Doctor Habibollah Nasiri

Doctor Habibollah Nasiri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Habibollah Nasiri in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardQuarterly Journal of Transportation Engineering
Editorial BoardTransportation Research Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزش اقتصادی قابلیت اطمینان زمان سفر (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
2 استفاده از قابلیت های GIS در مدل سازی تاخیر فوق اشباع (Download Paper) 08th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
3 برآورد همسنگ سواری وسایل نقلیه سنگین در تقاطع های چراغداربر اساس پارامتر تأخیر (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
4 بررسی تأثیر نصب دوربین های کنترل سرعت در شدت تصادفات چندوسیله ای (مطالعه ی موردی آزادراه شهید کسایی شهر تبریز) (Download Paper) 1st National Road Its Congress
5 بررسی مدلهای تخمین ظرفیت گردش به راست در فاز قرمز در تقاطعهای چراغدار (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
6 بررسی و ارزیابی زمانهای امداد رسانی تصادفات ترافیکی (مطالعه موردی شهر تهران) (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
7 بررسی هزینه استفاده کنندگان از وسائل نقلیه در محوطه عملیات راهسازی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
8 تأثیر نحوه سرویس دهی در محل عوارضی ها در هزینه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
9 توزیع سرفاصله زمانی خودروها در تسهیلات شریانی درجه دو شهر تهران (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
10 حسابداری زیست محیطی ؛ تلاشی برای حفظ محیط زیست (Download Paper) The First National Conference on Accounting and Management
11 حسابداری منابع انسانی ؛ چالش یا فرصت (Download Paper) The First National Conference on Accounting and Management
12 سازگاری طرح هندسی در جاده ه ای دو خطه برون شهری (مطالعه موردی درجاده های دو خطه استان مازندران) (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
13 شناسایی عوامل موثر بر ابراز خشونت و پرخاشگری در رانندگی (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
14 مدل سازی تاخر فوق اشباع و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) 01st Conferene of Urban GIS
15 مدل سازی تاخیر تقاطع های چراغدار در حالت فوق اشباع (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
16 مدل سازی تاخیر تقاطعهای چراغدار در حالت فوق اشباع (Download Paper) 1st Urban Planing and Management Conference
17 مدلسازی رفتار عابرین پیاده به هنگام عبور از عرض خیابان (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering