Doctor Mohammadmehdi Lotfi

Doctor Mohammadmehdi Lotfi

Doctor Mohammadmehdi Lotfi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammadmehdi Lotfi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary 15th International Industrial Engineering Conference Yazd 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 مسیله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با پنجره زمانی فازی، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 28, Issue: 4
2 بررسی نظامهای رتبهبندی دانشگاهها: یک رویکرد انتقادی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 17, Issue: 65
3 رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس بروندادهای علمی موضوعات مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 18, Issue: 72
4 یک رویکردبرنامه ریزی پویای احتمالی دربرنامه ریزی تولید صنایع فرآیندی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 27, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه مدل یکپارچه برای تعیین قیمت و زمان تحویل در محیط های سفارشی مطالعه موردی شرکت محبت کار (Download Paper) 1st International Conference on Management of Iran
2 ارایه رویکردی نوین برای ساخت مسیر در شبکه های گسسته با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
3 ارایه مدل دو هدفه مسیریابی زمانبندی پرسنل مراقبت در منزل با در نظر گرفتن مطلوبیت پویای بیماران دسته بندی خدمات (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
4 الگوریتم هماهنگی برای مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحله ای مکانیابی تامین توزیع در زنجیره تامین بشردوستانه (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
5 بررسی اجرای پروژه های زیربنایی با روش (طرح و ساخت) وبهینه کردن هزینه در فازهای مختلف آن (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
6 بررسی اهمیت نقش آموزش جامعه محلی و امنیت در توسعه گردشگری پایدار، با نگاهی به کویر مرنجاب (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
7 بررسی کیفیت خدمات آموزشی از نظر اولیای مدارس در نظام دوره ای دوره ی ابتدایی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (Download Paper) National Conference on Management and Education
8 بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمین مدارس شهرستان اردستان و راهکارهایمقابله با آن (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
9 بررسی و مقایسه انواع الگوریتم های موازنه هزینه- زمان قابل استفاده در انواع قراردادهای ملی و زیربنایی (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
10 برنامه ریزی سلسله مراتبی مبتنی بر انرژی برای زمان بندی تولید همزمان محصولات انرژی بر و کم مصرف (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
11 برنامه ریزی و کنترل پروژه های IT با استفاده از تکنیک زمانبندی : CCM مطالعه موردی (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
12 برنامه ریزی همزمان بازرسی نگهداری تعمیرات در شرایط زوال مارکفی ماشین عدم قطعیت تقاضا (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
13 بکارگیری شبیه سازی برای تعیین بهترین الگوی طراحی گلخانه های خورشیدی غیرفعال در شهر یزد با توجه به مقدار انرژی خورشیدی دریافتی هزینه ها (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
14 بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد یک فرایند اداری چندسازمانی : سرمایه گذاری در بخش صنعت استان یزد (Download Paper) 07th International Management Conference
15 تحلیل پویایی های بلندمدت یکپارچگی سیستمهای فتوولتائیک پراکنده با سیستم قدرت: یک مدل علت و معلولی مبتنی بر تعاملات ذینفعان (Download Paper) The Second National Conference of the Iranian System Dynamics Society
16 تصمیمات برون سپاری یکپارچه در سازمان های خدماتی با استفاده از AHP فازی و بهینه سازی چندهدفه (Download Paper) 1st International Conference on Management of Iran
17 تعیین ظرفیت بهینه انبار با تحلیل هزینه های ساخت انبار به کمک مدل های صف (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
18 شبیه سازی فرآیند تولید مجازی: مطالعه موردی (Download Paper) National Conference on Researches of Industrial Engineering
19 کنترل موجودی فازی باتکنولوژی RFID برای مدیریت انباروخرده فروشی ها (Download Paper) 02nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems
20 مدل دوهدفه مصرف انرژی هزینه ساخت جهت ارزیابی روشهای ساخت پوسته خارجی ساختمان های مسکونی (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
21 مدل سلسله مراتبی برای مسأله تعیین اندازه انباشته و زمانبندی تولید بسته های محصولاتمکمل (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
22 مدیریت هزینه های سیستم تولیدی با در نظر گرفتن سطح خدمتدهی در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
23 مروری بر مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی و زمانبندی تولید با برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
24 مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی فازی ، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
25 مکانیابی-مسیریابی زبالههای صنعتی با در نظر گرفتن عدم پایایی مراکزبازیافت: یک رویکرد بهینهسازی احتمالی دو مرحلهای (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
26 نقش مدیریت شهری در بهبود سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری نمونه موردی شهر خمینی شهر (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
27 یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
28 یک مدل بهینه سازی چندهدفه احتمالی برای زمانبندی در سیستم مونتاژ سفارشی (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering