Doctor Ali Rezaiyan

Doctor Ali Rezaiyan

Doctor Ali Rezaiyan

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Rezaiyan in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه مدل ارزیابی موفقیت سیستمهای برنامهریزی منابع سازمان در ایران (Download Paper) The First Regional Conference New Research and Solutions in Accounting and Management
2 ارائه مدلی به منظور ارزیابی پذیرش رایانش ابری در حوزه بهداشت و خدمات درمانی (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
3 تاثیر مواد غذایی (میوه ها و سبزیجات) در زنده مانی پروبیوتیک ها (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
4 تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی قوم گرایی ونقش آن درشکل گیری نزاع جمعی مورد : استان لرستان (Download Paper) national Conference lifestyle, order and security
5 تحلیل کارکرد نقش رهبری در راهبرد مجازی سازی با رویکرد الگوی تعالی سازمانی (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
6 تصمیم گیری برون سپاری براساس شیوه چندمعیارهMCDM درپروژه های ساخت (Download Paper) 3rd International Conference on Science and Engineering
7 تفکر کوانتومی راهکاری در حل مسائل سازمانی (مقایسه دیدگاه سنتی و کوانتومی) (Download Paper) Interntional Conference on Business Development and Excellence
8 تولید و توزیع محتوا برای ابزارهای سیار (Download Paper) 1st Conference of Mobile Government
9 چارچوب شادی عمومی در ایران (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
10 چالش های فناوری اطلاعات از منظر اخلاق (Download Paper) 02nd Regional Conference on Ethics and Information Technology
11 خوشه بندی مشتریان فروشگاه های اینترنتی به منظور سنجش رضایت مشتریان (Download Paper) International Congress of Management, Economics and Business Development
12 خوشه بندی و تحلیل رفتار مشتریان دریافت کننده خدمات اینترنت: مطالعه موردی در یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت (Download Paper) International Congress of Management, Economics and Business Development
13 سنجش واندازه گیری حسابداری منابع انسانی (Download Paper) 2nd National Conference on Management and Accounting
14 شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی (Download Paper) World Conference on Management, Economics and humanities accounting at the beginning of the third millennium
15 شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده ازتکنیک داده کاوی (Download Paper) 4th International Conference on Accounting and Management
16 شناسایی و بهبود کانالهای مدیریت روابط با مشتری در شرکتها (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
17 محیط کشت های مورد نیاز در شمارش پروبیوتیک ها در پنیر (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
18 مدیریت بحران (Download Paper) 01st Conference on Search and Rescue Management
19 مدیریت بهتر بر روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از روش EPC (Download Paper) 01st National Conference on EPC contract
20 مدیریت نوآوری با استفاده از هوش تجاری (Download Paper) 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
21 مطالعه جامعه شناختی سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد:شهرستان دلفان) (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences
22 معرفی سیستم های ERP II و ERP تفاوتهای و دلایل موجود (Download Paper) Software Engineering Conference
23 نقدی بر چالش رهبری در راهبرد مجازی سازی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
24 هوشمندی سازمانی در زیر ساخت شبکه دانش در سازمان (Download Paper) 1st international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence