Doctor Mohammadmehdi Lotfi

Doctor Mohammadmehdi Lotfi

Doctor Mohammadmehdi Lotfi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 مسیله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با پنجره زمانی فازی، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 28, Issue: 4
2 بررسی نظامهای رتبهبندی دانشگاهها: یک رویکرد انتقادی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 17, Issue: 65
3 رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس بروندادهای علمی موضوعات مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 18, Issue: 72
4 یک رویکردبرنامه ریزی پویای احتمالی دربرنامه ریزی تولید صنایع فرآیندی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 27, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه مدل یکپارچه برای تعیین قیمت و زمان تحویل در محیط های سفارشی مطالعه موردی شرکت محبت کار (Download Paper) 1st International Conference on Management of Iran
2 بررسی اجرای پروژه های زیربنایی با روش (طرح و ساخت) وبهینه کردن هزینه در فازهای مختلف آن (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
3 بررسی اهمیت نقش آموزش جامعه محلی و امنیت در توسعه گردشگری پایدار، با نگاهی به کویر مرنجاب (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
4 بررسی کیفیت خدمات آموزشی از نظر اولیای مدارس در نظام دوره ای دوره ی ابتدایی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (Download Paper) National Conference on Management and Education
5 بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمین مدارس شهرستان اردستان و راهکارهایمقابله با آن (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
6 بررسی و مقایسه انواع الگوریتم های موازنه هزینه- زمان قابل استفاده در انواع قراردادهای ملی و زیربنایی (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
7 برنامه ریزی سلسله مراتبی مبتنی بر انرژی برای زمان بندی تولید همزمان محصولات انرژی بر و کم مصرف (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
8 برنامه ریزی و کنترل پروژه های IT با استفاده از تکنیک زمانبندی : CCM مطالعه موردی (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
9 بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد یک فرایند اداری چندسازمانی : سرمایه گذاری در بخش صنعت استان یزد (Download Paper) 07th International Management Conference
10 تصمیمات برون سپاری یکپارچه در سازمان های خدماتی با استفاده از AHP فازی و بهینه سازی چندهدفه (Download Paper) 1st International Conference on Management of Iran
11 تعیین ظرفیت بهینه انبار با تحلیل هزینه های ساخت انبار به کمک مدل های صف (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
12 شبیه سازی فرآیند تولید مجازی: مطالعه موردی (Download Paper) National Conference on Researches of Industrial Engineering
13 کنترل موجودی فازی باتکنولوژی RFID برای مدیریت انباروخرده فروشی ها (Download Paper) 02nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems
14 مدل دوهدفه مصرف انرژی هزینه ساخت جهت ارزیابی روشهای ساخت پوسته خارجی ساختمان های مسکونی (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
15 مدل سلسله مراتبی برای مسأله تعیین اندازه انباشته و زمانبندی تولید بسته های محصولاتمکمل (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
16 مدیریت هزینه های سیستم تولیدی با در نظر گرفتن سطح خدمتدهی در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
17 مروری بر مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی و زمانبندی تولید با برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
18 مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی فازی ، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
19 مکانیابی-مسیریابی زبالههای صنعتی با در نظر گرفتن عدم پایایی مراکزبازیافت: یک رویکرد بهینهسازی احتمالی دو مرحلهای (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
20 نقش مدیریت شهری در بهبود سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری نمونه موردی شهر خمینی شهر (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
21 یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
22 یک مدل بهینه سازی چندهدفه احتمالی برای زمانبندی در سیستم مونتاژ سفارشی (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering