Doctor Masuomeh Bagheri

Doctor Masuomeh Bagheri

Doctor Masuomeh Bagheri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Masuomeh Bagheri in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary National Conference on Social Development Ahvaz 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میشنژاد بلوچی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
2 بررسی رابطه ی ژن TLR4 باورم پستان بالینی درگاوهای هلشتاین ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 2
3 بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول باروش طیف نمایی NMR (Download Paper) Iranian Journal of Polymer Science and Technology, IJPST Volume: 8, Issue: 3
4 بررسی عوامل اجتماعی موثر در رضایت از زندگی(مورد مطالعه: شهر اهواز) (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 6, Issue: 23
5 بررسی و ارزیابی سیر تحولات تقسیمات کشوری در ایران(با تاکید بر نقش تقسیمات کشوری در روند الگوی تغییرات شهری در ایران) (Download Paper) Studies of Political Science, Law and Jurisprudence Volume: 2, Issue: 2
6 تهیه غشای پاسخگو به دما با استفاده از کلستریل پلی( L- لاکتیک اسید)بلور مایع گرماگرا برای بررسی نفوذپذیری دارو (Download Paper) Iranian Journal of Polymer Science and Technology, IJPST Volume: 25, Issue: 5
7 حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه (Download Paper) Journal of Literary Studies Volume: 48, Issue: 1
8 خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دو محیط دوست (Download Paper) Polymerization Volume: 6, Issue: 4
9 سناریوی ایجاد امنیت در فضا های شهری با استفاده از روش CPTED (با تاکید بر توانمند سازی امنیتی شهرها) (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 2
10 شیوه های سخنوری در گاهان (Download Paper) Journal of Literary Studies Volume: 47, Issue: 4
11 منطق چند صدایی میخاییل باختین با رویکرد در رمان سووشون سیمین دانشور (Download Paper) Ourmazd Journal Volume: 8, Issue: 21
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی راهبردی مراکز آموزش عالی بر اساس مدل BSC مطالعه موردی – دانشگاه ملایر (Download Paper) National Conference on Management and Education
2 ارزیابی نقش عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهری با تاکیدبر توانمندسازی زنان (Download Paper) 9th Congress of Iranian geopolitics & Planning the border areas of Iran
3 بررسی تاثیر دینداری برگرایش های ارزشی مادی و فرامادی (Download Paper) 3rd International Conference on Humanities and Cultural Studies
4 بررسی تاثیرجهانی شدن بر هویت قومی (Download Paper) 2nd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
5 بررسی تأثیر جهانیشدن بر تغییر الگوی تغذیه (Download Paper) 3rd international conference on new research in Management, Economics and humanities
6 بررسی تأثیر حمایت اجتماعی کارکردی برانگیزه ی تحصیلی دانش آموزان مطالعه ی موردی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر دزفول (Download Paper) 2nd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
7 بررسی رابطه احساس امنیت و مدارای اجتماعی در شهر اهواز (Download Paper) 2nd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
8 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و امید به زندگی دانشجویان مورد مطالعه: شهردهدشت (Download Paper) 4th World Conference and the First National Conference on Advanced Iranian Studies and the World in Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences
9 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات وبسایت با رضایت مشتری، قصد خرید مجدد و تبلیغات شفاهی (Download Paper) 1st National Conference on Economics, Management and Accounting
10 بررسی غلظت گازسولفید هیدروژن H2S درواحد نمک زدایی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
11 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر در شکست پروژه های هوش تجاری در سازمان ها (Download Paper) International Conference on Economics and Management of Agricultural Sciences
12 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر در شکست پروژه های هوش تجاری در سازمان ها (Download Paper) 1st International Conference on Applied Economics and Trade
13 بررسی و مقایسه میزان غلظت گازسولفید هیدروژن H2S با استانداردهای بین المللی درواحد بهره برداری شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
14 بررسی ویژگی های سبکی زبانی کتاب کشف الحقایق (Download Paper) International Congress on Language and Literature
15 تاثیر برنامه ریزی آموزشی در سازمان های یادگیرنده (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
16 تاثیر ساختار توزیع قدرت در خانواده برخشونت خانگی علیه زنان (Download Paper) 2nd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
17 تاثیر غلظت های مختلف سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و برخی ویژگی های دانه رست گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) (Download Paper) The 2nd National Conference on New Achievements in Health and Nutrition
18 تاثیر میزان دینداری بر گرایش به ارتکاب جرم در شهر اهواز (Download Paper) 3rd international conference on new research in Management, Economics and humanities
19 جایگاه مدیریت زنان در جامعه (Download Paper) National Conference on New Research in Management, Economics and Humanities
20 جایگاه نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی از منظر قرآن و روایات (Download Paper) 2nd International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research
21 رابطه سبک های رهبری با برنامه ریزی (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
22 شبیه سازی انتشار پرتوهای هرمیت-کسینوس هایپربولیک-گاوس در فصل مشتر ک های درجه دو (Download Paper) 3nd National Conference on Optic and Laser Engineering
23 عوامل موثر بر انتخاب رشته از دید دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 96-95 (Download Paper) International Conference on Psychology and Social Studies
24 قاب های تلاقی یافته در فضاهای هیلبرت (Download Paper) 3rd international conference on new findings of science and technology
25 مدیریت مواد زاید در بیمارستان اردیبهشت شیراز (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
26 مدیریت موادزاید دربیمارستان اردیبهشت شیراز (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
27 مدیریت و ریسک پروژه های سدسازی ( مطالعه موردی : سد مخزنی کرخه) (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
28 مقایسه صفات مختلف کیفیت لاشه در بر ههای خالص و آمیخته کردی (Download Paper)
29 نقش انواع سبک های رهبری در ارتباط اثر بخش بین کارکنان سازمان ها (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
30 نقش سبک رهبری بر تغییر فرهنگ سازمانی (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference