Doctor Ali Mohammad Rajabi

Doctor Ali Mohammad Rajabi

Doctor Ali Mohammad Rajabi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Mohammad Rajabi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 مطالعه عددی عملکرد شمع های غیرمتصل به کلاهک و شمع های معمولی (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 11, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرحفرات افقی برتنش موثر ومیزان نشست خاک در زیر پی های سطحی (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
2 ارایه یک رابطه تجربی بین جابجایی افقی حداکثر و نیروی محوری به وجود آمده در گودبرداری به روش میخکوبی (مطالعه موردی) (Download Paper) 6th International Conference on Sustainable Development and Urban
3 ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج) (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
4 ارزیابی زیست محیطی آبهای زیرزمینی در منطقه عیسی آباد (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
5 انتخاب مدل مناسب از بین روشهای آماری دو متغیره جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش ناشی از زلزله مطالعه موردی: منطقه چلکاسر و چهار محل (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
6 بررسی آلودگی چاه های آب شرب گرمابدشت (استان گلستان ) به عناصر سنگین (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
7 بررسی اثر افزودن همزمان الیاف سپیولیت و گرافیت بر پارامتر مقاومت فشاری خاک ماسه رسی (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Development in Civil Engineering
8 بررسی اثر پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر روی پارامترهای مقاومتی خاکهای رسی کرج (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
9 بررسی اثر متاکایولن بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس ماسه دار (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Development in Civil Engineering
10 بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
11 بررسی خواص مهندسی سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان (Download Paper) 04 Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
12 بررسی رفتار هیدرولیکی جریان های شعاعی سطح آزاد در محیطهای متخلخل درشت دانه (Download Paper) 15th Iranian Hydraulic Conference
13 بررسی میزان فرونشست زمین در دشت قم در اثر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (Download Paper) Water Engineering Conference and Exhibition
14 بررسی و شناسایی خاک های واگرا (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
15 بررسی و مقایسه ی اثر الیاف پلی پروپیلن و الیاف شیشه بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه رس دار (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
16 بررسی وضعیت فرسایش و عملیات آبخیزداری در حوضه آبریز سد اکباتان (Download Paper) 04th Symposium of Geological Society of Iran
17 پهنه بندی خطر آلودگی ناشی از عناصر سرب، منگنز، و آهن درمحدوده معدن سرب راونج (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
18 پیش بیینی احتمالی وقوع نشست در دشت اراک وبررسی ارتباط آن با افت سطح آب های زیر زمینی (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
19 تاثیر دانه بندی ذرات شن بر روی پارامترهای مقاومتی بتن پیش آکنده و مقایسه آن با بتن معمولی (Download Paper) 9th National Conference of Concrete
20 شناسایی خاک های رمبنده و بهسازی آن به روش تراکم دینامیکی (مقایسه نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی برروی مطالعه موردی) (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
21 کاربرد مدل نسبت احتمال (Like lihood RatioModel) در پیش بینی زمین لغزشهای ناشی از زلزله منجیل با استفاده از GIS (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
22 مدلی برای به کارگیری فناوری اطلاعات درمدیریت دانش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
23 مروری بر اثر حفرتونل روی نشست زمین و سازه های سطحی (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
24 مروری بر خواص ژیوتکنیکی خاک های بهسازی شده با نانو مواد (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
25 مروری بر روش های بهسازی و تاثیر افزودنی های مختلف بر خاک (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
26 مروری بر معیارهای شناسایی خاک رمبنده و بهسازی آن با افزودنی های مختلف (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
27 مروری براثرتوپوگرافی و بار مایل بر روی ظرفیت باربری پی نواری مجاور شیب (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
28 مطالعه اثر زیولیت بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس ماسه دار (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Development in Civil Engineering
29 مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیت صنایع بر خاک های سطحی شهرک صنعتی دلیجان (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
30 مطالعه تورم و رمبندگی خاک های رسی به ازای مقادیر مختلف گچ(ژیپس) (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
31 مطالعه و بررسی تاثیرات سد باطله معدن سرب و روی راونج بر توزیع فلزات سنگین در محدوده مسکونی- کشاورزی راونج (Download Paper) 4th Econominc Geology Conference
32 معرفی عدم قطعیت های موجود در بررسی های سطوح شیبدار و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در کاهش آنها (Download Paper) The first congress of applied technologies and methods in the earth sciences
33 معرفی عدم قطعیت های موجود در بررسی های سطوح شیبدار و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در کاهش آنها (Download Paper)