعادل کاراته کاها (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
81 بررسی تاثیر سر و صدا بر شنوایی موش صحرایی با اصوات حاصل ازاعوجاج گوش (Download Paper) 13th Annual Congress of Medical Students of Eastern Medical Sciences
82 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر شفافیت سازمانی در اداره راه و شهرسازی (Download Paper) 7th International Conference on Sustainable Development and Urban
83 بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر آوای کارکنان منطقه اقتصادی پارس عسلویه (Download Paper) The 2nd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting
84 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و مدیریت جهادی در ایجاد چابکی سازمانی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
85 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان اداره مخابرات لرستان (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
86 بررسی تاثیر نوآوری در بین المللی کردن خوشه های کسب و کار (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province
87 بررسی تاثیر یک دوره آموزش با شبیه ساز اسلحه بر عملکرد تیراندازی سربازان اموزشی در مرکز اموزش مرزبانی شهید رجایی کرمانشاه (Download Paper) Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
88 بررسی تاثیرگذاری اجزاء بسته بندی بر رفتار مصرف کنندگان گوگرد پالایشگاه گاز ایلام (Download Paper) 1st International Conference on Management Science advances, innovations and challenges
89 بررسی تأثیر تغییرات فشار بر نتایج شبیه سازی برج واکنشی سولفورزدایی هیدروژنی (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
90 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Conference on Management Economics and Social Sciences
91 بررسی تجربی اثرات حضور و نشست نانو ذرات آلومینا بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش هسته زایی (Download Paper) 3nd National Conference on Science and Technology s mechanical and electrical engineering
92 بررسی تحلیلی و بهبود عیوب در کشش ورق (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
93 بررسی تشکیلات و وظایف دفاتر اسناد رسمی ایران و ترکیه (Download Paper) Third International Conference on Jurisprudence and Law, Law and Social Sciences
94 بررسی تنش خشکی در دو مرحله رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیا چیتیPhaseolus Vulgaris (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
95 بررسی تنش خشکی در دو مرحله رویشی و زایشی بر میزان پرولین و شاخص کلروفیل در ارقام مختلف لوبیا چیتیPhaseolus Vulgaris (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
96 بررسی توانایی های زنان عشایری با تاکید بر نقش آنان در اقتصاد تولیدی عشایر (Download Paper)
97 بررسی توزیع و پراکندگی هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) در رسوبات سطحی کانال تردد کشتی های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
98 بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی Eleutheronema tetradactylum در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
99 بررسی چگونگی معاد جسمانی در قرآن و روایات (Download Paper) 2nd International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research
100 بررسی حقوقی حل اختلاف در قراردادهای داخلی و بین المللی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
101 بررسی حقوقی وجرم شناختی توهین درفضای مجازی (Download Paper) National Conference on Passive Defense in the Territory of Cyber Space
102 بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با توسعه منابع انسانی (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
103 بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت دانش شخصی مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (Download Paper) International Conference on Management
104 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کارآیی سرمایه گذاری (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
105 بررسی رابطه بین سبک های رهبری واسترس شغلی بین کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان فارس (Download Paper) 4th International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
106 بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و اقلام تعهدی غیرعادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
107 بررسی رابطه بین سرمایهی اجتماعی با میزان شیوع رفتارشهروندی سازمانی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) (Download Paper) 16th Conference on Marine Industries
108 بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی اجتماعی مدیران با شایستگی های فنی، رفتاری و زمینه ای کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران (Download Paper) 8th International Conference on Psychology and Social Sciences
109 بررسی رابطه بین فرصت های رشد، شدت حرکت سهام وبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
110 بررسی رابطه بین کارایی برنامه درسی دوره های آموزشی بارفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: کارکنان شرکت نفت شیراز (Download Paper) International Conference on Management
111 بررسی رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینانی محیطی (Download Paper) International Conference on Advanced Research in Management, Economics, Empowerment of the Tourism Industry in Development
112 بررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری سازمانی کارکنان استانداری بوشهر (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
113 بررسی رابطه تولید ملی و چابکی سازمانی با توجه به عملکرد سازمانهای موفق (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
114 بررسی رابطه خودکارامدی، سبک های مقابله و میزان شادکامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Horizons in Humanities and Management
115 بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری (Download Paper) International Conference on Advanced Research in Management, Economics, Empowerment of the Tourism Industry in Development
116 بررسی رابطه فرسودگی شغلی با کارایی کارکنان حوزه عمرانی شهرداریها (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
117 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی (مطالعه ی موردی: دانشگاه لرستان) (Download Paper) National Conference of Entrepreneurs University
118 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با گرایش به خلاقیت در مدیران ناحیه یک آموزش و پرورش کرمان (Download Paper) 02nd Student Conference of Entrepreneurship
119 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
120 بررسی راندمان گندزدایی تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی با استفاده از فرآیند ترکیبی اشعه فرابنفش و هیپوکلریت سدیم جهت استفاده مجدد از آن (Download Paper) National Congress of Chemistry and Nanohu Chemistry from Research to National Development
121 بررسی راهکارهای علاقمند نمودن دانش آموزان به مطالعه (Download Paper) 2nd Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
122 بررسی رفتار ترک در سازه هایی با ترک لبه ای و تحت بار کششی به کمک شبیه سازی و مهار رشد ترک با ایجاد سوراخ (Download Paper) 07th Conference of Iranian Aerospace Society
123 بررسی رفتار سازه هایی با ترک مرزی تحت بار کششی به کمک شبیه سازی (Download Paper) 02nd Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007)
124 بررسی روابط انسان با خدا با توجه به تصورات انسان از خدا در نگاه مولوی (Download Paper) 3rd Conference on Literary Studies (A New Look at MOLANA Works)
125 بررسی ساختارژنتیکی ماهی سنگسرمعمولی درخلیج فارس با استفاده ازنشانگرهای A F LP (Download Paper)
126 بررسی شرایط حفظ و افزایش مخاطبان شبکه های رادیویی (مطالعه موردی: رادیو ایران) (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
127 بررسی شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی فرفیون میوه کرکی (Euphorbia hebecarpa) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
128 بررسی شیوه های کنترل و حسابداری مدیریتی در سیستم حسابداری ناب (Download Paper) The First National Conference on Accounting and Management
129 بررسی عملکرد انواع مختلف الیاف بر شکل پذیری بتن خود تراکم (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
130 بررسی عملکرد UPFC در بهبود پایداری سیستم های تک ماشینه و مقایسه عملکرد روش های کنترلی شبکه عصبی و گسسته در میرایی نوسانات (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
131 بررسی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی مجهز به میراگر شکافدار SSD مبتنی بر جذب انرژی زلزله (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
132 بررسی فرآیند ترکیبی اشعه فرابنفش و هیپوکلریت سدیم در تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی جهت استفاده مجدد از آن (Download Paper) 4th national conference  on applied research in chemistry and chemical engineering and Biology
133 بررسی فنی و اقتصادی معدن سنگ تزیینی مرمریت گشایش (Download Paper) 1st International Conference on Research and Development in Earth Sciences
134 بررسی مسیر رشد ترک در نقاط تمرکز تنش چرخدنده وشانه به کمک روشهای عددی (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
135 بررسی مفهومی و تعاملی مدیریت پایدار شهری و ارتقای سرمایه اجتماعی مطالعه موردی منطقه 17 تهران (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
136 بررسی مقایسه ای الکتروشیمیایی خواص انتی اکسیدانی دوگونه از جلبکهای قهوه ای خلیج فارس (بوشهر) (Download Paper) 3rd International Conference on Advances research in chemistry and chemical engineering
137 بررسی مقایسه ای روش آموزش مجازی از طریق شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه با سخنرانی تعاملی در دروس کارگاهی (Download Paper) 5th National Conference on Information Technology?Computer & Telecommunication
138 بررسی مقایسه ای مقوله های تصریفی شمار و معرفگی اسم در گفتار کودکان عادی و سندرم داون با سن عقلی 4 تا 7 سال فارسی زبان (Download Paper) The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies
139 بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با منابع مرجع کتابخانه و ضرورت ارائه آموزش از دیدگاه آنها (Download Paper) User Education and Information Literacy in Libraries and Information Centers
140 بررسی میزان دانش وآگاهی دبیران مطالعات اجتماعی و دینی و قرآن استان فارس ازابعادآموزش وپرورش جهانی (Download Paper) 8th Iranian Curriculum Studies Association
141 بررسی نقش سیمیلاتور تفنگ های سبک بر افزایش مهارت و عملکرد تیراندازی سربازان آموزشی (Download Paper) 3rd International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
142 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
143 بررسی نقش مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان) (Download Paper) National Conference of Entrepreneurs University
144 بررسی نقش مدیریت شهری در افزایش سرمایه اجتماعی (Download Paper) International Conference on Management
145 بررسی و آنالیز عملکرد کمپرسورهای رفت و برگشتی واحد 103 پالایشگاه گاز پارسیان در شرایط تغییر ترکیبات گاز ورودی به مراحل مختلف آن (Download Paper) Annual International Conference on New Horizons in Electrical, Computer and Mechanical Engineering
146 بررسی و آنالیز عملکرد کمپرسورهای رفت و برگشتی واحد 103 پالایشگاه گاز پارسیان در شرایط تغییر ترکیبات گاز ورودی به مراحل مختلف آن (Download Paper) The 4th International Conference on Science & Technology with Sustainable development approach
147 بررسی و تحلیل روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و میزان تأثیر آن در توسعه تکنولوژی (Download Paper) 02nd Management of Technology Iranian Conference
148 بررسی و تنظیم عوامل PH و دی اکسید کربن در فتوراکتور هوازی با ساخت دستگاه تنظیم این دو پارامتر در محیط آبی (Download Paper) International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
149 بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر زاهدان در سال 83-82 (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
150 بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با استانداردها در سال تحصیلی 83-1382 (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
151 بررسی وضعیت شادکامی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندر عباس (Download Paper)
152 برسی مقایسه الکتروشیمیایی خواص انتی اکسیدانی دو گونه از جلبکهای قهوه ای خلیج فارسی بوشهر (Download Paper) 3rd International Conference on Advances research in chemistry and chemical engineering
153 به سوی توانمندسازی کلاس درس دانشگاهی هوشمند برپایه اینترنت اشیا (Download Paper) Thirteenth Annual Conference on Electronic Learning and Tutoring
154 به سوی سازنده گرایی در نظام آموزشی (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
155 بهبود امنیت لایه فیزیکی با استفاده از تخصیص توان تطبیقی در شبکه های بیسیم مشارکتی (Download Paper) 3rd Conference on Signal Processing and Smart Systems of Iran
156 بهبود پایداری آرایه نانولوله های تیتانیوم دی اکسید بر روی بستر تیتانیوم برای تولید هیدروژن از تفکیک فتوکاتالیستی آب (Download Paper) 16th Iranian National Chemical Engineering Congress
157 بهبود پایداری دینامیکی در یک سیستم قدرت چند ماشینه با توجه به طراحی همزمان و مستقل ادوات FACTS و PSS (Download Paper) 3nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
158 بهبود پایداری دینامیکی در یک سیستم قدرت چند ماشینه با توجه به طراحی همزمان و مستقل ادوات FACTS و PSS (Download Paper) 4th international conference on new approaches to science, engineering and technology
159 بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از ادواتFACTS مبتنی بر کنترل کننده PI فازی بر اساس روشهای شبیهسازی مرسوم و جدید (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
160 بهبود شاخص های قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع با مکان یابی مناسب ریکلوزر (مطالعه موردی برروی یک فیدر واقعی از شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی) (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical and Computer
161 بهره گیری از رویکردهای سازمان های یادگیرنده ترویج استراتژی و مدیریت تغییر در پروژه های مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار (Download Paper) 06th International Management Conference
162 بهینه سازی روش پله ای مانور دریچه های سد هنگام وقوع سیلاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی سد کارون 3 (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
163 بهینه سازی سبد مالی تخصیص یافته با استفاده از رویکرد تلفیقی فازی و احتمالی چند هدفه (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
164 بهینه سازی مکان نقطه تجزیه و برنامه ریزی تولید در زنجیره تأمین (Download Paper) International Conference on new directions in management, economics and accounting
165 پالایش یون مس توسط گیاه ازمک (Download Paper) 01st National Conference on Phytoremediation
166 پایداری در فضاهای سبز شهری؛ با تاکید بر اقشار آسیب پذیر اجتماع (Download Paper) 2nd International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
167 پرورش و رهاسازی بالتوری سبز ( Chrysoprela carnea Stephens) برای کنترل آفات گیاهی (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
168 پیش بینی نشست زمین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
169 پیشنهاد یک روش آشکارساز گفتار / سکوت در سطح زیر باند برای سیستم بهبود گفتا مبتنی بر تبدیل ویولت (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
170 تاثیر آرایش قرار گیری میراگر ویسکوز در انواع مهاربند های سازه های فولادی تحت زلزله های حوزه ی نزدیک (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
171 تاثیر اعتقاد به معاد و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مودیان سازمان امور مالیاتی اصفهان (Download Paper) The 5th International Congress Sustainable Engineering and Management and accounting Science
172 تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ترک خدمت نیروی خدماتی در بیمارستان شهید بهشتی شیراز (Download Paper) The 2nd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting
173 تاثیر برگشت به حالت اولیه در آب های سرد، گرم و معتدل بعد از یک دوره شنای 200 متر بر سطوح کورتیزول برخی از شاخص های خستگی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
174 تاثیر برون سپاری ومدیریت جهادی بر عملکرد سازمانهای دولتی ایران (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
175 تاثیر چابکی سازمانی بر شفافیت سازمانی در سازمان های دولتی (Download Paper) National Conference on Modern Research in Management and Accounting
176 تاثیر حرکات بدن در ادبیات کودک (Download Paper) The 7th National Literacy Conference titled A New Look at Children's and Adolescent Literature
177 تاثیر خانواده بربهداشت روانی فرزندخود (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
178 تاثیر خانواده برسلامت روانی- اجتماعی فرزندان خود (Download Paper) 2nd National Conference on nursing, psychology, health promotion and healthy environment
179 تاثیر خرد سازمانی و عزت نفس بر آوای سازمانی کارکنان بانک رفاه استان اصفهان (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
180 تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور مورد استفاده برای پایه های مرکبات (Download Paper)
181 تاثیر رفتار انحرافی کاری درسلامت سازمان در دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
182 تاثیر رهبری معنوی و توانمند سازی روانشناختی بر رفتارهای فرانقش کارکنان و ترک خدمت در سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Horizons in Humanities and Management
183 تاثیر سبک زندگی بر توسعه پایدار فرهنگ ایمنی در میان شهروندان شهر تهران (Download Paper) 2nd National Conference on Fire and Urban Safety
184 تاثیر سیرت نیکوی مدیران و چابکی سازمانی بر سودآوری بانک های سپه اصفهان (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
185 تاثیر شهرنشینی و صنعتی سازی بر تقاضای انرژی (مطالعه موردی ایران) (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
186 تاثیر ضدعفونیکردن، خراشدادن و خشککردن بر درصد جوانهزنی بذور مرکبات (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
187 تاثیر عوامل فیزیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) 3rd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
188 تاثیر کار تیمی و مدیریت جهادی بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Horizons in Humanities and Management
189 تاثیر مدیریت شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی کارکنان متاهل (مطالعه موردی کارکنان متاهل اداره آموزش پرورش مشهد) (Download Paper) Third International Conference on Social Studies and Religious Studies
190 تاثیر نانوذرات اکسید مس بر برخی شاخص های مورفولوژیک یک گیاه Lepidium draba (Download Paper) First National Conference on Nanotechnology Benefits and Applications
191 تاثیر هوشمندی رقابتی، هوش تجاری و هوش مالی پرسنل بانک قوامین بر مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک قوامین استان اصفهان) (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Horizons in Humanities and Management
192 تاثیرجنسیت برمیزان جذب زیستی فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم دربافت عضله خرچنگ شناگرآبی Portunus pelagicus درآبهای بوشهر (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
193 تاثیردورکاری درتوانمندسازی کارکنان بیمه سلامت استان فارس (Download Paper) 3rd national conference on recent advances in engineering, management, economics and accounting
194 تأثیر اهرم ارزی و ترکیبی بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions
195 تببین نقش واسطه ای یگانگی فرد-سازمان در رابطه بین خودارزشیابی مرکزی و عملکرد شغلی در بیمارستان تامین اجتماعی شیراز (Download Paper) The First International Conference on New Approaches in Business and Accounting Management with Emphasis on Value Creation and Resistance Economics
196 تببین نقش واسطه ای یگانگی فرد-سازمان در رابطه بین خودارزشیابی مرکزی و عملکرد شغلی در بیمارستان تامین اجتماعی شیراز (Download Paper) The 6th International Conference on Management,Psychology & Humanities with Sustainable development approach
197 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
198 تبیین نقش دیپلماسی علم و فناوری در پیشبرد اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
199 تجزیه و تحلیل ساختار فرهنگی- اجتماعی وتوسعه پایدار شهری به روشSWOT مطالعه موردی: شهرداری منطقه 7 تهران (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
200 تحلیل استلزامات نهادی توسعه کشاورزی دانش بنیان در ایران (مطالعه موردی نظام نوآوری زیست فناورانه کشاورزی) (Download Paper) 5th International Conference and 9th  National Conference on Management of Technology
201 تحلیل تاثیرات FDI و ارزش افزوده تولید بر اشتغال نیروی کار (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
202 تحلیل تطبیقی عوامل انگیزش درونی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگمطالعه موردی: شرکتهای توزیع برق شهرستان اصفهان و استان لرستان (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
203 تحلیل حرارتی – مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع در شرایط متعادل (Download Paper) 25th International Power System Conference
204 تحلیل دینامیکی سدخاکی قشلاق (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
205 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
206 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی (Download Paper) 3rd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
207 تخمین اثر جمعیت افراد سالخورده در جریان حرکتی سایر افراد در پیادهروها با استفاده ازروش شبیه سازی میکرو (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
208 تخمین پارامترهای ژیومکانیکی توده سنگ به روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: توده سنگ دولومیت، سازند سلطانیه) (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
209 تدوین و ارایه الگوی جامع نگر برای ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی الگوی ماهواره ای (Download Paper) Information Technology and Economic Jihad National Conference
210 تدوین و اعتباریابی الگوی مهارت های استخدامی مشترک دانش آموختگان دانشگاه بر اساس نیاز بازار کار رویکرد ترکیبی (Download Paper) 9th Congress of the pioneers of progress
211 تربیت کودکان به عنوان مصرف کنندگان پایدار با رویکرد آموزش سیار (Download Paper) 1st National Conference on New Thinking in Business Management
212 تشدید و تعمیق آسیب های اجتماعی با تأکید برتفکر اجتماعی غیراسلامی غیربومی (Download Paper)
213 تعامل توسعه پایدار شهری و گردشگری (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
214 تعیین پارامترهای مقاومت برشی تحت تاثیر تنش تک محوره در سنگ های کلاس II با استفاده از تئوری کلمب، موهر (Download Paper) 5th Iranian Rock Mechanics Conference
215 تعیین توزیع تنش و تحلیل رفتار ترک در قالبهای خم فرم دهی ورقهای فلزی از جنس ابزار نمونه سریع (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
216 تعیین خصوصیات ژئومکانیکی و تحلیل پایداری ترانشه پل کاکارضا (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
217 تعیین درصد بهینه الیاف دربتن خودمتراکم باهدف افزایش شکل پذیری (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
218 تعیین رابطه کاهش حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود در طول بحران مالی (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
219 تعیین زمان سقط جنین در انگوربیدانه قرمز با استفاده روشهای هیستولوژیکی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
220 تعیین سینتیک واکنش HDS میعانات گازی و ماده گوگرددار تیوفن (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
221 تعیین مسیر رشد ترک و مهار آن در صفحه ای با سوراخ مرکزی تحت بار یکنواخت کششی (Download Paper) 07th Conference of Iranian Aerospace Society
222 تعیین معادله سینتیکی واکنش گوگرد گیری هیدروژنی ، برای دی بنزو تیوفن موجود در برشهای نفتی (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
223 تعیین میزان پروتئین تام و بررسی میزان اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در ریزجلبک دریایی تتراسلمیس چویی Tetraselmis chuii (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf
224 تفکر انتقادی در آموزش مجازی (Download Paper) 5th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
225 تکنیک بهینه شده تشخیص و صرف افعال در پیکره های فارسی (Download Paper) 1st Iranian Student Conference on Information Technology (ISCIT2010)
226 تلفیق مساله فروشنده دوره گرد و الگوریتم کلونی مورچگان برای بهینه سازی مکانی مسیر خطوط نفت و گاز (Download Paper) Geomatics & GIT 1397
227 توانایی گیاه ازمک در جذب فلز روی (Download Paper) 01st National Conference on Phytoremediation
228 توانمندسازی منابع انسانی از طریق اموزش ضمن خدمت (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
229 توسعه فضای سبز، یکی از روشهای مناسب برای مدیریت تغییر اقلیم (Download Paper) 5th Regional Conference on Climate Change
230 جذب بیولوژیکی فلز سمی روی Zn+2 از محیطهای آبی بوسیله جلبک قهوه ای سارگاسوم (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
231 جذب زیستی فلز سنگین کادمیم از آب توسط جلبک بومی Chaetomorpha sp و تعیین شرایط بهینه جذب با روش سطح پاسخ (RSM) (Download Paper) 05th Specialty Conference of the wind and sun
232 جذب زیستی فلز سنگین نیکل از آب توسط جلبک بومی Chaetomorpha sp و تعیین شرایط بهینه جذب با روش پاسخ سطحی (RSM) (Download Paper) 05th Specialty Conference of the wind and sun
233 جذب زیستی فلزات سنگین نیکل و کادمیم از آب توسط جلبک بومی Enteromorpha sp و تعیین شرایط بهینه جذب با روش سطح پاسخ (RSM) (Download Paper) Congress on Environmental Science and Engineering and Sustainable Development
234 جذب زیستی یون فلز سنگین کادمیوم(Cd) با استفاده از فیتوپلانکتون chelorella sp از محلول آبی (Download Paper) 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
235 جلوگیری از آثار زیست تخریبی یون نقره با استفاده از گیاه ازمک (Download Paper) 01st National Conference on Phytoremediation
236 جوشش نانوسیالات به منظور افزایش کاراکترهای انتقال حرارت (Download Paper) 06th Annual Student Conference on Mechanical Engineering
237 چگونگی اثرات ICTبر محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
238 چند روش ترکیبی برای بازیابی بسته های گم شده و کاربرد آن در بازشناسی توزیع شده گفتار (Download Paper) 03rd International Conference on Information and Knowledge Technology
239 حذف زیستی آلومینیوم توسط گیاه ازمک (Download Paper) 1st national conference on applied research in maintaining the environment, water and natural resources
240 حذف نویز از سیگنال گفتار با استفاده از تبدیل موجک بر اساس تشخیص واک (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
241 خوشه بندی ترکیبی توزیع شده به روش k-means (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
242 درآمدی بر اخلاق و حرفهایگرایی در حسابداری (Download Paper) Regional Conference on new ideas in Accounting and Financial Management
243 رابطه حفظ و نگهداری کارکنان و رضایت مشتریان از کیفیت خدمات با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (Download Paper) Sixth National Conference on Industrial Management and Engineering with Emphasis on Entrepreneurship in Industries
244 رابطه عادات مطالعه دانشجویان با موفقیت تحصیلی آنان (Download Paper) Fourth International Conference on Humanities and Education
245 راهبردهای توسعه پایدار شهری (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
246 راهبردهای کلان امور زیر بنایی (آب و خاک )در توسعه کشاورزی (Download Paper) rural sustainable development in coming 1404
247 راهکارهای بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش (Download Paper) International Conference on Management and Humanities
248 رعایت ایمنی و پیش گیری حوادث در واحدهای صنعتی برگرفته از طرح تحقیقاتی نقش ایمنی و بهداشت کار در واحدهای صنعتی کشور (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
249 روش های بررسی اثربخشی آموزش فناوری در کارگاه های ویژه علوم محیط زیست (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
250 روش های حفاری جهت ذخیره سازی گاز در مغارهای نمکی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
251 روشهای تصمیم گیری و برنامه های کاربردی در مهندسی عمران (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
252 رویکرد انتقادی به آموزش و دانش در جهان اسلام –مدل ملت یادگیرنده اسلامی (Download Paper) 8th National Conference on the Philosophy of Education of Iran
253 زمان بندی و برنامه ریزی پروژه با استفاده از تکنیک های PERT و CPM با برنامه نویسی خطی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
254 ساخت و مشخصه یابی نانوهیبرید نانولوله کربنی-اکسید روی به روش سل ژل پلی یولی (Download Paper) The First National Conference on Nano From Synthesis To Industry
255 سرمایه های اجتماعی وتوسعه پایدار فرهنگ ایمنی (Download Paper) First International conference & Fourth National Conference on Urban Fire Service & Safety
256 سیستم بومی پرداختiWallet سیستمی کاربردی جهت پرداختهای الکترونیکی خرد در ایران (Download Paper) First National Conference on Electronic Banking and Payment Systems
257 شناسایی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک حلقویPAHs در رسوبات و خاک سواحل شهرستان دیلم (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
258 شناسایی بالتوریهای خانواده Nemopteridae و Mantispidae در استان فارس (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
259 شناسایی خطرات یک آموزشگاه فنی حرفه ای به روش آنالیز ایمنی شغلی (Download Paper) 7th Congress of Occupational Health and Safety
260 شناسایی مولکولی ریزجلبک Parachlorella sp جداسازی شده از خلیج فارس با استفاده از شناساگر مولکولی 23s (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
261 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ربات پرنده ﺑﺎ الگورﯾﺘﻢ ﭘﺮدازش تصویر (Download Paper) 1st national conference on new approaches and applications in mechanical engineering
262 طراحی شبکه حمل و نقل پایدار جهت مواقع اضطراری و مدیریت مخاطرات مطالعه موردی منطقه 7 تهران (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
263 طراحی شبکه حمل و نقل پایدار جهت مواقع اضطراری و مدیریت مخاطرات مطالعه موردی منطقه 7 تهران (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
264 طراحی مدل رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرساختی (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
265 طراحی مدل کاربرد داده کاوی در مدیریت دانش مشتری (Download Paper) First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences
266 طراحی نرم افزار ارزیابی تکوینی عملکرد کارکنان (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
267 طراحی و پیاده سازی الگوریتم پردازش تصویر برای عبور ربات های پرنده از موانع (Download Paper) 1st national conference on new approaches and applications in mechanical engineering
268 طراحی و پیاده سازی شناسایی اعداد دست نویس فارسی مبتنی بر فواصل محاطی ومیانی در شبکه عصبی (Download Paper) 1st Iranian Student Conference on Information Technology (ISCIT2010)
269 طراحی و پیاده سازی یک رویکرد حافظ میراث طبیعی و فرهنگی در طراحی مسیر خطوط انتقال نیرو و انرژی (بررسی موردی: استان قزوین) (Download Paper)
270 طراحی واحد آموزشی کارآفرینی در سطح متوسطه: اهداف، محتوا، روش، ارزشیابی (Download Paper) National Conference on the Millennium and Humanities
271 علت های ارتباط وهمکاری کم کشاورزی با کارشناسان کشاورزی (Download Paper) National Canference on Occupation of Agriculture Graduate Community
272 علل تفاوت تولید نیروگاه بادی بینالود در دو سال مشابه (Download Paper) First Iranian Wind Energy Conference
273 عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
274 فرهنگ اقتصادی در انقلاب اسلامی و مدیریت جهادی (Download Paper) The 3rd conference on modern management sciences
275 فشار روانی در محیط کار (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Social Sciences
276 فعالیت آنزیم إتوکسی اُ دی إتیلاز در ماهی گل خورک بعنوان نشانگری برای آلودگی به هیدروکربنهای نفتی در خور هاو جنگل های حرا (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
277 فلسفه و جایگاه مسؤولیت اخلاقی و اجتماعی در مدیریت کیفیت سازمان ها (Download Paper) 06th International Conference of Quality Managers
278 قرآن وبهداشت روانی (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
279 کاربرد درختان متحمل به خشکی در منظرسازی خشک جهت مقابله با بحران کم آبی (Download Paper) International Conference on Society and Environment
280 کاربرد روش پاسخ سطحی در جذب زیستی یون فلز سنگین نیکل با استفاده از فیتوپلانکتون Tetraselmise chuii از محلول های آبی (Download Paper) National Conference on Water,Human,Earth
281 کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)درارزیابی عملکرد فعالیت های حوزه خدمات شهری شهرداری تهران (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
282 کاربرد رویکرد کلینیکی در حل مسایل مالی (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
283 کاربرد منطق فازی برای تجزیه و تحلیل عوامل ریسک در پروژههای ساختوساز (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
284 کاربرد منطق فازی در تعیین پارامترهای مقاومتی و مدول دگرشکلی توده سنگ (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
285 کاربرد همزمان دو تکیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن (Download Paper) 3rd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
286 کاربردهای اقتصادی و صنعتی ریزجلبک ها (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf
287 کاهش زمان عکس العمل و افزایش دقت رانندگان با تغییر رنگ چراغ عقب وسایل نقلیه از قرمز به زرد (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
288 کنترل و شکل دهی نویز باقیمانده در سیستمهای بهبود گفتار مبتنی بر اصلاح طیف فرکانسی (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
289 کیفیت گزارشگری مالی سررسیدبدهی ها و ارزش سهامداری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 1st international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
290 گردشگری مذهبی زنان ایران (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
291 گوجه فرنگی کارخانه ای برای تولید پروتیین نوترکیب انسانی tPA (Download Paper) 1st annual conference of Iranian Agricultural Research
292 گوجه فرنگی کارخانهای برای تولید پروتئین نوترکیب انسانی tPA (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
293 لزوم بکارگیری ECDIS و معرفی نرم افزار آموزشی ECDIS (Download Paper) 13th National Symposium of Marine Industries
294 لزوم حرکت سازمانهای ایرانی به سمت "مدلهای نتیجه گرا" در سیستمهای مدیریت کیفیت و ارائه یک مدل مدیریت کیفیت نتیجه گرا (Download Paper) 05th International Conference of Quality Managers
295 محاسبه هزینه های جاری یک سیکل عملیات انفجارمعدن کرومیت خواجه جمالی شهرستان نی ریز (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
296 مدل سازی بهره برداری یکپارچه از آب های سطحی و زیرزمینی جهت تأمین بهینه نیازآبیاری الگوی کشت: مطالعه موردی دشت مراغه (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
297 مدل سازی سه بعدی اثر توأًم شیب سطح زمین و عمق تونل بر روی پایداری تونل (Download Paper) 2nd National Civil Engineering conference
298 مدل سازی سه بعدی اثر شیب سطح زمین بر روی پایداری تونل (Download Paper) 2nd Conference on crisis management in the construction industry, life lines and underground structures
299 مدل سازی و بررسی تأثیر خرابی رینگ پیستون کمپرسورهای رفت و برگشتی بر پارامترهای مختلف عملیاتی (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology's mechanical and electrical engineering
300 مدلسازی سه بعدی اثر شیب سطح زمین بر روی پایداری تونل (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
301 مدیریت دانش در توسعه شهری مطالعه موردی شهرداری تهران ( منطقه ۷ ) (Download Paper)
302 مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی؛ ابزاری در جهت توسعه آموزش عالی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
303 مدیریت نهاده ها در کشاورزی (Download Paper) rural sustainable development in coming 1404
