Doctor Mohammad Norisephr

Doctor Mohammad Norisephr

Doctor Mohammad Norisephr

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Norisephr in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تعیین پارامترها و ضرایب ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فسفر توسط رزین های تبادل یونی ضعیف (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 24, Issue: 87
2 حذف فسفر توسط پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن (Download Paper) Tolooebehdasht Journal Volume: 16, Issue: 2
3 مهارت های ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با نتایج ارزشیابی آن ها (Download Paper) Journal of Development Strategies in Medical Education Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی اثرات بهداشتی (مرگ‌ و میر و بیماریهای ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی و تنفسی) منتسب به دو آلاینده‌ PM10 و O3 هوای شهر کرج (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
2 افزایش تمرکز فکر، دقت-توجه و کاهش تکانشگری بزرگسالان (ADHD) با استفاده روش BWRBeta (Download Paper) 3rd International Congress of Comprehensive Psychology of Iran
3 امکان سنجی کاهش مصرف ترکیبات کلر جهت گندزدایی آب آشامیدنی در مناطق سردسیر و فصول سرد سال (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
4 بررسی اهمیت مدیریت مواد زائد خطرناک و قوانین مربوط به آنها (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
5 بررسی تاثیرافتتاح کانال سیمین دشت - گرمساربرکیفیت آب آشامیدنی شهر گرمسار (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
6 بررسی ترکیب شیمیایی منابع آب روستایی استان سمنان (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
7 بررسی ترکیب شیمیایی منابع آب روستایی استان سمنان (Download Paper)
8 بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آلاینده نیتروفنول از محلول آبی و تلفیق میزان کاهش سمیت پساب (Download Paper) The 1st International Conference in Marine and Atmospheric Sciences Environments,Renewable Energy
9 بررسی کاربرد روشهای غیرمتعارف جمع آوری و تصفیه طبیعی فاضلاب در چهار روستای استان سمنان (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
10 بررسی کاربرد فرایند الکتروترسیب درحذف ارسنیک از محلول های آبی (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
11 بررسی کیفیت آب چشمه روزیه و تاثیر آن بر کیفیت آب مصرفی سمنان (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
12 بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آبهای معدنی بطری شده استان همدان (Download Paper) 1st National Conference on Mineral Water Emphasis to Production and Export
13 بررسی میزان فلوئور در منابع آب شرب شهر سمنان (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
14 بررسی میزان فلوراید در منابع آب آشامیدنی روستاهای استان سمنان در سال 1385 (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
15 بهینه سازی حذف 2-کلروفنل از محیطهای آبی با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی به روش سطح پاسخ (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
16 بهینه سازی شرایط اصلاح خاک دورریز صنایع روغن گیاهی درجذب ارسنات و ارسنیت و پیش بینی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 14th National Congress On Environmental Health
17 بهینه سازی فیلترهای تحت فشار در تصفیه خانه آب گرمسار از طریق آرایش بستر (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
18 پایش کیفیت میکروبی شبکه توزیع آب شهر سمنان با استفاده از شاخص HPC و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
19 تحلیل کیفیت میکروبی شبکه های توزیع آب آشامیدنی روستاهای استان سمنان از طریق سنجش شاخص HPC و پارامترهای مرتبط با آن (Download Paper) 2nd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
20 تهیه نقشه های کیفیت منابع آب شاهرود با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
21 جداسازی کروم از آبهای آلوده به کانی کرومیت با استفاده از قارچ Aspergillus niger (Download Paper) 06th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
22 جذب فسفر بروی پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن: تعیین مشخصات جاذب و مطالعه سنتیک جذب (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
23 حذف بیولوژیکی کروم از پساب دباغی با استفاده از توده سلول زنده آسپرژیلوس اوریزا (Download Paper) 05th National Congress On Environmental Health
24 حذف بیولوژیکی نیتروژن آمونیاکی از پساب صنایع پترو شیمی با استفاده از بیو راکتور با بستر متراکم ( UCBR ) (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
25 راهکارهای بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تصفیه خانه آب گرمسار (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
26 راهکارهای بهبود مدیریت پس ماندهای بیمارستانی (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
27 رشد بحرانی باکتریهای سولفره ارغوانی تحت شرایط رقابتی در برکه های تثبیت فاضلاب و تاثیر آن بر کارامدی فرآیند تصفیه فاضلاب (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
28 رنگ زدایی فاضلاب صنایع چرمسازی با استفاده از قارچ Aspergillus niger به منظور حذف بیولوژیکی کروم (Download Paper) 05th National Congress On Environmental Health
29 روش شناسی کاربرد قارچها درجداسازی فلزات سنگین از کانی های معدنی و آبهای آلوده (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
30 ضرورت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و نقش مشارکت مردمی (Download Paper) 02nd National Conference on Solid Waste Management and its Place in Urban Planning
31 کاربرد راکتور ایرلیفت و قارچ Aspergillus oryzae در حذف کروم از پساب صنایع چرمسازی (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
32 کاربرد سلولهای زنده قارچ عامل پوسیدگی سفید در حذف بیولوژیکی کروم از فاضلاب صنایع چرمسازی در مقیاس آزمایشگاهی - 1380 (Download Paper) 06th National Congress On Environmental Health
33 کاهش اضطراب، استرس و افسردگی افراد با استفاده از دستگاه تنظیم کننده امواج مغزی BWRAlpha-beta (Download Paper) 3rd International Congress of Comprehensive Psychology of Iran
34 مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران و جهان به همراه ارائه تجربه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان (Download Paper) 09th Congress on Cooperation of Government, Universities and Industries for National Development
35 مدیریت تامین آب آشامیدنی در روستاها (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
36 مدیریت کنترل آلاینده های نفتی آبهای ساحلی (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
37 مدیریت مواد و پس ماندهای شیمیایی به منظور پیشگیری از بروز سوانح (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
38 مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی (Download Paper) 03rd National Congress on Waste Management
39 مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی و نقش آن در ایمنی بنادر (Download Paper) 01st National Conference on Safety in Ports
40 مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب کروم به وسیله زائدات پوست تخم مرغ از محیطهای آبی (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
41 مقایسه عملکرد کیتوزان بعنوان جاذب در حذف نیترات از محلول آبی سنتیک و آب آشامیدنی شهری (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
42 مقایسه ی هیپوکلریت سدیم با پرکلرین د رگندزدایی آب آشامیدنی و تاثیر آنها بر میزان املاح محلول (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
43 منابع آلاینده آبهای ساحلی در بنادر و مدیریت کنترل (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
44 نقش اعضای هیات تحریریه مجله در تسریع فرآیند ارزیابی و تصمیم گیری فرآیند داوری مقالات: مطالعه موردی مجله مهندسی بهداشت محیط (Download Paper) Conference of Iranian Medical Journals Editors