304 مروری بر حریق مسجد جامع اصفهان در قرن ششم هجری قمری (Download Paper) International Conference on Civil Engineering, Architecture and Modern Urban Management
305 مروری بر خواص ضد سرطانی پلی ساکارید سولفاته استخراجی از جلبک های دریایی (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf
306 مروری بر زیست پالایی و پاکسازی آلاینده های نفتی با استفاده از ریز جلبک های دریایی (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf
307 مزرد؛ اسپینل کرومیت در فناوری سرامیک های سنتی ایران (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
308 مسایای استفاده از پوشش نانو بر سطح مقره ها در شبکه های برق (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
309 مسیرهای تعامل و تعارض تفکر اجتماعی در ایران و جهان (Download Paper)
310 مطالعه آسیب پذیری لرزه ای میانقاب فولادی و بتنی به کمک رسم منحنی شکنندگی با استفاده از روش دینامیکی غیر خطی افزاینده (Download Paper) International conference on architecture,civil and urban development at the beginning of the third millennium
311 مطالعه برخی از پارامترهای زیستی در جنگل حرای سواحل استان بوشهر (ناحیه بردخون یا مل گنزه) (Download Paper) International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences
312 مطالعه توزیع، منشاء و پتانسیل سم شناسی هیدروکربن های آروماتیک حلقوی ( PAHs) در رسوبات و توتیای جزایر خارک و خارگو (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf
313 مطالعه و بررسی موانع درونی صادرات شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه (Download Paper) Interntional Conference on Business Development and Excellence
314 مطالعه و خواندن از دیدگاه امام علی (ع) (Download Paper) Second International Conference on Media and Information Literacy
315 معرفی تابع هدف جدید برای مکان یابی بهینه ی ریکلوزر در شبکه های توزیع (مطالعه ی موردی بر روی یکی از فیدرهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی) (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
316 مفاهیم بنیادی عرفان در مرصادالعباد (Download Paper) 6th National Conference on Literary Studies A new look at contemporary narrative literature
317 مفاهیم و راهبردهای یادگیری و توانمند سازی کارکنان (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Social Sciences
318 مقایسه اثر میانقاب بتنی و آجری در قاب های خمشی فولادی، تحت تحلیل دینامیکی افزاینده (Download Paper) International conference on architecture,civil and urban development at the beginning of the third millennium
319 مقایسه تطبیقی پاسخ گویی عمومی بانک های دولتی و خصوصی ایران (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
320 مقایسه میان روش کنترل گسسته و روش کنترل شبکه عصبی در بهبود پایداری سیستم های قدرت چند ماشینه دو ناحیه ای (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
321 مقایسه میزان سولفار افان در اندام های مختلف گیاه Lepidium draba در مناطق مختلف جغرافیایی :مطالعه موردی استان کرمان (Download Paper) First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
322 میکروشبیه سازی حرکت گروهی عابران پیاده (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
323 نامتعادلی بار در شبکههای توزیع (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Technology
324 نقش آموزش کارآفرینی در بهبود توسعه اقتصاد و اشتغال (Download Paper) Regional Conference on new ideas in Accounting and Financial Management
325 نقش حکمرانی شایسته و هوش استراتژیک مدیران در توسعه عملکرد نوآورانه با سهم واسطه گری سرمایه فکری در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) (Download Paper) 20th Conference on Marine Industries
326 نقش خانواده در دستیابی به توسعه وترویج فرهنگ اسلامی حیات طیبه (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Educational Sciences
327 نقش خانواده در دستیابی به توسعه وترویج فرهنگ اسلامی حیات طیبه (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
328 نقش سامانه های شبیه ساز تفنگ بر مهارت تیراندازی سربازان آموزشی در مرکز آموزش مرزبانی شهید رجایی کرمانشاه (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
329 نقش سرمایه های انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
330 نقش کلیدی تاثیر خانواده بر روی تربیت فرزند (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Educational Sciences
331 نقش میکروجلبک Isochrysis .sp درتولید بیودیزل وحفاظت محیط زیست (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
332 نگاشت نهادی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران (Download Paper) 4th National Conference on Nanotechnology in Agriculture
333 نگاهی اجمالی بر ابعاد ریسک درکسب و کار: تعریف، منشأ، ماهیت (Download Paper) 4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
334 نگاهی تحلیلی به نرم افزارهای ارزیابی عملکرد کارکنان داخلی (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
335 نگرش اساطیری به آب، انسان و زمین درجهان باستان (Download Paper) National Conference on Water,Human,Earth
336 نوسانات نرخ ارز و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
337 هرهنوتیک و کاربست آن در برنامه درسی (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions